19 mei 2017

De prachtige ‘Jeruzalemkleding’ van de minister van cultuur trekt de aandacht .

"Stralend wacht de koningsdochter binnen,
van goudbrokaat is haar mantel.
Psalm 45:14 NBV

De Israëlische minister van Cultuur Miri Regev heeft woensdag de aandacht getrokken toen ze op het prestigieuze filmfestival van Cannes verscheen, met een dramatische toga die een panoramisch beeld van Jeruzalem uitbeeldde, waaronder de Koepel van de Rots op de Tempelberg en de Westelijke Muur (Kotel) .


Photo credit Lisa Goldman, via twitter

Regev gaf opdracht de conceptuele jurk te maken, gecreëerd door de Israëlische modeontwerper Arik Aviad Herman, om de komende Jeruzalemdag op 24 mei te herdenken, dit jaar de 50-ste keer sinds de Zesdaagse oorlog en de hereniging van de heilige stad door IDF-krachten. Het opmerkelijke Jeruzalemjubileum za gepaard gegaan met tientallen speciale evenementen en feesten.

‘Ik ben er trots op deze historische datum te vieren door kunst en mode en ik ben blij dat dit werk door de Israëlische ontwerper Aviad Herman zo de gemoederen raakt en de prachtige status van onze eeuwige hoofdstad Jeruzalem eerbiedigt’, zei Regev over haar dappere modeverklaring.

Herman zei dat hij al maanden lang aan de jurk had gewerkt met "compromisloze toewijding" om "de feestdagen van de stad uit te drukken".

Naast de bekende monumenten die Jeruzalem identificeren, toont de rok van de jurk ook de oude toren van David en het moderne stadscentrum van de stad.

Terwijl het geen positieve controverse uitdroeg, was de provocerende jurk duidelijk bedoeld om een boodschap naar Israëls tegenstanders te sturen. Ondanks Arabische aanspraken op de stad of UNESCO-resoluties die de Joodse soevereiniteit ontkennen, is en blijft Jeruzalem in het geheel de eeuwige Hoofdstad van Israël

Culture Minister’s Stunning ‘Jerusalem Dress’ Turns Heads at Cannes Festival

“All glorious is the king’s daughter within the palace; her raiment is of chequer work inwrought with gold.” Psalms 45:14 (The Israel Bible™)

Israeli Minister of Culture and Miri Regev caused a stir on Wednesday when she appeared at the prestigious Cannes Film Festival wearing a dramatic gown that depicted a panoramic image of Jerusalem, including the Dome of the Rock on the Temple Mount and the Western Wall (Kotel).

Regev commissioned the conceptual dress, created by Israeli fashion designer Arik Aviad Herman, to commemorate the upcoming Jerusalem Day on May 24, this year marking the 50th anniversary since the Six Day War and the reunification of the holy city by IDF forces. The momentous Jerusalem Jubilee will be accompanied by dozens of special events and celebrations.

“I am proud to celebrate this historic date through art and fashion, and I am happy that this work by Israeli designer Aviad Herman is so moving and honors the beautiful status of our eternal capital Jerusalem,” said Regev about her bold fashion statement.

Herman said that he had worked on the dress for months with “uncompromising devotion” to “express the celebrations of the city.”

In addition to the well-known monuments identifying Jerusalem, the skirt of the dress also shows the ancient Tower of David and the city’s modern downtown area.

While it seemed not to kick up any positive controversy, the provocative dress was clearly meant to send a message to Israel’s detractors: Despite Arab claims to the city or UNESCO resolutions denying Jewish sovereignty, Jerusalem is now and will remain, in whole, the eternal capital of Israel.

https://www.breakingisraelnews.com/88303/culture-m...