24 september 2018

Wij zijn onderdeel van Israël - We are part of Israel.

Een Messiaanse gemeente in Tel Aviv (Foto: Israel Today)
A Messianic Congregation in Tel Aviv (Photo: Israel Today)

Nederlands en/and English


NEDERLANDS

Vertegenwoordigers van de Messiaanse gemeen­schap­pen in Israël verlangen van de staat, dat het Messiaanse Jodendom in het land als denominatie wordt erkend, dat hun rechten worden gerespecteerd en dat de hetze tegen hen, officieel zal worden verboden

Bron: Israel Today, Aviel Schneider, 24 september 2018


Deze wensen werden tot uitdrukking gebracht in een brief aan de president van Israël (ceremoniële functie), Reuven Rivlin, en de orthodoxe minister van Binnenlandse Zaken, Arieh Deri.

Op de religieuze website INN stond geschreven: ‘Tot nu toe werd de Messiaanse gemeenschap in Israël weggezet als een christelijke groepering die in heel Israël zending bedrijft'. Nu verzoeken vertegenwoordigers van de Messiaanse gemeenschap de president en de minister van Binnenlandse Zaken, of ze een stokje willen steken voor de samenwerking tussen Jad Le’Achim en andere anti-Messiaanse organisaties.

Volgens de Messiaanse vertegenwoordigers geven deze organisaties valse informatie aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, en zetten ze iedereen op tegen Joden die in Jezus geloven. Ook werken ze Messiaanse Joden uit het buitenland tegen, die aliyah willen maken.

Al jaren zetten anti-zendingsorganisaties als Jad Le’Achim de regering en anderen op tegen Messiaanse gemeentes en tegen individuele Messiaanse Joden. Ze beweren dat zij ‘Joodse zielen stelen’. Maar ze gaan ook tekeer tegen andere organisaties, bijvoorbeeld tegen Jehova Getuigen, liberale Joden, Oosterse sektes en andere groeperingen.

__________________________________________________

ENGLISH

Representatives of the Messianic communities in Israel demand from the state that Messianic Judaism is acknowledged in the country as a denomination, that their rights are respected and that the smear against them will be officially banned

Source: Israel Today, Aviel Schneider, 24 September 2018

These wishes were expressed in a letter to the President of Israel (ceremonial function), Reuven Rivlin, and the Orthodox Minister of Home Affairs, Arieh Deri. On the religious website INN it was written: "Until now, the Messianic community in Israel was put away as a Christian group that serves mission throughout Israel." Now representatives of the Messianic community are calling for the President and the Minister of the Interior, if they want to put a stop to the cooperation between Jad Le'Achim and other anti-Messianic organizations. According to the Messianic representatives, these organizations give false information to the Ministry of the Interior, and they challenge everyone against Jews who believe in Jesus. They also oppose against Messianic Jews from abroad who want to make aliyah. For years, anti-mission organizations like Jad Le'Achim have been challenging the government and others against Messianic congregations and again individual Messianic Jews. They claim that they "steal Jewish souls." But they also carry on against other organizations, for example against Jehovah's Witnesses, liberal Jews, Eastern sects and other groups.