01 augustus 2017

​Joden betreden grotendeels moslim-vrije Tempelberg voor Tisha B’av.


Jews visiting the Temple Mount on the 9 B’Av week (Photo: Courtesy Temple Organizations Headquarters)

‘Driemaal per jaar dus moeten alle mannen voor de Machtige, de HEER, verschijnen.’ Exodus 23:17 (NBV)

Op zondagochtend, de dag voor het vasten van Tisha B’av die de vernietiging van de Heilige Tempels herdenkt, betraden 278 Joden de heilige Tempelberg, aldus het hoofdkwartier van de Tempel Organisatie.

Na de lange heisa over de veiligheidsmaatregelen die naar aanleiding van de terreuraanval waarbij twee Druzen Israëlische politieagenten om het leven kwamen werden geïmplementeerd, begon een nieuwe week op de Tempelberg en verzamelden zich honderden Joden bij de ingang, te popelen om de Tempelberg op te gaan..

Onder degenen die op zondag de Tempelberg opgingen waren zoals vermeld namen als rabbijn Yaakov Medan, hoofd van Yeshivat Har Etzion, Rabbi Shaul David Buccko, hoofd van Yeshivat Heichal Eliyahu, Rabbi Yitzchak Levi van Yeshivat Har Etzion, Rabbijn Elisa Wolfson, auteur van “Leshichno Tidreshu” , Rabbi Yehuda Chelouche van Netanya, Rabbi Chaim Chayat, een student van Rabbi Moshe Feinstein, en vele andere Israëlische burgers.

Ondanks de officiële terugkeer van de Waqf, die afwezig waren voor de duur van de veiligheids-melee, stond de Israëlische politie slechts één Waqf toe om officiële Joodse groepen te begeleiden, en beval hem om dat te doen vanaf een eerbiedige afstand. Anders dan die Jordaanse agent, waren er op de Tempelberg bijna geen moslims op zondag.

Het aantal Joden dat op Tisha B’av zelf op de Tempelberg bezoekt, begint op maandag bij zonsondergang en duurt tot dinsdag bij het vallen van de nacht, zal naar verwachting een nieuw record bereiken, voorspelde het hoofdkantoor van de Tempelorganisaties.

Jews Ascend Largely Arab-Free Temple Mount Before Tisha B’av

“Three times a year all your males shall appear before the Sovereign, Hashem.” Exodus 23:17 (The Israel Bible™)

On Sunday morning, the day before the fast of Tisha B’av which memorializes the destruction of the Holy Temples, 278 Jews ascended the holy Temple Mount, reported the Temple Organizations Headquarters.

After the lengthy brouhaha over the security measures which were implemented following the attack that left two Druze Israeli policemen dead, a new week began on the Temple Mount and hundreds of Jews crowded at the entrance, eager to ascend.

Among those who ascended on Sunday were such noted names as Rabbi Yaakov Medan, head of Yeshivat Har Etzion, Rabbi Shaul David Buccko, head of Yeshivat Heichal Eliyahu, Rabbi Yitzchak Levi of Yeshivat Har Etzion, Rabbi Elisha Wolfson, author of “Leshichno Tidreshu”, Rabbi Yehuda Chelouche of Netanya, Rabbi Chaim Chayat, a student of Rabbi Moshe Feinstein, and many other Israeli citizens.

Despite the official return of the Waqf, who had been absent for the duration of the security melee, Israeli police allowed only one Waqf official to accompany the Jewish groups, and ordered him to do so from a respectful distance. Other than that Jordanian agent, the Temple Mount was nearly devoid of Muslims on Sunday.

The number of Jews visiting the Temple Mount on Tisha B’av itself, which begins on Monday at sunset and lasts through Tuesday at nightfall, is expected to reach a new record, predicted the Temple Organizations Headquarters.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/92464/jews-asce...