03 juli 2017

IKEA RECRUTEERT ISRAELISCHE INNOVATORS OM START-UP BOOT CAMP BIJ TE WONEN.

Door SHARON UDASIN 26 JUNI, 2017 17:21

IKEA kijkt naar de start-up natie voor wat innovatieve inspiratie.

De leidinggevenden van IKEA zullen deze week naar Tel Aviv komen om veelbelovende Israëlische vernieuwers te zoeken om deel te nemen aan de inaugurele opstart-accelerator van het bedrijf.

In een wereldwijde zoektocht naar nieuwe oplossingen voor de uitdagingen in het dagelijkse leven van mensen, stelt de Zweedse kant-en-klare meubelreus zijn eerste opstartprogramma open - IKEA Bootcamp - samen met het wereldwijde ondernemings-coöperatie Rainmaking. In het kader van die missie reizen de Bootcamp-leiders in de komende weken naar acht steden over de hele wereld om 10 veelbelovende start-ups te werven om op 18 september naar IKEA te komen.

Het programma is op zoek naar opstarters die samenwerken met IKEA om te helpen bij het oplossen van "grote problemen" en het creëren van betere, betaalbare levens voor de wereldbevolking, en een positieve impact op de planeet, aldus de partners.

IKEA Bootcamp verzoekt relevante Israëlische vernieuwers om op de website van het programma te solliciteren om het donderdagavond Head Start-evenement bij te wonen, dat zal plaatsvinden in de vestigingen van WeWork.

"We zijn erg blij om met IKEA Bootcamp naar Tel Aviv te komen," zei Karin Blomqvist, COO van IKEA Bootcamp. “De start-upscene in Tel Aviv is geweldig en is bekend als een van de belangrijkste in de wereld. We hopen applicaties te krijgen van heel wat leuke opstarters uit het gebied, want we willen de beste startups daar ontmoeten.”

Naast het hosten van donderdag in Tel Aviv, houden IKEA en Rainmaking Head Start-sessies in Kopenhagen, Londen, Parijs, Barcelona, Stockholm, New York en Berlijn.

Bij elk evenement worden 10 startsters geselecteerd een pitch te geven vanhun ideeën en het IKEA Bootcamp-team te ontmoeten, aldus de partners. Geïnteresseerde ondernemers kunnen ook dit team bij vier Europese technologieconferenties deze zomer ontmoeten, of online Skype-vergaderingen bijwonen.

Uiteindelijk selecteert IKEA Bootcamp 10 start-ups om het september-programma in Älmhult, Zweden, bij te wonen, waar ze een subsidie van € 20.000 ontvangen om hun product te ontwikkelen, evenals gratis huisvesting voor de duur van hun programma, volgens de partners.

De geselecteerde start-ups zitten in een co-werkruimte in het IKEA Range & Supply Democratic Design Center, samen met IKEA en Rainmaking, aldus de bedrijven. Daar zullen zij toegang hebben tot een prototype winkel, testlabs en kennis van on-site engineers, creatieve leiders en waardeketen experts.

Elke start-up krijgt ook mentoring van een wereldwijde senior IKEA zakelijke leider en van Rainmaking’s wereldwijde netwerk van seriële ondernemers. Terwijl IKEA uiteindelijk een klant kan worden van de startende bedrijven, hun technologie licentieert of er zelfs in investeert, benadrukte de meubelreus dat zij geen aandelen in de bedrijven zullen nemen in ruil voor deelname.

"We zijn ervan overtuigd dat de IKEA-schaal en impact samengevoegd met ons netwerk en ervaring met het opbouwen van start-ups en innovatieprogramma's een goede omgeving bieden voor de opstellers," aldus Alex Farcet, partner bij Rainmaking.

“Het programma zal hen helpen hun ontwikkeling te versnellen en innovatieve producten en diensten te creëren die echt een positief effect hebben op het leven van mensen."

IKEA RECRUITS ISRAELI INNOVATORS TO ATTEND START-UP BOOT CAMP

BYSHARON UDASIN JUNE 26, 2017 17:21

IKEA looking to the startup nation for some innovative inspiration.

IKEA executives will be heading to Tel Aviv this week to seek out promising Israeli innovators to take part in the company’s inaugural start-up accelerator.

In a global quest to find new solutions to the challenges in people’s everyday life, the Swedish ready-to-assemble furniture giant is opening up its first start-up program – IKEA Bootcamp – together with the global entrepreneurship cooperative Rainmaking. As part of that mission, the boot camp’s leaders are traveling to eight cities around the world over the next few weeks to recruit 10 promising start-ups to come to IKEA’s hometown on September 18.

The program is looking for start-ups that can collaborate with IKEA to help solve “big problems” and create better, more affordable lives for the global population, as well as make a positive impact on the planet, according to the partners.

IKEA Bootcamp is inviting relevant Israeli innovators to apply on the program’s website to attend the Thursday evening Head Start event, which will be held at branch of WeWork offices.

“We are really excited to be coming to Tel Aviv with IKEA Bootcamp,” said Karin Blomqvist, COO of IKEA Bootcamp. “The start-up scene in Tel Aviv is amazing and known as one of the most important ones in the world. We hope to get applications from a lot of the cool start-ups from the area as we want to meet the best startups out there.”

In addition to hosting Thursday’s event in Tel Aviv, IKEA and Rainmaking are holding Head Start sessions in Copenhagen, London, Paris, Barcelona, Stockholm, New York and Berlin.

At each event, 10 start-ups are being selected to pitch their ideas to and meet with the IKEA Bootcamp team, the partners said. Interested entrepreneurs can also meet the team at four European technology conferences this summer, or schedule online Skype meet-ups.

Ultimately, IKEA Bootcamp will be selecting 10 start-ups to attend the September program in Älmhult, Sweden, where they will receive a grant of €20,000 to develop their product, as well as free housing for the duration of their program, according to the partners.

The selected start-ups will sit in a co-working space in the IKEA Range & Supply Democratic Design Center, working together with IKEA and Rainmaking, the firms said. There, they will have access to a prototype shop, test labs and knowledge from on-site engineers, creative leaders and value chain experts.

Each start-up will also receive mentorship from a senior global IKEA business leader and from Rainmaking’s global network of serial entrepreneurs. While IKEA may end up becoming a customer of the start-ups, licensing their technology or even investing in them, the furniture giant stressed that it will not be taking any equity in the companies in exchange for participation.

“We believe that the IKEA scale and impact merged with our network and experience from building start-ups and innovation programs will provide a great environment for the start-ups,” said Alex Farcet, partner at Rainmaking.

“The program will help them speed up their development and create innovative products and services that truly have a positive effect on people’s lives.”

http://www.jpost.com/Business-and-Innovation/IKEA-...