20 december 2018

​PA-onderhandelaar: we hebben West-Jeruzalem nog niet opgegeven - PA negotiator: We haven't given up on West Jerusalem

Saeb Erekat (Foto: Flash 90) - Saeb Erekat (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Na de erkenning door Australië van West Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, zegt PLO-onderhandelaar Saeb Erekat, dat heel Jeruzalem nog steeds op de onderhandelingstafel ligt

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 18 december 2018


De definitieve status van Jeruzalem - heel Jeruzalem - ligt nog steeds op de onderhandelingstafel, beweerde de Palestijnse Autoriteit, en verwierp de recente erkenning door Australië van het westelijke deel van de stad als de hoofdstad van Israël.

Zaterdag maakte de Australische premier Scott Morrison bekend, dat zijn land 'West-Jeruzalem' officieel erkende als hoofdstad van Israël, hoewel zijn regering ervan afzag zijn ambassade vanuit Tel Aviv te verhuizen. De actie stelde Israël teleur, die de stap beschreef als een stap van “gedeeltelijke tegemoetkoming”, en maakte de Palestijnse Autoriteit woedend die de gedeeltelijke erkenning een "verkeerde stap" noemde.

De gedeeltelijke erkenning door Australië van Jeruzalem als hoofdstad van Israël weerspiegelt het standpunt van Rusland over de stad, na een verklaring van Moskou uit 2017 waarin West-Jeruzalem wordt erkend. "Wij beschouwen West-Jeruzalem als de hoofdstad van Israël", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland in 2017. In 2018 vierde Rusland voor het eerst zijn nationale feestdagen niet in Tel Aviv maar in Jeruzalem.

Andere landen, waaronder de VS, Guatemala, Honduras en de Tsjechische Republiek, hebben Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël zonder expliciet onderscheid te maken tussen de oostelijke en westelijke delen van de stad.

Ondanks de verschuiving naar meer erkenning van de hoofdstad van Israël, zei de toponderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit op maandag, dat de PA West-Jeruzalem niet heeft opgegeven en dat de hele stad op de onderhandelingstafel ligt. "Ik stel degenen die beweren dat alleen Oost-Jeruzalem op de onderhandelingstafel ligt voor, de ondertekende overeenkomsten te bestuderen die zeggen: (Jeruzalem), een kwestie van een permanente status. Niet alleen het Oosten, niet alleen het Westen”, twitterde Saeb Erekat maandagavond.

En dit terwijl de kwestie Oost-Jeruzalem met een aanzienlijke Arabische bevolking, die ongeveer 39% van de totale bevolking van de stad uitmaakt, en West-Jeruzalem - het gebied onder Israëlische controle van 1948 tot 1967 - overwegend Joods is, nooit is aangevochten in eerdere onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.

___________

ENGLISH    

Following Australia's recognition of West J'lem as Israel's capital, PLO negotiator Saeb Erekat says all of city still up for negotiation

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, December 18, 2018


The final status of Jerusalem – all of Jerusalem – is still on the negotiating table, the Palestinian Authority has claimed, rejecting Australia’s recent recognition of the western portion of the city as Israel’s capital.

On Saturday, Australian Prime Minister Scott Morrison announced that his country officially recognized ‘West Jerusalem’ as the capital of Israel, though his government refrained from moving its embassy from Tel Aviv. The move disappointed Israel, which described the move as a “half-way” step, and enraged the Palestinian Authority, which called the partial recognition a “wrong step”.

Australia’s partial recognition of Jerusalem as Israel’s capital mirrors Russia’s position on the city, following a 2017 statement by Moscow recognizing western Jerusalem. “We view West Jerusalem as the capital of Israel,” Russia’s foreign ministry said in 2017. In 2018, Russia moved its National Day celebrations from Tel Aviv to Jerusalem for the first time ever.

Other countries, including the US, Guatemala, Honduras, and the Czech Republic, have recognized Jerusalem as Israel’s capital without explicit distinctions between the east and west portions of the city.

Despite the shift towards greater recognition of Israel’s capital, the Palestinian Authority’s top negotiator said Monday that the PA has not given up on western Jerusalem, and that the entire city remains on the negotiating table. “I want those who claim that only East Jerusalem is at the negotiations table, study the agreements signed it says: (Jerusalem) permanent status issue. Not east, not west", Saeb Erekat tweeted Monday night.

While eastern Jerusalem as a large Arab population, making up rough 39% of the city’s total population, western Jerusalem – the area under Israeli control from 1948 to 1967 – is overwhelmingly Jewish, and its future as part of the State of Israel has not been contested in previous negotiations between Israel and the Palestinian Authority.