30 december 2018

​PA: Opgravingen in Jeruzalem zijn 'etnische zuiveringen' - PA: Excavations in Jerusalem are 'ethnic cleansing'

Silwan (Foto: Flash 90) - Silwan (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

PA beschuldigt Israël ervan, opzettelijk opgravingen onder huizen van bewoners uit te voeren om hun evacuatie tot stand te brengen

Bron: Arutz Sheva, Dalit Halevi, 30 december 2018


Het “ministerie van Buitenlandse Zaken” van de Palestijnse Autoriteit (PA) veroordeelde zaterdag krachtig de opgravingen die plaatsvinden op het lagere deel van de Tempelberg, in de nabijheid ervan en in het dorp Silwan.

Volgens de PA hebben de opgravingen die worden uitgevoerd als onderdeel van Israël’s 'Judaïsering-beleid', geleid tot bodemverzakking, scheuren in veel huizen en het ontstaan van een kuil in de Al-Aqsa-moskee.

In haar verklaring zei het "ministerie van Buitenlandse Zaken" van de PA, dat de "bezetter" en de "kolonistenverenigingen" opzettelijk onder Palestijnse Arabische huizen graven, zodat de gemeente Jeruzalem orders kan uitvaardigen om de huizen te evacueren, op grond van het feit dat ze niet langer geschikt zijn voor residentiële doeleinden. Hij riep de internationale gemeenschap, UNESCO en mensenrechtenorganisaties op, een internationale onderzoekscommissie in te stellen om het Israëlische opgravingsplan en de implicaties daarvan voor de Palestijnse Arabische huizen, openbaar te maken met als doel om de opgraving onmiddellijk te stoppen.

PA-functionarissen beweren regelmatig dat Israël Jeruzalem aan het “Judaïseren” is, waarvan de PA beweert dat het hun hoofdstad is. Vorig jaar drong de PA er bij de VN-Veiligheidsraad op aan, actie te ondernemen om Jeruzalem te beschermen tegen Israëlische pogingen om de stad te "Judaïseren".

De PA-functionarissen uiten speciaal belachelijke beweringen over de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee. Eerder dit jaar beweerde een aantal islamitische organisaties in Jeruzalem, dat de "bezettingspolitie" geleidelijk zijn hegemonie aan het bestuur van de Al-Aqsa-moskee opdrong. Op een ander moment beschuldigden de PA-functionarissen 'extremistische' Joodse organisaties ervan, een juridische strijd te voeren gericht op het bereiken van de Israëlische soevereiniteit in de Al-Aqsa-moskee.

Israël is ook door de PA beschuldigd van plannen om de moskee te vervangen door een "denkbeeldige tempel" en om chemicaliën te gebruiken om de fundamenten van de moskee te eroderen met als doel deze in te laten storten.

__________

ENGLISH    

PA accuses Israel of deliberately carrying out excavations under homes of residents to bring about their evacuation

By: Arutz Sheva, Dalit Halevi, December 30, 2018


The Palestinian Authority (PA) “foreign ministry” on Saturday strongly condemned the excavations taking place in the lower part of the Temple Mount, in its vicinity and in the village of Silwan.

According to the PA, the excavations which are carried out as part of Israel's “Judaization policy”, have led to the collapse of land, cracks in many houses, and the creation of a pit in the Al-Aqsa Mosque.

In its statement, the PA “foreign ministry” said that the "occupation" and the “settler associations” are deliberately digging under Palestinian Arab homes so that the Jerusalem municipality will issue orders to evacuate the homes on the grounds that they are no longer suitable for residential purposes. It called upon the international community, UNESCO and human rights organizations to establish an international commission of inquiry to expose the Israeli excavation plan and its implications on the Palestinian Arab homes in order to bring about an immediate halt to the excavation.

PA officials regularly claim that Israel is “Judaizing” Jerusalem, which they claim is their capital. Last year, the PA urged the UN Security Council to take action to protect Jerusalem from Israeli attempts to “Judaize” the city.

The PA officials make particularly ridiculous claims regarding the Temple Mount and the Al-Aqsa Mosque. Earlier this year, a number of Islamic organizations in Jerusalem claimed that the "occupation police" are trying to gradually impose their hegemony on the administration of the Al-Aqsa Mosque. In another instant, the PA officials accused "extremist" Jewish organizations of waging a legal battle aimed at achieving Israeli sovereignty in the Al-Aqsa Mosque.

Israel has also been accused by the PA of planning to replace the mosque with an “imaginary temple” and of using chemicals to erode the foundations of the mosque in order to cause it to collapse.