26 april 2018

Duizenden verwacht op Tempelberg voor Bevrijdingsdag van Jeruzalem


Jewish visitors to the Temple Mount during Sukkot, October 23, 2016. (Facebook Page: Students for the Temple Mount)

Bij JNI Media 25 april 2018, 9.30 uur

“Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘ Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.'. Genesis 22:14 (NBV)

De tempelorganisaties verwachten dat op de komende Jeruzalem bevrijdingsdag, 13 mei, een recordtoename te zien zal zijn van het aantal Joodse bezoeken aan de heilige plaats, de grootste sinds de vernietiging van de tempel 1.947 jaar geleden.

In 1967 legde generaal Mordechai Gur zijn onsterfelijke verklaring af, "Har Ha'Bayit B'Yadeinu" (De Tempelberg is in onze handen), om enkele uren later te worden teruggedraaid door minister Moshe Dayan, minister van Defensie, die de sleutels van de heiligste Joodse plek overhandigde aan de Jordaanse Waqf. Het hoofdkwartier van de Tempelbergorganisatie gelooft dat de aanwezigheid van 2000 Joden op dat heilige terrein er in belangrijke mate toe zal bijdragen dat die moedige verklaring van de Israëlische generaal opnieuw werkelijkheid wordt.

Volgens het hoofdkwartier van tempelorganisaties heeft het afgelopen jaar, het jubileumjaar voor de bevrijding van de Tempelberg in 1967, al een record aan zowel kwantiteit als kwaliteit van de terugkeer van Joden naar hun Tempel gekend. Met kwaliteit bedoelt de groep de beklimmingen naar de Tempelberg na een duik in een ritueel bad, in overeenstemming met de Joodse wet.

"Met de dramatische toename van het aantal Joodse bezoekers is de politie begonnen haar houding ten opzichte van de Joden op de Tempelberg te veranderen," zei de groep in een recente verklaring aan haar leden, opmerkend dat "de lange wachttijden aan de ingang van de berg zijn verdwenen en de beperkingen op de grootte van de Joodse groepen nauwelijks meer bestaan".

"Zelfs de schandelijke richtlijn tegen het gebed op de berg is niet langer van toepassing op hen die niet-demonstratief bidden," verklaarde de groep.

"Jeruzalem is altijd op de top van onze vreugde, en de top van de top is de Tempelberg," de verklaring zei. "De Tempelberg staat op de nieuwsagenda, zoals het hart van de wereld dat wil. Joden stijgen elke dag op naar de Tempelberg in heiligheid en zuiverheid. Zelfs de vocale tegenstanders van de Tempel helpen de terugkeer naar de Tempel bovenaan de nationale agenda te plaatsen.

Wat de getallen betreft: "Het laatste Pascha stegen ongeveer 2.600 Joden op naar de Tempelberg, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Ze sloten zich aan bij de honderdduizenden rabbijnen en tienduizenden rangen en standen die het hele jaar door opstijgen naar de Tempelberg in overeenstemming met de Halacha (Joodse Wet)”.

Het hoofdkwartier van de tempelorganisaties en de Tempelberg Jesjoehiva zeggen dat ze van plan zijn om die getallen verder op te trekken op Jeruzalem Bevrijdingsdag. Vorig jaar op de gevierde dag, na een campagne waarbij rabbijnen en beroemdheden betrokken waren, kwamen meer dan duizend Joden aan op de Tempelberg. Dit jaar zegt het hoofdkwartier: "We streven ernaar het aantal Joden te verdubbelen en 2000 Joden in heiligheid en zuiverheid naar de Tempelberg te brengen.

Tempelbewegingsactivisten zetten zich in voor het breken van het record door de wijdverspreide publicatie van de oproepen van de rabbijnen om op te stijgen naar de Tempelberg op Jeruzalem Bevrijdingsdag, en door het subsidiëren van transport van Joden en bevolkingscentra voor Joden die geïnteresseerd zijn om op die dag naar de Tempelberg te gaan.

Thousands Expected on Temple Mount For Jerusalem Liberation Day

By JNI Media April 25, 2018 , 9:30 am

“And Avraham named that site Adonai-yireh, whence the present saying, ‘On the mount of Hashem there is vision.'” Genesis 22:14 (The Israel Bible™)

The Temple organizations expect that the upcoming Jerusalem Liberation Day, May 13, will see a record rise in the number of Jewish visits to the holy site, the largest since the destruction of the Temple 1,947 years ago.

Back in 1967, General Mordechai Gur made his immortal declaration, “Har Ha’Bayit B’Yadeinu” (The Temple Mount is in our hands), only to be reversed a few hours later by then Defense Minister Moshe Dayan, who handed over the keys to the most sacred Jewish site to the Jordanian Waqf. The Headquarters of the Temple Mount Organization believe that the presence of 2,000 Jews on that hallowed ground will go a long way to making that brave Israeli General’s statement a reality once again.

According to the Headquarters of Temple Organizations, the past year—the jubilee year for the liberation of the Temple Mount back in 1967, has already seen a record in both quantity and quality of Jews’ return to their Temple. By quality, the group means ascents to the Temple Mount following a dip in a ritual bath, in keeping with Jewish law.

“With the dramatic increase in the number of Jewish visitors, the police has begun to change its attitude toward the Jews on the Temple Mount,” the group said in a recent statement to its members, noting that “the long waits at the entrance to the Mount have disappeared and the restrictions on the size of the Jewish groups hardly exist anymore.”

“Even the outrageous directive against prayer on the Mount is no longer enforced against those who pray non-demonstratively,” the group stated.

“Jerusalem is always at the top of our joy, and the top of the top is the Temple Mount,” the statement said. “The Temple Mount is on the news agenda, as befits the heart of the world. Jews ascend every day to the Temple Mount in holiness and purity. Even the vocal opponents of the Temple help bring the return to the Temple to the top of the national agenda.”

As to numbers, according to the statement, “last Passover, about 2,600 Jews ascended to the Temple Mount, Almost double their number the previous year. They joined the hundreds of rabbis and tens of thousands of rank and file individuals who are ascending to the Temple Mount in keeping with halacha (Jewish Law) throughout the year.”

The headquarters of the Temple organizations and the Temple Mount Yeshiva say that they intend to push those numbers further up on Jerusalem Liberation Day. Last year on the celebrated day, following a campaign that involved rabbis and celebrities, more than a thousand Jews arrived at the Temple Mount. This year, the headquarters say, “we aim to double the number of Jews, and bring 2,000 Jews to the Temple Mount in holiness and purity.”

Temple movements activists are agitating for breaking the record through widespread publication of the rabbis’ calls to ascend to the Temple Mount on Jerusalem Liberation Day, and by subsidizing transportation from yeshivas and population centers for Jews interested in going to the Temple Mount on that day.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/106527/thousand...