07 juni 2017

President Rivlin: Israël is niet langer meer de VN-stootzak

Rivlin komt samen met de Amerikaanse ambassadeur in de Nikki Haley van de Verenigde Naties, bedankt haar voor haar steun aan Israël. Haley: Ik ben blij om de magie van Israël te ontdekken.

Editor Chana Roberts, 07/06/17 14:04

Amerikaanse ambassadeur van de VN Nikki Haley met president Reuven Rivlin

Israëlische president Reuven Rivlin ontmoette woensdag de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley in zijn woonplaats Jeruzalem.

Verwelkomende Haley, zei Rivlin: “Jij bent een lieve vriend van Israël. Wij waarderen uw sterke standpunten op het belangrijkste podium ter wereld, ter ondersteuning van de veiligheid van het volk en de staat Israël. Met uw steun zien wij het begin van een nieuw tijdperk. Israël is niet meer alleen in de VN. Israël is niet langer meer de VN-stootzak. "

"Toen ik tijdens de Holocaust Memorial Day bij de VN sprak, zei ik dat de VN uit de lessen van het verleden moet leren, en tegen haat en racisme opstaan. Ik zei dat het moet stoppen met haar obsessie te richten op Israël.

"Er is vooruitgang geboekt. Israël's status bij de VN is verbeterd. Maar helaas, we hebben nog een lange weg te gaan. Zowel in rekening houdend met de publieke uitspraken van ambtenaren, als bij het ondersteunen van regelgeving om het belachelijke aantal discussies en resoluties tegen Israël te verminderen.

“Dit geldt ook in de Raad voor de Mensenrechten, die als een wapen tegen Israël is gekaapt - en in UNESCO, waar ze de geschiedenis van het Joodse volk willen verwijderen.

Ambassadeur Haley, als vertegenwoordiger van de VS - Israëls grootste en sterkste bondgenoot - waarderen wij van uw steun van Israël zeer en alles wat u doet om op te staan voor de waarden van vrijheid en democratie die we delen. Welkom in Israël, welkom in Jeruzalem. "

"Dank u, mijnheer de President, om de tijd te nemen om ons te ontmoeten, het is een absolute opwinding om hier in Israël te zijn, ik waardeer de steun die we van de Israëlieten hebben ontvangen," zei Haley. ‘Maar ik voel me ietwat schuldig want eigenlijk was alles wat ik deed bij de Verenigde Naties was eebvoudig het vertellen van de waarheid.

‘Ik ben nooit vriendelijk geweest tegen buldoggen, en de VN heeft heel erg Israël buitengesloten en dat zullen we niet meer laten gebeuren. Het is een nieuwe dag voor Israël in de Verenigde Naties. We zijn net terug van Genève, over de Mensenrechtenraad, en hopelijk is het een nieuwe dag bij de Mensenrechtenraad voor Israël.

"Ik kijk ernaar uit om de geschiedenis, de schoonheid, de traditie en alles wat bij de magie van Israël komt, in te nemen. Hartelijk dank voor het hebben van tijd voor mij, het is een genoegen om hier te zijn. '

Haley arriveerde woensdagochtend in Israël voor een driedaags bezoek. Zij zal de oude stad van Jeruzalem en Yad Vashem bezoeken, evenals het noorden en zuiden van Israël.

President Rivlin: Israel is no longer the UN's punching bag

Rivlin meets with US Ambassador to the UN NikkiHaley, thanks her for supporting Israel. Haley: I'm happy to discover Israel's magic.

Contact Editor Chana Roberts, 07/06/17 14:04

US Ambassador to the UN Nikki Haley with President Reuven RivlinUS Ambassador to the UN Nikki Haley with President Reuven RivlinMark Neiman, La'am

Israeli President Reuven Rivlin on Wednesday met US Ambassador to the United Nations Nikki Haley at his residence in Jerusalem.

Welcoming Haley, Rivlin said, “You are a dear friend of Israel. We appreciate your strong stand on the world’s most important stage, in support of the security of the people and the State of Israel. With your support we see the beginning of a new era. Israel is no longer alone at the UN. Israel is no longer the UN’s punching bag.”

“When I spoke at the UN on Holocaust Memorial Day, I said that the UN must learn from the lessons of the past, and stand up against hatred and racism. I said it must end its obsession with targeting Israel.

“Progress has been made. Israel’s standing at the UN has improved. But sadly, we have a long way to go. Both in holding to account, public statements made by officials, and in supporting regulation to reduce the ridiculous number of discussions and resolutions against Israel.

“This is also true in the Human Rights Council - which has been hijacked as a weapon against Israel - and in UNESCO, where they seek to rub out the history of the Jewish people.

“Ambassador Haley, as the representative the US - Israel’s greatest and strongest ally - we appreciate very much your support of Israel, and all you do to stand up for the values of freedom and democracy which we share. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem.”

“Thank you Mr. President for taking the time to meet with us, it is an absolute thrill to be here in Israel, I so much appreciate the support we have received from the people of Israel,” Haley said. “But I feel somewhat guilty because all I did at the United Nations was tell the truth.

“I have never taken kindly to bullies, and the UN has bullied Israel for a very long time, and we are not going to let that happen anymore. It is a new day for Israel in the United Nations. We just got back from Geneva, talking about the Human Rights Council and hopefully it will be a new day at the Human Rights Council when it comes to Israel.

“I am looking forward to taking in the history, the beauty, the tradition, and all that comes with the magic of Israel. Thank you very much for having me it is a pleasure to be here.”

Haley arrived in Israel on Wednesday morning for a three-day visit. She will visit the Old City of Jerusalem and Yad Vashem, as well as fly over Israel’s north and south.

Source: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...