15 december 2018

​Australië erkent WEST-Jeruzalem als de hoofdstad van Israël - Australia recognizes WEST Jerusalem as Israel's Capital

De Australische premier Scott Morrison (Foto: AP) - Australian Prime Minister Scott Morrison (Photo: AP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Australië heeft besloten West-Jeruzalem officieel te erkennen als de hoofdstad van Israël, maar zal zijn ambassade niet verhuizen totdat er een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen is bereikt, heeft premier Scott Morrison zaterdag bekendgemaakt

Bron: CBN NEWS, Steve Warren, 15 december 2018


In een toespraak tot het instituut van Sydney zei Morrison, dat zijn regering ook Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van Palestina zal erkennen, maar pas nadat een schikking is bereikt over een 2-statenoplossing.

"De Australische regering heeft besloten dat Australië nu West-Jeruzalem erkent - de zetel van de Knesset (het parlement van Israël) en veel van de instellingen van de regering – als de hoofdstad van Israël en we zien ernaar uit, onze ambassade naar West-Jeruzalem te verhuizen op het moment van een werkelijke, ter ondersteuning van, en na, een definitieve statusbepaling”, zei Morrison tegen het publiek van het instituut, volgens The Guardian.

Hij zei dat de wereld de hoop op vrede niet moet opgeven als gevolg van de patstelling tussen de Israëli's en de Palestijnen. "Een 2-statenoplossing de enige haalbare manier om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen”, zei hij. "De obstakels, moeten we toegeven, om een dergelijke oplossing te bereiken, lijken momenteel onoverkomelijk. We hopen echter van niet. Het verstrijken van de tijd en het mislukken van de voortgang van de onderhandelingen hebben, naar mijn mening, de Israëlische-Palestijnse situatie recentelijk veranderd. "Slaafse trouw aan de conventionele wijsheid gedurende tientallen jaren lijkt alleen maar de patstelling verder te verankeren, waarbij iedereen gewoon blijft doen wat ze altijd doen en de andere kant op kijken. Dat is niet de manier waarop ik met problemen omga”, vervolgde hij.

De premier beschuldigde de Verenigde Naties ook van antisemitisme en zei dat de Algemene Vergadering, Israël lange tijd heeft aangepakt. "Wij beschouwen de vooringenomen en oneerlijke gerichtheid ten aanzien van Israël, in het bijzonder binnen de Algemene Vergadering van de VN, als zeer nutteloze pogingen om vrede en stabiliteit te creëren. De Algemene Vergadering van de VN is nu de plaats waar Israël gepest wordt en waar antisemitisme wordt gemaskeerd door woorden over mensenrechten”, merkte hij op.

Er was geen directe reactie van de Israëlische regering vandaag gezien de Joodse sabbat.

____________

ENGLISH    

Australia has decided to officially recognize West Jerusalem as Israel's capital, but will not move its embassy until there's a peace agreement reached between Israel and the Palestinians, Prime Minister Scott Morrison announced Saturday 

By: CBN NEWS, Steve Warren, December 15, 2018


In a speech to the Sydney Institute, Morrison said his government will also recognize East Jerusalem as Palestine's capital, but only after a settlement has been reached on a two-state solution. 

"The Australian government has decided that Australia now recognizes West Jerusalem – as the seat of the Knesset (Israel's parliament) and many of the institutions of government – is the capital of Israel. And we look forward to moving our embassy to West Jerusalem when practical, in support of, and after, final-status determination”, Morrison told the institute's audience, according to The Guardian. 

He said the world should not give up hope for peace due to the stalemate between the Israelis and the Palestinians. "Though, a two-state solution remains the only viable way to resolve the Israeli-Palestinian dispute”, he said. "The obstacles, we must admit, to achieving such a solution are becoming insurmountable. We hope not. The lapse of time and the failure to progress the negotiations I believe has changed this Israeli-Palestinian situation in recent times. A rancid stalemate has emerged”. Slavish adherence to the conventional wisdom over decades appears only to be further entrenching the stalemate, providing for everyone just to keep doing what they were doing and looking the other way that's not the way I deal with problems”, he continued.

The prime minister also accused the United Nations of anti-Semitism, saying the General Assembly has targeted Israel for a long time. "We regard the biased and unfair targeting of Israel in the UN General Assembly in particular, as deeply unhelpful to efforts to build peace and stability. The UN general assembly is now the place where Israel is bullied and where anti-Semitism is cloaked with the language of human rights”, he noted.

There was no immediate comment from Israel's government on Saturday, the Jewish Sabbath.