23 december 2018

​15 molotovcocktails in één maand: gezinnen in Jeruzalem worden geterroriseerd - 15 firebombs in a month: Jerusalem families terrorized

Molotovcocktail aanval (Foto: Flash 90) - Molotovcocktail attack (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Gezin in Ma'ale Hazeitim zegt dat ze zijn gestopt met aangiftes doen bij de politie over molotovcocktails die naar hen worden gegooid, omdat de zaken altijd geseponeerd worden

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 23 december 2018


In de afgelopen maand zijn er 15 molotovcocktails gegooid naar het flatgebouw in de wijk Ma'ale Zeitim in Jeruzalem, waar Joodse gezinnen wonen, meldde Ynet.

Op zondagavond werden twee molotovcocktails gegooid op het balkon van het gezin Givon. Eén van de molotovcocktails landde op minder dan een meter van een raam van het huis, terwijl achter het raam ernaast zich twee kleine kinderen bevonden. Het gezin Givon, gewend aan de situatie, haalde de tuinslang tevoorschijn die wordt gebruikt om kamerplanten te irrigeren en doofde de brandende fles.

Deze zaak volgt op twee andere gevallen in de afgelopen maand waarbij molotovcocktails werden gegooid naar gezinnen die in Ma'ale Hazeitim wonen. Een paar weken geleden werden negen molotovcocktails naar het gebouw gegooid en sommigen vielen op het balkon van het huis van het gezin Givon, waardoor de grasplanten en de bloemen die ze plantten, werden beschadigd. Een paar dagen eerder waren er vier molotovcocktails naar het gebouw gegooid.

"We werden rond 01:00 uur wakker en het was vlak bij ons raam, maar er gebeurde gelukkig verder niets en we doofden de brandende fles, maar het hele huis rook naar vuur en brandstof, en het viel vlak naast het raam. Deze keer werden de kinderen niet wakker”, zei Carmel Givon, een moeder van twee kinderen die daar woont. "We hadden een geweldig balkon, maar na alle molotovcocktails die er terecht zijn gekomen en de schade die is veroorzaakt door de branden, hebben we alles maar weggegooid”.

Na de vorige aanslagen deed Givon aangiften bij de politie. Eén van de aangiften werd geseponeerd omdat het niet het openbaar belang diende en in een ander geval wegens gebrek aan bewijs. "De politie belde me gisteren, ze zijn al bekend met m'n nummer. Ze wilden komen, maar ik vertelde hen dat ik niet wilde dat de kinderen wakker werden”, zei ze.

"De laatste keer dat het 5-jarig meisje wakker werd, had ze een overvloed aan vragen - waarom gooien ze de molotovcocktails en wat gaat er gebeuren met hen, we antwoordden dat we hopen dat de politie hen zal vinden, vanmorgen werd ze niet wakker en ik ga het haar niet vertellen. Het heeft geen zin om er verder op in te gaan als je de verdachten niet kan vinden”.

Carmel zei afgelopen februari in een interview met Ynet, dat "het hier de hele tijd gebeurt. Aan de ene kant zijn we blij om op deze plek te wonen, en aan de andere kant krijg ik telefoontjes van mijn vrienden en van de familie wanneer ik ga verhuizen. We blijven nadenken of we hier blijven wonen of gaan verhuizen, ik ben niet van plan om op een gevaarlijke plaats te wonen, maar om in het midden van het jaar te verhuizen met twee kinderen is niet gemakkelijk, maar deze realiteit is niet gemakkelijk voor de kinderen, en soms wonen we alleen op de eerste verdieping", zei ze.

De politie gaf als reactie: "Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van het incident arriveerden we binnen korte tijd en zijn we gaan zoeken in het gebied, en later werd een onderzoek geopend om de verdachten te identificeren. Twee weken geleden is er een verdachte aangeklaagd die met molotovcocktails gooide in het oosten van de stad. De afgelopen jaren heeft de politie veel publieke en niet-publieke activiteiten uitgevoerd om het gooien van stenen en molotovcocktails tegen te gaan en te voorkomen, wat vaak leidt tot een arrestatie en vervolging van verdachten, wat blijkt uit een aanzienlijke daling van de gevallen sinds het begin van het jaar. De Israëlische politie zal vastberaden blijven optreden tegen oproerkraaiers en wetsovertreders in het gebied, en de bewoners tegen hen te beschermen en te beschermen tegen elke dreiging of overlast die hun dagelijks leven verstoort”.

___________

ENGLISH    

Family in Ma'ale Hazeitim says they have stopped filing reports with police over firebombs thrown at them because cases are always closed

By: Arutz Sheva, Gary Willig, December 23, 2018


In the past month, 15 Molotov cocktails have been thrown at the apartment building where Jewish families live in the Ma'ale Zeitim neighborhood of Jerusalem, Ynet reported.

On Sunday night, two Molotov cocktails were thrown at the Givon family's balcony. One of the Molotov cocktails landed less than a meter from the window of the house, next to which were the two small children. The Givon family, accustomed to the situation, took out the fire hose used to irrigate houseplants and extinguished the burning bottle.

This case follows two other cases of Molotov cocktails thrown at families living in Ma'ale Hazeitim during the past month. A few weeks ago, nine Molotov cocktails were thrown at the building and some of them fell on the balcony of the Givon family's home, causing damage to the plants grass and the flowers they planted. A few days earlier four Molotov cocktails were thrown.

"We woke up at around 1:00 AM, and it was right near our window, but nothing happened and we turned off the burning bottle, and the whole house smelled of fire and fuel, and it fell right next to the window. Luckily, this time the children did not wake up", said Carmel Givon, a mother of two children who lives there. "We had an amazing balcony, but after all the many Molotov cocktails that fell and the damage caused by the fires, we threw everything out".

Following the previous attacks,Givon filed complaints with the police. In one of the complaints the case was closed for lack of public interest and in another case for lack of evidence. "The police called me yesterday, they already have my number because they are used to it. They wanted to come, but I told them that I did not want the children to wake up", she said.

"Last time the 5-year-old girl woke up, she has a million questions - why do they throw the firebombs and what to do with them. We answer that we hope the police will catch up with them, this morning she did not wake up and I will not tell her. There is no point in filing if you do not find the suspects”.

Carmel said last February in an interview with Ynet that "it's happening here all the time. On the one hand, we are happy to live in this place, and on the other hand, I get phone calls from my friends and from the family when I leave, and we keep thinking about whether to stay here or leave. I have no intention of living in a dangerous place, but in the middle of the year, moving with two children is not easy, and this reality is not easy for the children, and sometimes we are living on the first floor”, she said.

The Police said in response: "Immediately after receiving the report of the incident, police forces arrived in the area within a short time and began searching, and later an investigation was opened to identify the suspects. Just two weeks ago, an indictment was filed against a suspect who threw Molotov cocktails in the east of the city. In recent years, the police have carried out many overt and covert activities aimed at thwarting and preventing the throwing of stones and Molotov cocktails, which often leads to the arrest and prosecution of suspects, indicating a significant drop since the beginning of the year. The Israel Police will continue to act decisively to stop rioters and lawbreakers in the area, all in order to protect and protect the residents from any threat or nuisance that disrupts their daily lives”.