22 april 2021

2021-04-22: Tegen het einde van het jaar wordt in Tel Aviv gestart met leveringen door Drones. - Drone Deliveries to Launch in Tel Aviv By Year’s End

Een drone met een pakketje voor Simplex Interactive. (Raymond Crystal/The Media Line)

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Simplex Interactive neemt deel aan een Israël-breed proefprogramma gericht op het opzetten van een commercieel drone-netwerk. Uw volgende hamburger kan worden geleverd door een drone.

Bron: c

Het Israëlische bedrijf Simplex Interactive is van plan een proefproject te lanceren in Tel Aviv waarbij tegen het einde van het jaar online gekochte goederen zullen worden afgeleverd d.m.v. een onbemand luchtvoertuig (UAV).

Tijdens een recente demonstratie in de Noord-Israëlische stad Hadera liet Simplex zien hoe luchtorders zouden worden geleverd aan pilaarvormige stations die rond Tel Aviv moeten worden opgesteld.

Volgens Shay Levy, oprichter en CEO van Simplex Interactive, zullen de kosten voor de consument hetzelfde zijn als bij traditionele bezorgmethoden.

"We gaan 15 van die [stations] inzetten in Tel Aviv, waarbij we daadwerkelijke leveringen voor e-commerce doeleinden verzorgen," vertelde Levy. "Ons doel is om klanten de mogelijkheid te bieden om hun leveringen in ongeveer 60 minuten te ontvangen."

Shay Levy, oprichter en CEO van Simplex Interactive. (Raymond Crystal/The Media Line)

Zodra een drone een station bereikt, laat hij het pakket dat hij vervoert in een doos vallen die beveiligd is met een code. Een sms wordt vervolgens verzonden naar de GSM van de klant, om hem of haar te informeren dat het pakket klaar is om te worden opgehaald.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan leveringen via de lucht, aldus Levy.

"Ten eerste is het veel groener, ten tweede is het veel sneller, en ten derde is het veel veiliger voor de gebruikers," zei hij.

Israël voert momenteel grootschalige tests uit om een nationaal drone-netwerk te creëren voor commerciële leveringen om alles te vervoeren, van voedsel tot medische benodigdheden en apparatuur.

De Israel Innovation Authority (IIA) heeft samen met het ministerie van Transport, de burgerluchtvaartautoriteit en verschillende andere overheidsinstanties een proefprogramma gelanceerd dat gericht is op het opzetten van een veilige en functionerende commerciële drone-infrastructuur.

Het project, dat deel uitmaakt van wat bekend staat als het NAAMA-initiatief, omvat een autonoom Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) geplaatst in de luchtverkeersleidingscentra van de Ayalon Highway Company in de havenstad Haifa.

"Om de sprong te kunnen maken van het gebruik van één drone naar vele drones, moeten we de drones laten communiceren [met elkaar] zodat we weten hoe we de ruimte kunnen controleren," vertelde Daniella Partem, hoofd van het Israëlische Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie bij het IIA, aan 'The Media Line'.

In lijn met deze visie vliegen drones van verschillende bedrijven regelmatig tegelijkertijd boven de stad Hadera, waarbij ze ongeveer 300 vluchten per dag uitvoeren in een aangewezen gebied van het luchtruim. Elke drone heeft als taak de uitvoering van verschillende taken te simuleren, zoals het leveren van voedsel of het vervoeren van medicijnen.

Het uiteindelijke doel is een revolutie teweeg te brengen in de toekomst van mobiliteit en luchtruimbeheer.

"Ons doel is om drones te hebben die alles bezorgen", zei Partem. "Of het nu gaat om voedsel, goederen, een overhemd ... . Mijn visie is om mijn koffie 's morgens via een drone te krijgen."

Vijf verschillende bedrijven nemen op dit moment deel aan het programma, waaronder Simplex Interactive.

Voordat dronebezorging routine wordt, moeten er echter nog serieuze obstakels worden overwonnen, waaronder de kosten van de operatie en ervoor zorgen dat de luchtsnelweg veilig en gemakkelijk te gebruiken is.

"We weten niet zeker wanneer dit commercieel wordt, want het moet economisch haalbaar zijn voor een bedrijf om een drone te gebruiken" in plaats van een auto of een fiets, zei Partem.

TEN EERSTE IS HET VEEL GROENER, TEN TWEEDE IS HET VEEL SNELLER, EN TEN DERDE IS HET VEEL VEILIGER VOOR DE GEBRUIKERS.

Desondanks zijn drone fabrikanten optimistisch dat de tijd rijp is voor drone leveringen.

"Als we met succes kunnen aantonen dat [commerciële drone] activiteit veilig is - en geen schade zal toebrengen aan vluchten of de openbare veiligheid - zullen dingen beginnen te gebeuren," vertelde Ronen Diker, VP Operations bij CopterPix Pro, aan The Media Line, eraan toevoegend dat hij gelooft dat dit "in de nabije toekomst" zal gebeuren.

CopterPix Pro, met hoofdkantoor in Kibbutz Karmia nabij de grens van Israël met de Gazastrook, ontwikkelt en produceert gespecialiseerde autonome drone-systemen voor de particuliere sector en voor het Israëlische ministerie van Defensie.

De startup bracht onlangs Drone-in-a-Box uit, die kan worden gebruikt om te patrouilleren in faciliteiten en om grenzen te beveiligen.

"De drone zelf weegt minder dan 300 gram, wat betekent dat er geen regelgeving [vergunning] nodig is," zei Diker. "Het systeem kan dus overal worden ingezet."

In Israël hebben drone-piloten een speciale vergunning nodig voor het besturen van elk onbemand luchtvaartuig dat meer weegt dan 300 gram (0,66 pond).

Het NAAMA-initiatief zal naar verwachting de komende twee jaar worden voortgezet, met veel uitdagende scenario's om de grenzen van leveringen vanuit de lucht te testen en voor te bereiden op een toekomst waarin het luchtruim binnenkort gevuld zou kunnen zijn met het gezoem van UAV's.********************************
ENGLISH:

A drone carrying a package for Simplex Interactive. (Raymond Crystal/The Media Line)

Simplex Interactive is taking part in an Israel-wide pilot program aimed at establishing a commercial drone network. Your next burger could be delivered by drone.

Source: JEWISH JOURNAL

Israeli company Simplex Interactive is planning to launch a pilot project in Tel Aviv that will see goods purchased online delivered via unmanned aerial vehicle (UAV) by the end of the year.

During a recent demonstration in the northern Israeli city of Hadera, Simplex showed how aerial orders would be delivered to pillar-shaped stations that it plans to set up around Tel Aviv.

According to Shay Levy, founder and CEO of Simplex Interactive, the cost to the consumer will be the same as with traditional delivery methods.

“We’re going to deploy 15 of those [stations] in Tel Aviv, providing actual deliveries for e-commerce purposes,” Levy told The Media Line. “Our goal is to provide customers with the ability to receive their deliveries in approximately 60 minutes.”

Shay Levy, founder and CEO of Simplex Interactive. (Raymond Crystal/The Media Line)

Once a drone reaches a station, it drops the package it is carrying into a box that is secured with a code. An SMS then is sent to the customer’s mobile device, notifying him or her that the package is ready for pick up.

There are several key benefits to making deliveries via air, Levy said.

“First, it’s much greener; second, it’s much faster; and third, it’s much safer for the operators,” he said.

Israel currently is conducting large-scale testing to create a national drone network for commercial deliveries to transport everything from food to medical supplies and equipment.

The Israel Innovation Authority (IIA), together with the Ministry of Transport, the Civil Aviation Authority, and several other government bodies, have launched a pilot program aimed at establishing a safe and functioning commercial drone infrastructure.

The project, part of what is known as the NAAMA Initiative, includes an autonomous Unmanned Aircraft System Traffic Management (UTM) placed in the air traffic control centers of the Ayalon Highway Company in the port city of Haifa.

“In order for us to create the leap from the use of one drone to many drones, we need the drones to communicate [with each other] so that we know how to control the space,” Daniella Partem, head of the Israeli Center for the Fourth Industrial Revolution at the IIA, told The Media Line.

In line with this vision, drones from several companies are regularly flying simultaneously over the city of Hadera, performing roughly 300 flights a day in a designated airspace. Each drone is tasked with simulating the execution of a variety of tasks, such as delivering food or transporting medicine.

The ultimate goal is to revolutionize the future of mobility and airspace management.

“Our goal is to have drones that deliver everything,” Partem said. “Whether it’s food, goods, a shirt … . My vision is to get my coffee in the morning via drone.”

Five different companies currently are taking part in the program, including Simplex Interactive.

Before drone deliveries become routine, however, serious obstacles need to be overcome, among them the cost of operation and ensuring that the sky highway is safe and easy to use.

“We’re not sure when this will be commercial because it has to be economically viable for a company to use a drone” instead of a car or a bicycle, Partem said.

FIRST, IT’S MUCH GREENER; SECOND, IT’S MUCH FASTER; AND THIRD, IT’S MUCH SAFER FOR THE OPERATORS.

Nevertheless, drone manufacturers are optimistic that the time is ripe for drone deliveries.

“If we can successfully demonstrate that [commercial drone] activity is safe – and won’t harm flights or public safety – things will start to happen,” Ronen Diker, VP Operations at CopterPix Pro, told The Media Line, adding that he believes this will happen “in the near future.”

Headquartered in Kibbutz Karmia near Israel’s border with the Gaza Strip, CopterPix Pro develops and produces specialized autonomous drone systems for the private sector as well as for Israel’s Ministry of Defense.

The startup recently released Drone-in-a-Box, that can be used to patrol facilities and secure perimeters.

“The drone itself weighs less than 300 grams, which means that there is no regulation [permit] required,” Diker said. “The system can thus be deployed everywhere.”

In Israel, drone pilots require a special license to operate any unmanned aircraft that weighs over 300 grams (0.66 pounds).

The NAAMA Initiative is expected to continue over the next two years, with many challenging scenarios set to test the limits of aerial deliveries and prepare for a future where the skies could soon be filled with the buzz of UAVs.