28 oktober 2018

De wens van Jordanië om zijn controle over de Tempelberg te tonen - Jordan’s wish to flaunt control of Temple Mount

Fakhriyya-minaret op de Tempelberg (Foto: Jerusalem Online) - Fakhriyya Minaret on the Temple Mount (Photo: Jerusalem Online)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Jordanië heeft Israël gevraagd om toe te staan, dat het een vijfde minaret bouwt op de Tempelberg, op de oostelijke muur van de berg, tegenover de Olijfberg

Bron: Jerusalem Online, Nadav Shrag, 28 oktober 2018


Het verzoek van Jordanië is niet nieuw en voor zover bekend, is Israël in dit stadium niet van plan het toe te staan.

Deze kwestie is opnieuw op de publieke agenda geplaatst, samen met andere zaken met betrekking tot de banden tussen Jordanië en Israël op de Tempelberg, in het licht van het besluit van Jordanië om het leasecontract van land in Naharayim en de Arava, dat door Israëlische boeren de afgelopen 25 jaar is bewerkt, niet te verlengen.

Israël is voornemens een algemene dialoog met Jordanië aan te gaan over veiligheid, inlichtingen, economische en landbouwkwesties die verband houden met de diplomatieke banden tussen beide landen. Jordanië probeert in deze discussie - althans formeel - de kwestie van de Tempelberg ter sprake te brengen. De relaties van Israël met Jordanië op de Tempelberg zijn gebaseerd op informele afspraken, die bedoeld zijn om de groei van extreme partijen op de berg te voorkomen, zoals Hamas en de noordelijke tak van de Islamic Movement in Israël.

In de onderlinge afspraken zou ook moeten worden opgenomen, volgens Jordanië, dat Jordanië invloed krijgt op de zaken aangaande de Tempelberg, als onderdeel van het machtsvertoon van de Hasjemitische koninklijke familie aan het Jordaanse publiek, zodat het zijn heerschappij kan stabiliseren en zijn prestaties kan tonen aan de tegenstanders van het regime onder de Moslim Broederschap in Jordanië.

De enige formele basis van de speciale relatie tussen Israël en Jordanië met betrekking tot de Tempelberg, is het vredesakkoord dat door beiden werd ondertekend. In het akkoord staat, dat van alle Arabische landen, Israël de hoogste prioriteit aan Jordanië zal geven met betrekking tot de locaties die heilig zijn voor de islam in Jeruzalem.

Een bijkomende formele dimensie van deze speciale relatie tussen Israël en Jordanië op de Tempelberg, zijn de afspraken die enkele jaren geleden tot stand kwamen door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, tussen Israël en Jordanië. In het kader van deze afspraken hebben Israël en Jordanië de huidige situatie gecreëerd en voor het eerst formeel vastgesteld, dat Joden niet het recht hebben om te bidden op de Tempelberg, hoewel ze de Tempelberg wel kunnen bezoeken.

De kwestie van de "vijfde minaret" staat al een lange tijd op de agenda als onderdeel van een reeks gesprekken met Jordanië over de Tempelberg. Jordanië heeft zijn verzoek hieromtrent ook hernieuwd met het oog op de groeiende rivaliteit met Turkije, wat betreft het uitoefenen van invloed op de Oude Stad en de Tempelberg.

_____________

ENGLISH    

Jordan has asked Israel to allow it to build a fifth minaret on the Temple Mount, on the eastern wall of the Mount, facing the Mount of Olives

By: Jerusalem Online, Nadav Shrag, October 28, 2018


The Jordanian request is not new, and as far as it is known, at least at this stage, Israel does not intend to allow it.

This issue has again been put on the public agenda, along with other matters relating to the ties between Jordan and Israel on the Temple Mount, in light of Jordan’s decision not to renew the lease agreement for land in Naharayim and the Arava, which Israeli farmers have been working for the past 25 years.

Israel intends to open a general dialogue with Jordan on security, intelligence, economic, and agricultural issues related to diplomatic ties between both countries. Jordan seeks to include within this discussion – at least formally – the issue of the Temple Mount. Israel’s relations with Jordan on the Temple Mount are based on informal understandings that are intended to prevent the growth of extreme elements on the mount, such as Hamas and the northern branch of the Islamic Movement in Israel.

The understandings are also supposed to allow Jordan to influence Temple Mount affairs as part of the empowerment that the Hashemite royal family wants to demonstrate to the Jordanian public so that it can stabilize its rule and show its achievements against the opponents of the regime among the Muslim Brotherhood in Jordan.

The only formal basis of the special relationship between Israel and Jordan regarding the Temple Mount is the peace agreement that was signed between the two. The agreement states that out of all the Arab countries, Israel will grant top priority to Jordan with regard to the sites that are holy to Islam in Jerusalem.

An additional formal dimension of this special relationship between Israel and Jordan on the Temple Mount are the understandings reached by former U.S. Secretary of State John Kerry between Israel and Jordan several years ago. Within the framework of these understandings, Israel and Jordan created the current situation and for the first time formally established that Jews cannot exercise their right to pray on the Temple Mount, although they can visit.

The issue of the “fifth minaret” has been on the agenda as part of a series of discussions with Jordan about the Temple Mount for a long time. Jordan has now renewed its request on this matter as part of a growing rivalry with Turkey over exerting an influence on the Old City and the Temple Mount.