15 mei 2018

Grootste aantal Joden beklimt de berg Moria sinds de tijd van de Tweede TempelJewish visitors to the Temple Mount during Sukkot, October 23, 2016. (Facebook Page: Students for the Temple Mount)

Door Adam Eliyahu Berkowitz 14 mei 2018, 18:17 uur

“Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen.
Daar komen de stammen samen, de stammen van de HEER,
om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de HEER.” Psalm 122: 3-4(NBV)

Op Yom Yerushalayim (Jeruzalem Dag), de dag ter herdenking van de overwinning in de Zesdaagse Oorlog van 1967 die Jeruzalem verenigde, beklommen een record aantal van 2.080 Joden de Tempelberg. Dit het grootste aantal Joden die ooit op één dag op de heilige plaats zijn geweest sinds de Tweede Tempel bijna 2.000 jaar geleden in al zijn glorie stond.

Yera'eh, een organisatie die de beklimming van de Tempelberg promoot, telt het aantal Joden dat de berg elke dag beklimt. Elisha Sanderman, een vertegenwoordiger van Yera'eh, liet Breaking Israel News weten dat op zondag 2.080 Joden de Tempelberg beklommen. “Vorig jaar op Yom Yerushalayim waren dat iets meer dan 900 Joden, dus ik dacht dat ik optimistisch was door 1.500 mensen te verwachten," zei Sanderman. "Om zoveel Joden op de Tempelberg te zien was echt een vreugdevolle dag die doet denken aan de Tempelfeesten."

Dit was een absoluut record en overtrof het vorige van 1.260 die op Tisha B'Av, de sombere dag ter herdenking van de vernietiging van beide Tempels.

"Het was Yom Yerushalayim en wanneer de Joden naar Jeruzalem kijken, wenden hun harten zich tot de Tempelberg, zei Sanderman. "We breken record na record."


Assaf Fried with Police Chief Yoram Halevi (Photo courtesy of Assaf Fried)

Assaf Fried, de woordvoerder van het hoofdkantoor van de Tempelorganisaties, ziet het succes van maandag als onderdeel van een wereldwijd historisch proces.

"Gisteren hebben we meer Joden op de Tempelberg gezien dan sinds de Tweede Tempel er nog stond," vertelde Fried Breaking Israel News. "We zijn 70 jaar geleden teruggegaan naar de Tempelberg en ondanks alle verbazingwekkende dingen die in de rest van Israël gebeuren, wacht onze Heiligste Plaats nog steeds op ons."

Het heeft lang geduurd voor deze situatie kon veranderen, maar het heeft de afgelopen jaren drastische verbeteringen ondergaan. Volgens Yera'eh zijn in 2009 slechts 5.658 Joden naar de Tempelberg gegaan. In 2014 en 2015 hebben elk jaar ongeveer 11.000 Joden de Tempelberg beklommen. Dit verbeterde in 2016 toen er 14.626 Joden gingen. Dit verbeterde zelfs nog meer in 2017 toen 25.628 Joden gingen. Dit jaar belooft veel indrukwekkender te zijn dan zelfs dat cijfer.

"Deze trend van Joden die naar de Heilige Plaats komen begon langzaam maar het wint aan momentum en er niets wat dat nog kan tegenhouden," zei Fried.

Fried schrijft deze toename van Joodse bezoeken toe aan verbeterde omstandigheden.

"Slechts een paar jaar geleden voelden Joden zich nog bedreigd op de Tempelberg," zei Fried. "De moslims mochten schreeuwen en vloeken tegenover de Joden. Dit is nu verboden. Op Yom Yerushalayim bezoeken veel gezinnen met kleine kinderen de Heilige Plaats, iets dat tot voor een paar jaar geleden onmogelijk was, of op zijn minst buitengewoon onaangenaam."

Een andere demografische verandering is een toename van het aantal Haredi-Joden die naar de Heilige Plaats komen.
"Tot voor kort, instrueerden bijna alle Haredi rabbijnen hun volgelingen om de Tempelberg niet te bezoeken," legde Fried uit. “Onlangs hebben we een drastische toename gezien in het aantal Haredi-Joden op de Heilige Plaats. Vóór Yom Yerushalayim begonnen verschillende belangrijke rabbijnen te pleiten om de Tempelberg te beklimmen."

Fried merkte op dat de moslims ter plekke geconfronteerd werden met een ongekende situatie: een minderheid ter plekke.

"In de ochtend, toen de menigte begon te komen, waren de Arabieren in shock en wisten niet hoe te reageren," zei Fried. "In de namiddag brachten de Arabieren meer mensen naar de plek om spanning te creëren. De Israëlische politie was voor het grootste deel zeer goed in het handhaven van de orde. In één geval viel een Arabier een Jood met een gordel aan en raakte hem verwond.


Yaakov Hayman, the newly-elected head of Yishai. (Photo: Twitter)

Iemand die minder uitbundig was, was Ja'akov Hayman, voorzitter van de Verenigde Tempel Beweging, die op de Tempelberg op Yom Jerushalayim was.

"Het was prachtig voor de Joden, maar de politie is niet bereid om een situatie te creëren waarin we vrije toegang hebben tot de Tempelberg," vertelde Hayman Breaking Israel News. "Ze zijn er niet op ingesteld. Joden mogen niet met spullen binnen, maar er is niet voldoende plaats om iets op te bergen. Joden werden er doorheen gejaagd en mochten maar een paar minuten op de Tempelberg blijven".

"Ik geloof dat dit meer was dan alleen een ongemak; dit was een bewuste poging om Joden te weerhouden van het bezoeken van de site," zei Hayman. "Elke vooruitgang die wordt geboekt met betrekking tot de toegang van de Joden tot de site, elke stap in de richting van Joods gebed of ritueel op de site, zal niet te danken zijn aan de autoriteiten, maar ondanks de Israëlische autoriteiten. Niet de politie, de minister van Veiligheid of zelfs de minister-president streven ernaar dat Joden rechten hebben op de Tempelberg.

"Het ultieme succes op de Tempelberg zal worden gemaakt door het Joodse volk dat het eist en laat zien dat door zijn aanwezigheid en wat we nu zien slechts het begin van die beweging is.

Hayman zag daar voor zijn ogen een voorbeeld van plaatsvinden. Tijdens een wandeling over de compound van de Tempelberg begon een grote groep Joden een Hebreeuws lied te zingen over de bouw van de Tempel.

"Er zaten zoveel Joden te zingen dat de politie er niets aan kon doen," zei Hayman. "En dat is de ware boodschap over de dag. Wat gaat de politie doen als er 4.000, of 8.000 Joden op de site zijn en duizend beginnen te bidden”.

Deze toename van de Joodse belangstelling voor de Tempelberg wordt niet weerspiegeld in de christelijke pelgrims die Israël bezoeken. Volgens statistieken van de Israëlische regering bezochten vorig jaar een recordaantal van 1,5 miljoen christelijke toeristen Israël, waarvan de overgrote meerderheid Jeruzalem bezocht als een plaats van religieus belang. Toch bezochten slechts 300.000 christenen de Tempelberg, de heiligste plaats in Israël. Opgemerkt dient te worden dat het christenen als niet-moslims verboden is te bidden op de site.

Largest Number of Jews Ascend Mount Moriah Since Time of Second Temple

By Adam Eliyahu Berkowitz May 14, 2018 , 6:17 pm

“Yerushalayim built up, a city knit together, to which tribes would make pilgrimage, the tribes of Hashem, —as was enjoined upon Yisrael— to praise the name of Hashem.” Psalms 122:3 (The Israel Bible™)

On Yom Yerushalayim (Jerusalem Day), the day commemorating the victory in the 1967 Six Day War that unified Jerusalem, a record 2,080 Jews ascended the Temple Mount. This is the most Jews that have been at the holy site in one day since the Second Temple stood in all its glory almost 2,000 years ago.

Yera’eh, an organization promoting ascending to the Temple Mount, counts the number of Jews who ascend every day. Elisha Sanderman, a representative from Yera’eh, informed Breaking Israel News that on Sunday, 2,080 Jews ascended. “Last year on Yom Yerushalayim, a little more than 900 Jews went up so I thought I was being optimistic by expecting 1,500 people,” Sanderman said. “To see so many Jews on the Temple Mount was truly a joyous day reminiscent of the Temple Feasts.”

This was an all-time record, breaking the previous maximum of 1,260 who went up on Tisha B’Av, the somber day commemorating the destruction of both Temples.

“It was Yom Yerushalayim and when Jews look to Jerusalem, their hearts turn to the Temple Mount, Sanderman said. “We are breaking record after record.”

Assaf Fried, the spokesman for the Temple Organizations Headquarters, sees Monday’s success as part of a global historic process.

“Yesterday we saw the most Jews on the Temple Mount than have been on the Temple Mount at one time since the Second Temple was standing,” Fried told Breaking Israel News. “We returned to the Temple Mount over 70 years ago and despite all the amazing things that are happening in the rest of Israel, our holiest site is still waiting for us.”

This reality has taken a long time to begin to change but has seen drastic improvements in the last few years. According to Yera’eh, a mere 5,658 Jews went up to the Temple Mount in 2009. In 2014 and 2015, about 11,000 Jews ascended to the Temple Mount each year. This improved in 2016 when 14,626 Jews who went up. This improved even more in 2017 when 25,628 Jews went up to the Temple Mount. This year promises to be far more impressive than even that figure.

“This trend of Jews coming to the site started slowly but it is gaining momentum and now, there is no way to stop it,” Fried said.

Fried attributes this increase in Jewish visitation to improved conditions.

“Just a few years ago, Jews felt threatened on the Temple Mount,” Fried said. “The Muslims were permitted to yell and curse at the Jews. They are no longer permitted to do so. On Yom Yerushalayim, many families with small children visited the site, something that would have been impossible, or at least exceedingly unpleasant, just a few years ago.”

Another demographic change has been an increase in the number of Haredi Jews that ascend to the site.

“Until recently, almost all of the Haredi rabbis instructed their followers not to visit the Temple Mount,” Fried explained. “Recently, we have seen a drastic increase in the number of Haredi Jews at the site. Before Yom Yerushalayim, several major rabbis began advocating to ascend to the Temple Mount.”

Fried noted that the Muslims at the site were confronted with an unprecedented situation: being a minority at the site.

“In the morning, when the crowds began to arrive, The Arabs were in shock and didn’t know how to react,” Fried said. “In the afternoon, the Arabs brought more people to the site to create tension. For the most part, the Israeli police were very good at keeping order. In one instance, an Arab attacked a Jew with a belt and injured him.”

One person who was less exuberant was Yaakov Hayman, Chairman of the United Temple Movements, who was on the Temple Mount on Yom Yerushalayim.

“It was wonderful for the Jews but the police are not willing to create a situation in which we have free access to the Temple Mount,” Hayman told Breaking Israel News. “They are not set up for it. Jews are not permitted to enter with any belongings but there is not sufficient place to store anything. Jews were hurried through, only permitted to stay on the Temple Mount for just a few minutes.”

“I believe this was more than just an inconvenience; this was an intentional attempt to inhibit Jews from visiting the site,” Hayman said. “Any advance that is made for Jewish access to the site, any move towards Jewish prayer or ritual at the site, will not come because of the authorities but in spite of the Israeli authorities. Not the police, the security minister, or even the Prime Minister are working towards Jews having rights on the Temple Mount.”

“The ultimate success on the Temple Mount will be made by the Jewish People demanding it and showing that by their presence and what we are seeing now is only the beginning of that movement.”

Hayman saw an example of that take place in front of his eyes. While walking around the Temple Mount compound, a large group of Jews began singing a Hebrew song about building the Temple.

“There were so many Jews singing that the police couldn’t do anything about it,” Hayman said. “And that is the true message about the day. What are the police going to do when there are 4,000, or 8,000 Jews at the site and one thousand begin praying.”

This increase in Jewish interest in the Temple Mount is not being reflected in the Christian pilgrims who visit Israel. According to Israeli government statistics, a record 1.5 million Christian tourists visited Israel last year with the vast majority visiting Jerusalem as a site of religious interest. Nonetheless, a mere 300,000 Christians visited the Temple Mount, the holiest site in Israel. It should be noted that as non-Muslims, Christians are forbidden from praying at the site.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/107713/largest-...