20 januari 2019

Vergunningen van UNRWA-scholen worden ingetrokken - Permits to be revoked from UNRWA schools

Voormalig burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat (Foto: Flash 90) - Former Jerusalem Mayor Nir Barkat (Photo: Flash 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Barkat stelt voor dat de gemeente Jeruzalem gezondheids-, onderwijs-, welzijns- en hygiënediensten overneemt voor alle Arabieren in Jeruzalem

Bron: Arutz Sheva Staff, 20 januari 2019


Volgens berichten van Hadashot TV-nieuws op zaterdag, heeft de National Security Council van Israël besloten, dat vanaf volgend schooljaar de vergunningen voor UNRWA-scholen zullen worden ingetrokken.

UNRWA, de afkorting van United Nations Relief and Works Agency, die hulp biedt aan vluchtelingen in het Nabije Oosten, werkt voor de VN en voorziet in onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening aan Palestijnse Arabieren in Jordanië, Libanon, Syrië, de Gazastrook, Judea en Samaria, als ook Jeruzalem. Ze worden voornamelijk gefinancierd door Europese landen en de Verenigde Staten en ontvangen miljoenen dollars uit meerdere andere landen.

Hadashot TV-nieuws meldde, dat het besluit om de vergunningen in te trekken kwam nadat de Amerikaanse president Trump had aangekondigd, dat de VS de bijna $300 miljoen hulp aan de organisatie zou stopzetten. De voormalige burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat, stelde voor om UNRWA te verwijderen uit Jeruzalem. In plaats daarvan zou de gemeente Jeruzalem gezondheids-, onderwijs-, welzijns- en hygiënediensten verlenen aan alle Arabische wijken in Jeruzalem. Vorig jaar oktober verklaarde Barkat: "Het Amerikaanse besluit om de financiering van UNRWA stop te zetten, biedt een zeldzame kans om onmiddellijk en resoluut af te rekenen met het doel van de PA, om het 'vluchtelingenprobleem' te laten voortbestaan en het aanmoedigen van ongeregeldheden. 'Hij voegde daaraan toe: “Er zijn geen vluchtelingen in Jeruzalem, alleen inwoners. Ze zullen hun diensten alleen van de gemeente Jeruzalem ontvangen, zoals voor alle inwoners geldt”.

Ondanks dat Palestijnse Arabieren die in Jeruzalem wonen Israëlische bewijzen van ingezetenschap hebben, zijn zij geen officiële Israëlische burgers. Ze hebben geklaagd dat er door de gemeente tegen hen wordt gediscrimineerd als het om diensten gaat. Barkat zei dat zijn voorstel om de gemeentediensten over te nemen "veel meer superieur zal zijn aan de diensten van de UNRWA”. Hij beschuldigde het VN-agentschap van een falend beleid wat betreft de 20.000 Arabische inwoners die in het vluchtelingenkamp Shuafat wonen.

Israël heeft meerdere klachten ingediend tegen de organisatie voor het gebruik van UNRWA-scholen en ambulances om wapens van Hamas op te slaan en te vervoeren. UN Watch heeft vastgesteld dat ten minste 10 UNRWA-werknemers sociale media gebruikten, om aan te zetten tot steek- en schietpartijen tegen Israëliërs.

UNRWA moet nog commentaar geven op het besluit van de Israëlische National Security Council.

__________

ENGLISH    

Barkat suggests Jerusalem Municipality take over health, education, welfare, sanitation services to all Jerusalem Arabs

By: Arutz Sheva Staff, January 20, 2019


According to reports by Hadashot TV news on Saturday, Israel National Security Council has decided that starting next school year, permits to UNRWA schools will be revoked.

UNRWA, short for, United Nations Relief and Works Agency for Refugees in the Near East, works for the UN to provide education, health care and social services to Palestinian Arabs living Jordan, Lebanon, Syria, the Gaza Strip, Judea and Samaria, as well as Jerusalem. They are mostly funded by European countries and the United States, receiving millions of dollars from multiple countries.

Hadashot TV news said the decision to revoke the permits came after United States President Trump announced that the US will be cutting close to $300 million from the agency. Former Jerusalem mayor Nir Barkat proposed to expel UNRWA from Jerusalem. Instead, the Jerusalem Municipality would provide health, education, welfare and sanitation services to all the Arab neighborhoods in Jerusalem. Last October, Barkat stated, “The US decision to stop funding UNRWA creates a rare opportunity to deal immediately and decisively with the PA’s intention to perpetuate the ‘refugee problem’ and encourage incitement". He then added, “There are no refugees in Jerusalem, only residents. They will receive their services from the Jerusalem Municipality alone, like all residents".

While Palestinian Arabs living in Jerusalem hold Israeli residency cards, they are not official Israeli citizens. They have complained that there is discrimination by the municipality against them when it comes to services. Barkat said his proposal for the municipality services taking over “will be far superior to those that UNRWA provided". He accused the UN agency of failing the 20,000 Arab residents living in the Shuafat refugee camp.

Israel has logged multiple complaints against the agency for using UNRWA schools and ambulances to hold Hamas weapons. UN Watch has found that at least 10 UNRWA employees used social media to incite stabbing and shooting attacks against Israelis.

UNRWA has yet to comment on the Israel National Security Council’s decision.