02 juni 2019

2019-06-02-12.30-: Wij vieren vandaag Yom Yeroeshalayim - Have You Heard of Yom Yerushalayim?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Jeruzalemdag is een vrije dag en een heilige dag, waarop de straten van Jeruzalem gevuld zijn met muziek en bedekt met blauw en wit, als de natie opstaat om het wonder te vieren dat de Stad van Goud na 2000 jaar weer in de trouwe handen van de Joodse natie is.

Het is misschien wel de enige keer dat zowel religieuze als seculiere Joden samen met gebeden en dansen feesten in een openbare demonstratie van de vervulling van de bijbelse profetieën, die verklaren: 'Er zullen weer vreugdevolle geluiden in de straten van Jeruzalem klinken.'

Na Israëls Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 was Jeruzalem een verdeelde stad. West-Jeruzalem behoorde 19 jaar lang toe aan Israël, terwijl Oost-Jeruzalem in handen was van Jordanië. Pas in 1967, op de derde dag van de Zesdaagse Oorlog, braken de-parachutisten van de IDF onder leiding van kolonel Motta Gur (een latere chef-staf) door de Jordaanse verdediging en heroverden de Oude Stad en Oost-Jeruzalem. De hereniging van Jeruzalem werd gevierd met kolonel Gur's beroemde verklaring, 'De Tempelberg is in onze handen!'.

Dit jaar gedenken we op Yom Yeroeshalayiem (Jeruzalemdag) dat Jeruzalem 52 jaar geleden in Joodse handen terugkeerde. Voor het eerst in 30 jaar rapporteert de politie dat de Tempelberg in Jeruzalem gesloten zal worden voor Joodse bezoekers vanwege veiligheidsoverwegingen.

Enkele bijzondere gebeurtenissen voor Jeruzalemdag, zondag 2 juni Op de herdenkingsplaats voor Ethiopische Joden op de Herzlberg neemt premier Benjamin Netanyahu deel aan een ceremonie ter herdenking van de Ethiopische Joden die in de woestijn zijn omgekomen op weg naar Eretz Israel

In de Nationale Bibliotheek van Jeruzalem zijn er de Jeruzalemdag Tour en de tentoonstelling 'Jeruzalem boven en onder, het hemelse en aardse Jeruzalem in de collecties van de Nationale Bibliotheek'. Dit is een gelegenheid om in contact te komen met de Joodse geschiedenis van de Heilige Stad en het historisch archiefmateriaal in de bibliotheek te bekijken.

'Als ik u vergeet, o Jeruzalem....' Van 16:30-18:30 uur verzamelen meisjes zich in de Bezalelstraat, en jongens in de Heichal Shlomo, omdan in het centrum van de stad op drie podia langs King George Street te dansen. Daarna zullen ze naar de Westelijke Muur marcheren - meisjes door de Jaffapoort en Sionspoort, jongens door de Damascuspoort en de Mestpoort. Van 20:00-22:30 uur is er een grote bijeenkomst met gebeden en dansen met vlaggen op het plein voor de Westelijke Muur.

Het Toren van David Museum in Jeruzalem laat van 12 tot 17 uur gezinnen en bezoekers gratis genieten van rondleidingen door het museum. Het museum toont een fascinerende blik op het verleden van Jeruzalem en zijn historische figuren en persoonlijkheden. Het Jeruzalemse Oost-West Orkest zal ook optreden in het museum. Van 15.30-17.00 uur is de Jeruzalemse burgemeester Moshe Lion in het museum aanwezig om de bezoekers te ontmoeten en te begroeten.

Op Ammunition Hill, waar zwaar is gevochten voor de bevrijding van de stad, wordt een avond­ceremonie gehouden. De poorten gaan om 17.30 uur open voor het publiek en de show begint om 19.30 uur.

Bron: IsraelToday.nl

_________________________________

ENGLISH:
It’s a holiday and a Holy Day where the streets of Jerusalem are filled with music and covered with blue and white as the nation comes up to celebrate the miracle that the City of Gold is in the faithful hands of the Jewish Nation once again after 2000 years.

It is perhaps the only time that both religious and secular Jews celebrate together with prayers and dancing in a public demonstration of the fulfillment of the biblical prophecies, which declare: “There shall again be joyful sounds in the streets of Jerusalem.”

Following Israel’s War of Independence in 1948, Jerusalem was a divided city. For 19 years, West Jerusalem belonged to Israel, while East Jerusalem was held by Jordan. It was only in 1967, on the third day of the Six-Day War, that IDF paratroopers commanded by Col. Motta Gur (a future Chief of Staff) broke through the Jordanian defenses and recaptured the Old City and East Jerusalem. The reunification of Jerusalem was celebrated with Gur’s famous declaration, “The Temple Mount is in our hands!”

This year’s Jerusalem Day (Yom Yerushalayim) marks 52 years of the return of Jerusalem to Jewish hands. For the first time in 30 years, police are reporting that the Temple Mount in Jerusalem will be closed to Jewish visitors due to security concerns. 

A few of the special events for Sunday, June 2, Jerusalem Day 2019

Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a ceremony to commemorate the Ethiopian Jews who perished in the desert on their way to Eretz Israel at the memorial site for Ethiopian Jews on Mount Herzl.

Jerusalem Day Tour at the National Library of Jerusalem and the exhibition “Jerusalem Above and Below, The Heavenly and Earthly Jerusalem in the National Library Collections.” This is an opportunity to connect with the Jewish history of the Holy City and view the historical archive materials in the library.

“If I forget thee O Jerusalem...” From 16:30-18:30 – Girls will gather at Bezalel, boys will gather in Heichal Shlomo to dance in the center of the city on three stages along King George Street. Afterwards they will march to the Western Wall – girls through Jaffa Gate and Zion Gate, boys through the Damascus Gate and the Dung Gate. From 20:00-22:30 there will be a huge gathering with prayers and dancing with flags at the Western Wall plaza.

Jerusalem Day at the Tower of David Museum in Jerusalem. From 12:00-17:00, families and visitors can enjoy guided tours through the museum with free entrance. The museum exhibits a fascinating look at Jerusalem’s past and its historical figures and personalities. The Jerusalem Orchestra East-West will also be performing at the museum. From 15:30-17:00, Jerusalem Mayor Moshe Lion will be at the museum to meet and greet visitors. 

Jerusalem Day Evening Ceremony at Ammunition Hill. The gates will open to the public at 17:30 and the show will begin at 19:30. 

Jerusalem Day Street Game. A free event promoting a game that brings strangers together through short and deep personal conversations. The game takes place in the street and serves to promote collaboration, understanding and awareness. Meet at the Central Light Rail Station 17:00-20:00.

CREDITS: IsraelToday.co.il