02 mei 2017

​Italië zegt dat het tegen de Unesco Jeruzalem resolutie zal stemmen.

Israël hoopt zich van nog meer steun te verzekeren in het tegengaan van de resolutie - waarover gestemd gaat worden op de Onafhankelijkheidsdag -, waarbij de Israëlische soevereiniteit over Jeruzalem wordt ontkend; Duitsland heeft inspanningen geleverd voor de timing van de stemming; Israël ontkent het als ‘nep geschiedenis’.

Italië kondigde maandagochtend aan dat het niet zou stemmen ter ondersteuning van een resolutie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappelijke en culturele organisatie (UNESCO), die op dinsdag van de 69e onafhankelijkheidsdag van Israël zal plaatsvinden, waarbij de soevereiniteit van Israël over Jeruzalem wordt ontkend.

Ondanks de intensieve diplomatieke inspanningen van Israël om zoveel mogelijk druk uit te oefenen op landen om tegen de resolutie te stemmen, wordt verwacht dat deze doorgaat.

Het VN-orgaan van 58 leden zal stemmen over de resolutie waarin wordt verklaard dat Israël niet de soevereine natie in Jeruzalem is.


Old City (Photo: AFP)

De stemming vindt plaats op een dag nadat de natie vieringen voor zijn onafhankelijkheidsdag op maandagavond begon met een thema waarin de vereniging van Jeruzalem werd beklemtoond sinds de zesde-dagoorlog van 1967.

Duitsland was de drijvende kracht om de Arabische staat tot een compromis te verzoeken bij het formuleren van het oorspronkelijke ontwerp, waarin ze hun taal matigen om te verzekeren dat Europese landen geen bezwaar zouden maken tegen de resolutie.

Naar aanleiding van de Duitse druk verzwakte de Arabische staten de oorspronkelijke formulering en stemden erin om zinnen te verwijderen die de Joodse volksaffiliatie met de Tempelberg ontkende.

Vorig jaar heeft UNESCO een resolutie aangenomen die de Joodse banden met de Tempelberg niet heeft erkend door de Joodse naam van de heilige plaats te verwerpen en alleen naar zijn moslimnaam Al-Haram Al Sharif te verwijzen. Slechts zes landen stemmen tegen de resolutie, en Israël hoopt meer staten bijeen te brengen om het te verslaan.

Maar de schijnbaar verzachtende versie heeft weinig gedaan om woede in Jeruzalem te verminderen, omdat het Israël's soevereiniteit over heel Jeruzalem, waaronder de oostelijke helft en de Oude Stad, negeerde.

Volgens de resolutie is elke beslissing van de Israëlische "bezettende macht", de Knesset, het Hooggerechtshof of een juridische of administratieve rechterlijke instantie die betrekking heeft op Jeruzalem nietig en heeft geen betekenis. De resolutie bekritiseert ook de opgravingen van Israël in Oost-Jeruzalem en de Oude Stad.

Jeruzalem heeft een verontwaardiging uitgesproken over de Duitse betrokkenheid bij zijn bewegingen, die de aanname van de resolutie bevorderen in plaats van deze te verwerpen.

Van hun kant hebben Europese ambassadeurs ongebruikelijke kritiek tegen de Duitse ambassadeur van UNESCO Stefan Krawielicki afgegeven en zijn acties over de kwestie: “Het lijkt erop dat hij op zijn eigen persoonlijke agenda optreedt, in plaats van opdrachten uit Berlijn,” zeiden zij.

Verheugd over de reactie tegen de Duitse Ambassadeur heeft de Israëlische ambassadeur van UNESCO Carmel Shama-Hacohen in een reactie gezegd dat zelfs Europese landen de vorm van inmenging van Duitsland als fout beschouwen.

Israel's Ambassador to UNESCO Carmel Shama-Hacohen

“Dit is ongetwijfeld een positieve ontwikkeling die Duitsland duidelijk maken dat de onderhandelingen met de Arabieren en de tekst een fout zijn, niet alleen in de ogen van Israël maar ook in de ogen van een aantal EU-landen", begon de verklaring.

“We zijn nu gericht op de missie dat Italië het eerste, maar niet het laatste, land is om aan te kondigen dat het niet wil deelnemen aan deze deal met de Arabieren en er tegen zal stemmen."

Intussen heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Israël, Tzipi Hotovely, ook haar ontsteltenis uitgesproken over de timing en de tekst van de resolutie.

'Morgen zal Israël zijn 69e onafhankelijkheidsdag vieren. Kort daarna zal Israël 50 jaar vieren voor de hereniging van Jeruzalem en 3.000 jaar Joodse geschiedenis in onze historische hoofdstad’, begon haar verklaring.

“Morgen, terwijl we vieren, zal UNESCO stemmen tegen Israëls recht op soevereiniteit in de hoofdstad Jeruzalem. Dit is absurd. We zijn gewend geworden aan het concept van 'nep nieuws'. Nou welkom in 'nep geschiedenis', vervolgde ze.

UNESCO is al lang gepolitiseerd, betoogde zij en ze voegde eraan toe dat het een instrument was geworden in dienst van de Palestijnse propaganda tegen Israël.

"Zulke absurde en historisch fundamentele resoluties ondermijnen UNESCO's missie om het cultureel erfgoed van de mens te beschermen. Wij, als Israëli's, hebben UNESCO's goedkeuring van onze geschiedenis in ons land niet nodig. '

Niettemin, eindigde ze met het aansporen van de lid-staten om te stemmen tegen het wetsvoorstel als ze geschiedenis koesteren en bevestigen dat het de plicht van UNESCO is om de historische waarheid te respecteren, voordat de beschuldiging geuit wordt dat het nog een poging is van het misbruiken van het internationale instellingen om Israël aan te vallen.”


Italy says it will vote against UNESCO Jerusalem resolution

Israel hopes to secure further support in opposing the resolution—set to be voted on on Independence Day—denying Israeli sovereignty over Jerusalem; Germany led efforts for the vote's timing; Israel denounces it as 'Fake history'.

Italy announced Monday morning that it would not be voting in support of a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) resolution, scheduled to take place on Israel’s 69th Independence Day on Tuesday, denying Israel’s sovereignty over Jerusalem.

Despite intense diplomatic efforts undertaken by Israel to exert as much pressure as possible on countries to vote against the resolution, it is expected to pass.

The 58-member UN body will vote on the resolution stating that Israel is not the sovereign nation in Jerusalem.

The vote will take place just one day after the nation began celebrations for its Independence Day on Monday evening, with a theme emphasizing Jerusalem’s unification since the 1967 Six-Day War.

Germany was the driving force behind a push for soliciting a compromise from Arab state in the phrasing of the original draft, beseeching them to moderate their language in order to ensure that European countries would not object to the resolution.

Following German pressure, the Arab states softened the original wording and agreed to remove sentences which denied the Jewish people's affiliation with the Temple Mount.

Last year, UNESCO passed a resolution that failed to acknowledge Jewish ties to the Temple Mount by omitting the holy site's Jewish name and referring to it only by its Muslim name—Al-Haram Al Sharif. Only six countries voted against the resolution, and Israel hopes to rally more states to defeat it.

However the apparently softened version did little to mollify anger in Jerusalem, since it negated Israel's sovereignty over all of Jerusalem, including the eastern half and the Old City.

According to the resolution, any decision by the Israeli “occupying power”, the Knesset, the Supreme Court or any legal or administrative judicial authority that pertains to Jerusalem is null and void and bears no significance. The resolution also criticizes Israel's excavations in eastern Jerusalem and the Old City.

Jerusalem expressed outrage over the German involvement in its moves designed to secure its passage rather than quash it all together.

As for their part, European ambassadors issued unusual criticism against the German Ambassador to UNESCO Stefan Krawielicki, and his actions on the matter: "It seems that he is acting on his own personal agenda rather than orders from Berlin,” the said.

Delighting in what appeared to have backfired on Germany’s ambassador, Israel's Ambassador to UNESCO Carmel Shama-Hacohen, said in a response that even European nations consider Germany’s form of meddling as a mistake.

"This is undoubtedly a positive development that should signal to Germany that the negotiations with the Arabs and the text are a mistake not only in Israel's eyes but also in the eyes of a number of EU countries,” the statement began.

“We are now focused on the mission of Italy being the first, but not the last, country to announce that it does not want to be part of this deal with the Arabs and will vote against it.”

Meanwhile Israel’s Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely also expressed her dismay at the timing and text of the resolution.

"Tomorrow Israel is going to celebrate its 69th Independence Day. Shortly after, Israel will be celebrating 50 years to the reunification of Jerusalem and 3000 years of Jewish history in our historic capital,” her statement began.

“Tomorrow, even as we celebrate, UNESCO will be voting against Israel's right to sovereignty in its capital city, Jerusalem. This is absurd. We have become used to the concept of 'fake news'. Well, welcome to 'fake history,' she continued.

UNESCO has long been politicized, she contended, adding that it had become a tool in the service of Palestinian propaganda against Israel.

“Such absurd and historically baseless resolutions undermine UNESCO's mission of safeguarding humanity's cultural heritage. We, as Israelis, don’t need UNESCO's approval of our history in our land.”

Nevertheless, she ended by urging member states to vote against the bill if they cherish history and affirm UNESCO’s duty to respect historical truth, before accusing the resolution of being yet another “attempt to subvert international institutions in order to attack Israel.”

Source: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4956344,...