19 mei 2018

​Basher Fromagerie bereidt zich voor op Sjawoe-ot in Jeruzalem


A platter containing cheese, which is traditionally eaten on the holiday of Shavuot. (Credit: Mushkie Haskelevich)

Door Eliana Rudee 18 mei 2018

“Mijn bruid, je lippen druipen van honing, melk en honing proef ik onder je tong, je kleed geurt naar de Libanon. (Hooglied 4:11)

Vooruitlopend op Sjawoe-ot krioelt Basher Fromagerie van klanten die op zoek zijn naar de perfecte aanvulling voor hun feestmaal. Terwijl Basher het altijd druk heeft, is de winkel vanwege de vakantiegewoonte om kaas en zuivelproducten te eten waarschijnlijk de drukste van alle winkels in de Jeruzalem Mahane Yehuda shuk (markt).

De familie van Eliyahu (Eli) Basher werkt al 65 jaar in de shuk. Twee generaties van Bashers familie bezaten een Yerushalmi (Jeruzalemite) “home-cooked” vleesrestaurant in de shuk, maar Eli koos zijn eigen pad - een Frans geïnspireerde Fromagerie genaamd “Basher” die hij samen met zijn broer, Dudi runt.

"Het ,,houden van kaas is een type van syndroom," Basher vertelde Breaking Israel News.

"Vijfentwintig jaar geleden werd de ziekte overgedragen aan de klanten", verklaarde hij trots.

Eliyahu Basher (Eliana Rudee)

Na een proeverij van Bashers kazen, die vier jaar geleden door de International Chef Association als vijfde ter wereld werden gerangschikt, de topplaatsen van Amerikaanse en Europese Fromageries, is er geen twijfel over mgelijk dat het kaassyndroom besmettelijk is.

Hanan Haim opende in 2014 een Basher-winkel aan Agripas Street in Jeruzalem, mede geïnspireerd door de culturen en smaken van Europese kaas. Na beëindiging van het Israëlische leger reisde hij vier jaar door Nederland en Duitsland. In Nederland begon hij kaas te leren liefhebben, zelfs een paar weken in een kaaswinkel. Toen hij terugkwam, stapte hij in het restaurantbedrijf en opende de derde Basher winkel in Jeruzalem.

Haim sprak zijn trots uit door Basher te helpen de Europese kaascultuur naar Israël te brengen.

"Twintig jaar geleden at niemand brie of camembert," zei hij. "Vroeger aten ze cottage cheese en white cheese. Maar de culinaire scene van Israël in het algemeen werd veel beter in de afgelopen 10 jaar, en mensen nu op zoek naar speciale dingen om te proeven".


Hanan Haim (Eliana Rudee)

Op dezelfde manier vertelde Basher Breaking Israel News: "Toen ik 25 jaar geleden de winkel opende, noemden ze me gek omdat er in Israël geen kazen waren, de meeste waren synthetisch. En de prijzen voor Europese kazen zijn niet zoals die voor Israëlische kazen.

Maar nu, zei hij, komen de mensen helemaal over Israël naar Basher als zij een specifieke kaas of de beste kaas willen vinden.

Maar het zijn niet alleen Bashers producten die klanten naar de acht winkels in het hele land brengen, het is ook zijn passie voor de Europese kaascultuur en de zorg die hij beste beschikbare kazen vindt.

"Kaas is kunst. Het is traditie", zei Basher. "Elke kaas die ik proef, voel ik. Het is emotioneel. Het geeft serotonine vrij op je hersenen zoals chocolade.

Basher is net terug van een kaasbeurs in Italië. Hij is ook keurmeester voor Europese kaaswedstrijden, en heeft er een in Zwitserland. Daarnaast reist hij elke maand naar Rungis, een groothandelsmarkt in Parijs, om zijn winkels vol te houden met kaas, wijn, bier, dips, pasta's en spreads.

"We kopen alleen eersteklas kazen, eersteklas kazen die medailles winnen in Europa," vertelde Basher Breaking Israel News.

Zelfs restaurants zijn begonnen met het kopen van zijn kazen, waaronder Mona, een van de hoogst gewaardeerde restaurants in Jeruzalem.

Hoewel de Israëlische kazen nog niet op het niveau van de Parijse kazen liggen, koopt Basher ongeveer vijf procent van zijn kaas van enkele van de beste Israëlische boetiekboerderijen.

Deze maand is vooral druk voor Basher, met de Joodse feestdag van Sjawoe-ot op 19-20 mei. Sjawoe-ot markeert de tarweoogst in het land Israël, maar herdenkt ook het geven van de Thora door God aan het Joodse volk op de Sinaïberg.

Een van de gewoonten van Sjawoe-ot is het consumeren van zuivelproducten zoals melk en kaas. Een verklaring voor deze traditie is dat de Thora vergeleken wordt met melk en honing, maar de meest voorkomende verklaring is dat voor het ontvangen van de Thora, de Israëlieten niet verplicht waren om de wetten van kashrut te volgen. Na het ontvangen van de Thora, omdat al hun vlees potten en gerechten voor gebruik kosjer gemaakt moesten worden, konden ze dus alleen maar zuivel eten.

"Onze verkoop stijgt tijdens Sjawoe-ot," vertelde Haim Breaking Israel News. “We werken veel, veel, veel meer en gaan naar voedselmarkten in het hele land waar we kaas verkopen.


Basher Fromagerie Prepares for Shavuot in Jerusalem

By Eliana Rudee May 18, 2018 , 7:30 am

“Sweetness drops From your lips, O bride; Honey and milk Are under your tongue And the scent of your robes Is like the scent of Lebanon.” (Song of Songs 4:11)

Ahead of Shavuot, Basher Fromagerie is swarming with customers seeking the perfect addition for their festive meal. While Basher is always busy, because of the holiday’s custom of eating cheese and dairy products, the store is quite possibly the busiest of all stores in the Jerusalem Mahane Yehuda shuk (market).

Eliyahu (Eli) Basher’s family has been working in the shuk for 65 years. Two generations of Basher’s family owned a Yerushalmi (Jerusalemite) home cooked meat restaurant in the shuk, but Eli trail blazed his own path–a French-inspired Fromagerie called “Basher” that he runs with his brother, Dudi.

“Loving cheese is a type of syndrome,” Basher told Breaking Israel News.

“Twenty-five years ago, the sickness was transferred to the customers,” he proudly stated.

Indeed, after tasting Basher’s cheeses, which were ranked fifth in the world by the International Chef Association four years ago, the top places going to American and European Fromageries, there is no doubt that cheese syndrome is contagious.

Hanan Haim opened a Basher store on Agripas Street in Jerusalem in 2014, also inspired by the cultures and tastes of European cheese. After finishing the Israeli army, he went traveling in Holland and Germany for four years. In the Netherlands, he started to learn to love cheese, even working for a few weeks in a cheese shop. When he returned, he got into the restaurant business and opened the third Basher store in Jerusalem.

Haim expressed his pride in helping Basher bring European cheese culture to Israel.

“Twenty years ago, nobody ate brie or camembert,” he said. “They used to eat cottage cheese and white cheese. But Israel’s culinary scene in general became much better in the last 10 years, and people now look for special things to taste.”

Similarly, Basher told Breaking Israel News, “When I opened the store 25 years ago, they called me crazy because there weren’t cheeses in Israel, most were synthetic. And the prices for European cheeses are not like Israeli cheeses.”

But now, he said, people come all over Israel to Basher if they want to find a specific cheese or the best cheese.

But it’s not just Basher’s products that bring customers to the eight stores around the country, it’s his passion for European cheese culture and the care that he puts into finding the best cheeses available.

“Cheese is art. It’s tradition,” Basher said. “Every cheese that I taste, I feel it. It is emotional. It releases serotonin on your brain like chocolate.”

Basher just returned from a cheese trade show in Italy. He is also a judge for European cheese competitions, and has one coming up in Switzerland. In addition to that, every month, he travels to Rungis, a wholesale market in Paris, to keep his stores stocked with cheese, wine, beer, dips, pastas and spreads.

“We only buy premium quality cheeses, top-10 cheeses that win medals in Europe,” Basher told Breaking Israel News.

Even restaurants have begun to buy his cheeses, including Mona, one of the highest rated restaurant in Jerusalem.

Although Israel’s cheeses are not yet on the level of those in Paris, Basher buys approximately five percent of his cheese from some of the best boutique Israeli dairy farms.

This month is especially busy for Basher, with the Jewish holiday of Shavuot on May 19-20. Shavuot marks the wheat harvest in the Land of Israel, but also commemorates the giving of the Torah by God to the Jewish people at Mount Sinai.

One Shavuot custom is to consume dairy products like milk and cheese. An explanation for this tradition is that the Torah is compared to milk and honey, but the more common explanation is that before receiving the Torah, the Israelites were not obligated to follow the laws of kashrut. After receiving the Torah, since all their meat pots and dishes had to be made kosher before use, they could therefore only eat dairy.

“Our sales rise during Shavuot,” Haim told Breaking Israel News. “We work much, much, much more and go to food markets around the country selling cheese.”

Source: https://www.breakingisraelnews.com/107983/shavuot-...