19 augustus 2017

Een levend symbool van Israël’s terugkeer naar Jeruzalem, een trots staande Hurva-synagoge in de oude stad.

Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost Zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij.
Jesaja 52:9 (NBV)

The Hurva Synagogue in the Old City’s Jewish Quarter, Jerusalem. Inset: After its destruction in 1967. (Shutterstock/Wikimedia Commons)

Door: Aliza Abrahamovitz

In het centrum van de Joodse wijk in de oude stad van Jeruzalem staat een prachtig en adembenemend gebouw. Het hoogste gebouw in de omgeving, zijn koepeldak, loodglazen ramen en hoog balkon geven een overweldigende indruk op voorbijgangers, maar het verhaal van de Hurva-synagoge, met een boodschap voor het Joodse volk, is nog inspirerender dan het gebouw zelf.

In 1700 emigreerde Yehudah Ha-Hasid met een groep van 500 Europese Ashkenazi-Joden naar Israël. Na slechts een paar dagen in de heilige stad Jeruzalem overlijdt de leider van de groep, zijn volgelingen moedeloos achterlatend.

De groep begon in Jeruzalem een leven op te bouwen met wat huizen en een kleine synagoge. Uiteindelijk begonnen ze met een constructie van een meer passend huis van aanbidding, maar de onderneming bleek te duur om door te gaan. Ze konden de leningen niet terugbetalen, en in 1720 staken de Arabische kredietverstrekkers de synagoge in brand.

Joodse leiders werden gevangen genomen en de immigranten werden uit Jeruzalem verdreven. De stapel puin die ooit de synagoge van de gemeenschap was, werd bekend als de "Ruine (Hurva) van Rabbi Yehudah Ha-Hasid."


The Hurva synagogue built by Vilna Gaon followers. (Wikimedia Commons)

In de jaren 1800 kwam een tweede groep Ashkenazi-Joden, discipelen van de Gaon van Vilna, om een nieuwe synagoge op de verwoeste Ashkenazi binnenplaats te bouwen. Met financiële steun, vooral van de familie Rothschild en Sir Moses Montefiore, was in 1864 de inhuldiging van een prachtige Ashkenazi-synagoge in de oude stad. Sinds de Tweede Tempel werd er niets meer van zo’n grootheid door de Joden van Jeruzalem gebouwd. Het koepeldak dook hoog boven de omliggende gebouwen en het interieur was verfijnd ingericht. Het bezoeken van rabbijnen en hoogwaardigheidsbekleders zou erop gericht zijn om daar te stoppen en daar te aanbidden.

In mei 1948 vielen de Jordaanse troepen de oude stad van Jeruzalem binnen. Ze lieten een vat gevuld met explosieven ontploffen tegen de buitenmuur van de Hurva-synagoge, waardoor ze een kloppend gat creërden om hen in staat te stellen naar binnen te gaan. De Jordaniërs slaagden erin hun vlag te plaatsen op het dak van de synagoge en de overwinning over de oude stad bekend te maken. Toen bliezen ze de prachtige structuur op, waardoor die opnieuw tot een stapel puin werd teruggedrongen.

Voor de volgende 19 jaar was de oude stad ontoegankelijk voor Joodse bezoekers. Zelfs gebeden op de heiligste plaatsen van Judaïsme, zoals de Westelijke Muur, waren verboden voor Joden. Maar in juni 1967, tijdens de wonderlijke overwinning van de Zesdaagse Oorlog, herstelde Israël soevereiniteit over heel Jeruzalem, waaronder de oude stad. Voor de eerste keer in 2000 jaar hadden de Joden de controle over de heilige stad.

The Hurva in ruins when Jerusalem was united in 1967. (Wikimedia Commons)

Er was onmiddellijk onenigheid over wat te herbouwen op de plaats van de vernietigde Hurva-synagoge. Sommigen wilden een nieuwe synagoge in een hedendaagse stijl bouwen, terwijl anderen vonden dat het zinvol zou zijn om de synagoge in zijn oorspronkelijke vorm te herbouwen, met eerbetoon aan het eens zo grote gebouw. Sommige groepen wilden dat het nieuwe gebouw een museum werd die de geschiedenis van de Joodse strijd voor de oude stad vertelde, maar de meesten vonden dat het alleen goed was om het nieuwe gebouw opnieuw te laten dienen als een huis van aanbidding en studiezaal.

Terwijl er geen beslissing werd genomen, werd in 1977 een herdenkingsboog, een herschepping van een van de oorspronkelijke ondersteunende bogen van de synagoge, gebouwd als een verklaring dat de synagoge herbouwd zou worden. Maar het pas in 2000, 33 jaar nadat de oude stad was heroverd en 62 jaar na de vernietiging van het gebouw, besloten de overheidssambtenaren de synagoge in zijn oorspronkelijke Ottomaanse stijl te herbouwen. In maart 2010 vond de officiële opening van de Hurva-synagoge plaats.

Vandaag is de synagoge een actief huis van aanbidding, plaats biedend aan de dagelijkse gebeden, bar mitzvah’s en besnijdenisceremonies. Het is ook een must-see landmark in de Joodse wijk van de oude stad. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen van dit majestueuze gebouw, gemarkeerd door een adembenemend 360 graders uitzicht op de oude stad vanaf het balkon rondom de grote koepel van de synagoge.

Het staat als een levend symbool van de Joodse strijd om het land te herbouwen, een plaats waar het Joodse leven wordt gevierd, waar het ooit werd vernietigd.

Het verhaal van de Hurva-synagoge verschijnt in Then & Now: Joodse kalender van 16 maanden en vakantiegids 2017/2018 door Israel365. Klik hier om meer te leren en te kopen.

A Living Symbol of Israel’s Return to Jerusalem, Hurva Synagogue Stands Proud in Old City

“Raise a shout together, O ruins of Yerushalayim! For Hashem will comfort His people, Will redeem Yerushalayim.” Isaiah 52:9 (The Israel Bible™)

By: Aliza Abrahamovitz

In the center of the Jewish Quarter in the Old City of Jerusalem stands a magnificent and breathtaking building. The tallest building in the area, its domed roof, stained glass windows and high balcony leave a powerful impression on passersby, but the story of the Hurva Synagogue, with a message for the Jewish people, is even more inspiring than the structure itself.

In 1700, Yehudah Ha-Hasid immigrated to Israel with a group of 500 European Ashkenazi Jews. After only a few days in the holy city of Jerusalem, the group’s leader died, leaving his followers despondent.

The group began to build a life for themselves in Jerusalem with some homes and a small synagogue. Eventually, they started construction on a more magnificent house of worship, but the venture proved to be too expensive to continue. They could not repay the loans necessary, and in 1720 the Arab lenders set the synagogue on fire.

he Jewish leaders were imprisoned and the immigrants were expelled from Jerusalem. The pile of rubble that was once the community’s synagogue became known as the “Ruin (Hurva) of Rabbi Yehudah Ha-Hasid.”

In the 1800s, a second group of Ashkenazi Jews, disciples of the Gaon of Vilna, came to build a new synagogue in the destroyed Ashkenazi courtyard. With financial backing, mainly from the Rothschild family and Sir Moses Montefiore, 1864 saw the inauguration of a magnificent Ashkenazi synagogue in the Old City. Nothing of such grandeur had been built by the Jews of Jerusalem since the Second Temple. Its domed roof towered high above the surrounding buildings, and its interior was intricately decorated. Visiting rabbis and dignitaries would make a point to stop and worship there.

In May of 1948, Jordanian forces entered the Old City of Jerusalem. They detonated a barrel filled with explosives against the exterior wall of the Hurva Synagogue, creating a gaping hole to allow them to enter. The Jordanians succeed in flying their flag from the roof of the synagogue and announced victory over the Old City. Then they blew up the magnificent structure, reducing it once again to a pile of rubble.

For the next 19 years, the Old City was inaccessible to Jewish visitors. Even prayers at Judaism’s holiest sites, such as the Western Wall, were prohibited to Jews. But in June of 1967, during the miraculous victory of the Six-Day War, Israel regained sovereignty over all of Jerusalem, including the Old City. For the first time in 2,000 years, Jews were in control of the holy city.

There was immediately disagreement as to what to rebuild at the site of the destroyed Hurva synagogue. Some wanted a new synagogue built in a contemporary style, while others felt it would be meaningful to rebuild the synagogue in its original form, paying homage to the once grand building. Some groups wanted the new building to become a museum telling the history of the Jewish struggle for the Old City, but most felt it was only right for the new building to serve once again as a house of worship and study hall.

While no decision was made, a commemorative arch, a recreation of one of the original supportive arches of the synagogue, was built in 1977 as a statement that the synagogue would be rebuilt. But it was not until the year 2000, 33 years after the Old City was reclaimed and 62 years after the building’s destruction, that government officials decided to rebuild the synagogue in its original Ottoman style. In March of 2010, the official opening of the Hurva Synagogue took place.

Today, the synagogue is an active house of worship, hosting daily prayers, bar mitzvah and circumcision ceremonies. It is also a must-see landmark site in the Jewish Quarter of the Old City. Visitors can take a tour of this grand structure, highlighted by a breathtaking 360-degree view of the Old City from the balcony surrounding the synagogue’s great dome.

It stands as a living symbol of the Jewish struggle to rebuild its land, a place where Jewish life is celebrated where once it was destroyed.

The story of the Hurva Synagogue appears in Then & Now: 16-Month Jewish Calendar and Holiday Guide 2017/2018 by Israel365. Click here to learn more and purchase.

https://www.breakingisraelnews.com/93297/living-sy...