30 januari 2019

​Palestijnse Autoriteit wil VN-vredesmacht in Jeruzalem stationeren - Palestinian Authority wants to station UN peacekeepers in Jerusalem

Aban Eban in de VN-Veiligheidsraad op 6 juni 1967 over de nutteloosheid van een VN-macht: “Mensen in ons land en in tal van landen vragen zich af: wat is het nut van een VN-leger dat, als het ware in feite een paraplu die wordt weggehaald van zodra het begint te regenen?” Want, was er gebeurd? Op 16 mei 1967, drie weken voor de aanval van Egypte op Israël, trokken de Verenigde Naties hun blauwhelmen terug uit de Sinaïwoestijn, aldus ruim baan gevend aan de Egyptische legers (Foto: Brabosh) - Aban Eban in the UN Security Council on 6 June 1967 on the uselessness of a UN power: "People in our country and in many countries are wondering: what is the use of a UN army that, as it were, in fact an umbrella that is taken away as soon as it starts to rain?" Because, had it happened? On May 16, 1967, three weeks before Egypt's assault on Israel, the United Nations withdrew their peacekeepers from the Sinai desert, thus giving way to the Egyptian armies (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Palestijnse Autoriteit heeft de Verenigde Naties verzocht om een internationale troepenmacht in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem in te zetten om de lokale Arabische bevolking op een permanente basis te beschermen

By: Brabosh, Arutz Sheva, January 30, 2019


Het verzoek werd ingediend nadat Israël had geweigerd het mandaat van een internationale monitor in Hebron (TIPH) te verlengen.

De hoge ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit en de hoofdonderhandelaar van de PA, Saeb Erekat, zei dat de VN een permanente internationale strijdmacht moet inzetten, niet enkel voor Judea en Samaria, maar ook Oost-Jeruzalem om de veiligheid en bescherming van de bevolking van Palestina te garanderen tot het einde van Israëls oorlogszuchtige bezetting”, berichtte het AP.

De Verenigde Naties moeten nog formeel reageren op het verzoek van de PA. Op maandag heeft de Israëlische premier Binyamin Netanyahu besloten om het mandaat van de tijdelijke internationale aanwezigheid in Hebron (TIPH) niet te verlengen.

TIPH werd opgericht na een incident in Hebron waarbij Baruch Goldstein uit Kiryat Arba het vuur opende op een menigte Arabieren aan het Graf van de Patriarchen op 25 februari 1994, waarbij 29 mensen werden gedood. Goldstein werd ter plekke door een woeste menigte Arabieren doodgeslagen.

TIPH vaardigde monitoren uit Noorwegen, Italië, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Turkije af naar Hebron om de status van de lokale Arabische gemeenschap te bewaken. Hoewel het oorspronkelijk werd opgevat als een tijdelijke monitor, is het mandaat van TIPH al meer dan twee decennia regelmatig verlengd. Lokale Israëlische inwoners hebben echter geklaagd over intimidatie door de internationale waarnemers.

“We willen een gevoel van normaal leven. Wanneer je deze buitenlanders in uniform laat rondlopen, heb je het gevoel alsof ze je in de gaten houden alsof je een dier in een dierentuin bent”, vertelde Yishai Fleisher, een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap van Hebron aan het AP. “TIPH en dit soort elementen dienen eigenlijk het tegenovergestelde van vredestichters. Ze worden provocateurs”.

Twee incidenten die gefilmd werden toonden medewerkers van TIPH die aldus betrapt werden op aanvallen op Israëliërs. Het eerste liet zien hoe een juridische adviseur van TIPH een 10-jarig Joods kind in het gezicht sloeg, terwijl de tweede een medewerker liet zien, die een band van een Joods voertuig in de stad stuksneed.

__________

ENGLISH    

The Palestinian Authority has requested the United Nations to deploy an international force in Judea, Samaria and East Jerusalem to protect the local Arab population on an ongoing basis

By: Brabosh, Arutz Sheva, January 30, 2019


The request was made after Israel refused to extend the mandate of an international monitor in Hebron (TIPH).

The senior official of the Palestinian Authority and the chief negotiator of the PA, Saeb Erekat, said the UN should deploy a permanent international force not only for Judea and Samaria, but also East Jerusalem for the safety and protection of the people of Palestine to guarantee the end of Israel's warlike occupation", the AP reported.

Yet, The United Nations has to respond formally to the PA's request. On Monday, Israeli Prime Minister Binyamin Netanyahu decided not to extend the mandate of the temporary international presence in Hebron (TIPH).

TIPH was founded after an incident in Hebron in which Baruch Goldstein from Kiryat Arba opened fire on a crowd of Arabs at the Patriarch's Tomb on 25 February 1994, killing 29 people. Goldstein was beaten to death by a savage crowd of Arabs.

TIPH issued monitors from Norway, Italy, Denmark, Sweden, Switzerland and Turkey to Hebron to monitor the status of the local Arab community. Although originally conceived as a temporary monitor, the mandate of TIPH has been regularly extended for more than two decades. However, local Israeli residents have complained about intimidation by international observers.

"We want a sense of normal life. When you let these foreigners walk around in uniform, you feel like they are watching you as if you were an animal in a zoo”, Yishai Fleisher, a representative of Hebron's Jewish community told AP. "TIPH and these kinds of elements actually serve the opposite of peacemakers. They become provocateurs".

Two incidents filmed showed TIPH employees who were thus caught on attacks on Israelis. The first showed how a legal advisor of TIPH hit a 10-year-old Jewish child in the face, while the second consisted of an employee who cut a tire of a Jewish vehicle in the city.