05 juli 2017

​De ‘Ontmuring’ van Jeruzalem bewijst dat de profetie van Zacharia tot leven komt

Door Yoel Domb 29 juni 2017, 7:30 uur

en zei:’ Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Zacharia 2:8 NBV

Een uitzicht op de muren van Jeruzalem en de Tempelberg. (Shutterstock)

Jeruzalem, omringd door muren, aangezien het duizenden jaren geleden een klein gehucht was, dat door Jebusieten bewoond werd, vervult eindelijk zijn geprofeteerde bestemming als een onbesloten stad - een realiteit die tot de modernste tijd bijna onmogelijk leek.

Er zijn talrijke oude muren ontdekt door archeologen die de diepten van het verleden van Jeruzalem laten zien, waaronder een 7 meter brede muur uit de Eerste Tempelperiode die onder het moderne Joodse kwartier werd gevonden. De massale muur werd gebouwd om de noordelijke verdediging van Jeruzalem op te schuiven in het licht van de aanstaande invasie door de Assyrische koning Sennacherib, maar het is ook een getuigenis van de strategie die nodig is om een stad te verdedigen die topografisch inferieur is aan de bergen die eromheen liggen.

Het was in dit stadium ondenkbaar geweest om een Jeruzalem zonder muren te zien. David, de koning van Israël, bad dat God de muren van zijn hoofdstad handhaafde en vroeg:

Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op. (Psalm 51:20)

De muren van Jeruzalem werden door de Babyloniërs vernietigd tijdens de vernietiging van de Eerste Tempel, maar direct na de terugkeer van de Joden naar Zion was hun eerste taak om muren rond Jeruzalem op te richten. Nehemia beschrijft uitgebreid het bouwen van deze muur (Nehemiah 3: 1-32), evenals de pogingen van de Samaritanen om de muur te neer te halen en de constructie te beschadigen. (3: 33-35).

Deze pogingen hebben ertoe geleid dat Nehemia een opmerkelijke bouwwerk probeerde te zetten, waarbij werknemers hun hamers en beitels in één hand hielden en hun zwaarden in de andere om te voorkomen dat de vijand van de onvoltooide muur kon profiteren.

Het is tegen deze achtergrond dat de profeet Zacharia de opvallende profetie heeft gemaakt dat Jeruzalem ooit weer zonder muren zou zijn.

Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn - spreekt de HEER - en haar met Mijn luister vullen. Zacharia 2:9

Met zo’n strijd die voortging gedurende de bouw van de muur en de duidelijke noodzaak , leek het niet voor te stellen dat een stad op een verdedigbare manier bewoond werd zonder muren rondom. Inderdaad, zelfs in de daaropvolgende tijdperken bleef Jeruzalem een ommuurde stad en de status van de muur was the wall’s status was “halakhically” (in overeenstemming met de Joodse wet), bepaald door de eis om bepaalde tienden te geven en offers te eten binnen de muren van Jeruzalem.

Aan het eind van de Tweede Tempelperiode, met Jeruzalem dat zich verder noordwaarts uitstrekte, werd in het noorden een tweede versterkte muur gebouwd, die volgens de historicus Josephus 14 torens bevat, evenals een gracht ervoor. Later, tijdens het leven van Jezus werd een derde muur gebouwd die de stad verder noordwaarts uitbreidde.

In de daarop volgende generaties werd Jeruzalem vernoemd, herbevolkt en ontheemd van zijn muren, en Joden mochten de stad niet meer binnenkomen van de Romeinse veroveraars. De muren van Jeruzalem werden opnieuw opgericht in een tevergeefse poging om zich te beschermen tegen Sassaniaanse, Moslim- en Kruisvaarder-invallers, maar Jeruzalem groeide niet verder dan zijn grenzen, zelfs toen de invloed van de drie religies toenam.

Suleiman the Magnificent heeft de muren van Jeruzalem in 1536 gerestaureerd en zij hebben de test van de tijd gestaan, maar het was slechts 150 jaar geleden dat de Joden serieus begon te overwegen om wijken en gemeenschappen buiten de muren te vestigen.

Het was de droom van een Jood, Joseph Rivlin, om de architect te zijn van de vervulling van de profetie van Zacharia. Rivlin, een telg van de grondleggers van de Ashkenazische gemeenschap in Jeruzalem, wilde niet alleen van de drukke, onstuimige leefomstandigheden in de oude stad ontsnappen maar ook omringd worden door “de muren van vuur”, die door Zacharia werden voorgesteld.

Hij was een praktische dromer en ging over de oprichting van de Nahalat Shiva wijk samen met zes andere vrienden. Het enige probleem was dat geen van die vrienden bereid waren om in de buurt te wonen. Met gewapende rovers en wilde dieren die er overvloedig waren en zonder dat de muren van vuur zichtbaar waren, was Rivlin de enige dappere ziel die het waagde zich daar te vestigen.

Zelfs zijn vrouw weigerde zich bij haar man te voegen en Rivlin leidde voor twee jaar en acht maanden een eenzaam bestaan buiten de muren, die door frequente aanvallen door marauders lijden totdat anderen uiteindelijk de moed opvatten om zich bij hem te voegen.

Rivlin ging verder met het stichten van totaal 13 wijken buiten de muren, tot hij de Jiddische bijnaam “Shtetlmacher” of Town-Maker verdiende. Hij stierf verarmd, niet in staat om zelfs de dokter die hem behandelde te betalen, maar zijn nalatenschap als de voorloper van de profeet van Zacharia woont in het moderne Jeruzalem. In een duidelijke vervulling van de onwaarschijnlijke profetie van Zacharia, woont vandaag slechts 5 procent van de 800.000 inwoners van Jeruzalem binnen de muren, terwijl de overige 95 procent verspreid wonen over een groot gemeentelijk gebied. Terwijl de ‘muur van vuur’ van Zacharia niet zichtbaar is voor het blote oog, kunnen weinig gelovigen ontkennen dat het moderne, onbelemmerde Jeruzalem, gewoon door zijn gezegende voortzetting, door de goddelijke genade wordt beschermd.


The 'Unwalling' of Jerusalem Proves Zechariah's Prophecy Coming to Life

By Yoel Domb June 29, 2017 , 7:30 am

“Run speak to this young man saying: Yerushalayim shall be inhabited without walls for the multitude of men and cattle therein. For I saith Hashem will be unto her a wall of fire round about and I will be the glory in the midst of her.” Zechariah 2:8 (The Israel Bible™)

A view of the walls of Jerusalem and the Temple Mount. (Shutterstock)

Jerusalem, circumscribed by walls since it was a tiny hamlet inhabited by Jebusites thousands of years ago, is finally fulfilling its prophesied destiny as an unwalled city – a reality which seemed almost impossible until very modern times.

Numerous ancient walls have been discovered by archaeologists plumbing the depths of Jerusalem’s past, including a 7-meter-wide wall from the First Temple period which was found beneath the modern Jewish quarter. The massive wall was built to shore up Jerusalem’s northern defenses in view of the impending invasion by Assyrian king Sennacherib, but it is also testimony to the strategy required to defend a town topographically inferior to the mountains surrounding it.

It would have been unthinkable at this stage to envisage a Jerusalem without walls. David, king of Israel, prayed that God maintain the walls of his capital, asking:

Do good in Thy favour unto Tzion; build Thou the walls of Yerushalayim. (Psalms 51:20)

The walls of Jerusalem were destroyed by the Babylonians during the destruction of the First Temple, but immediately after the Jews returned to Zion, their initial task was to erect walls around Jerusalem. Nehemiah describes in extended detail the building of this wall (Nehemiah 3:1-32) as well as the attempts by the Samaritans to belittle the wall and harm its construction. (3:33-35).

These attempts led to a remarkable feat of construction being attempted by Nehemiah, with workers holding their hammers and chisels in one hand and their swords in the other to prevent the enemy from taking advantage of the unfinished wall.

It is against this backdrop that the prophet Zechariah made the remarkable prophecy that Jerusalem would one day be unwalled.

Yerushalayim shall be inhabited without walls for the multitude of men and cattle therein. For I saith Hashem will be unto her a wall of fire round about and I will be the glory in the midst of her. Zechariah 2:8-9

With such a struggle going on to complete the construction of the wall and its necessity so evident, it seemed utterly far-fetched to imagine a city being inhabited in a defendable manner without walls surrounding it. Indeed, even in subsequent eras Jerusalem remained a walled city and the wall’s status was halakhically (adhering to Jewish law) defined by the requirement to eat certain tithes and sacrifices within the walls of Jerusalem.

At the end of the Second Temple period, with Jerusalem growing and sprawling further northwards beyond the original walls, a second fortified wall was built to the north, containing 14 towers according to the historian Josephus, as well as a moat in front of it. Later, during the life of Jesus, a third wall was built stretching the city even further north.

In subsequent generations, Jerusalem was renamed, repopulated and denuded of its walls, but no Jews were allowed to enter the city by the Roman conquerors. The walls of Jerusalem were erected once again later in a vain attempt to protect against Sassanian, Muslim and Crusader invaders but Jerusalem did not grow beyond its borders even as it gained influence in three religions.

Suleiman the Magnificent restored the walls of Jerusalem in 1536 and they have stood the test of time, but it was only 150 years ago that Jews seriously began contemplating establishing neighborhoods and communities outside the walls.

It was the dream of one Jew, Joseph Rivlin, to be the architect of the fulfillment of Zechariah’s prophecy. Rivlin, a scion of the establishers of the Ashkenazic community in Jerusalem, wished not only to escape the crowded, squalid living conditions in the Old City but also to be surrounded by “the walls of fire” envisaged by Zachariah.

He was a practical dreamer and set about establishing the Nahalat Shiva neighborhood together with six other friends. The only problem was that none of those friends were willing to live in the neighborhood. With armed robbers and wild animals abounding and no walls of fire visible, Rivlin was the sole brave soul who ventured to move there.

Even his wife refused to join him there, and Rivlin led a solitary existence outside the walls for two years and eight months, suffering from frequent attacks by marauders until others finally racked up the courage to join him.

Rivlin went on to found a total of 13 neighborhoods outside the walls, until he earned himself the Yiddish nickname “Shtetlmacher”, or Town-Maker. He died impoverished, unable to pay even the doctor who treated him, but his legacy as the harbinger of Zachariah’s prophecy lives on in modern JerusalemToday, in a clear fulfillment of Zechariah’s unlikely prophecy, just 5 percent of Jerusalem’s 800,000 population live today within the walls, while the other 95 percent are spread over a vast municipal area. While Zechariah’s “wall of fire” is not visible to the naked eye, few believers could deny that the modern, unwalled Jerusalem, simply by virtue of its blessed continuance, is protected by Divine grace.

Source: https://www.breakingisraelnews.com/90495/2000-year...