29 december 2018

​De Israëlische economie blijft groeien: de vijgenboom wordt groener en groener - The Israeli economy continues to grow: the fig tree becomes greener and greener

Vijgenboom die uitloopt (Foto: Hartje Andalusië) - Fig tree that sprouts (Photo: Hartje Andalusië)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Van de vijgenboom kun je dit leren: als het hout zacht wordt en er blaadjes aan komen, weet je dat de zomer eraan komt” Matteüs 24:32

Bron: Brabosh, 2018


De Israëlische economie is, in vergelijking met andere economieën, gezond en groeit al jaren op rij. Volgens schattingen van financiële experts, zal de groei de komende jaren verder doorzetten.

En dat ondanks de schommelingen en veranderingen op de wereldmarkt. Israël is de economische crisis goed doorgekomen en blijft zich ontwikkelen. In 2013 groeide de economie met 4%, in 2014 met 3,2%, in 2015 met 2,5% en in 2016 met 4%. De Israëlische Nationale Bank schat dat de economie in 2017 opnieuw gegroeid is met 3,3%, en dit jubileumjaar en in 2019 zelfs nog iets meer.

Israël heeft de laagste werkloosheid ter wereld: 4,2% in 2017. Het land is lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en kreeg van de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch Ratings de A+ status. De kredietbeoordelaar merkt hierbij op dat het land een nog betere rating had gekregen als de geopolitieke situatie beter was geweest. Andere krediet beoordelaars als Moody’s en Stanäarte-Poor’s, geven Israël een soortgelijke rating. Het grootste probleem waar Israël mee kampt, is het grote verschil tussen rijk en arm, met name binnen de Arabische en Joods-orthodoxe bevolkingsgroepen.

__________

ENGLISH    

"Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh" Matthew 24:32 (KJV)

By: Brabosh, 2018


The Israeli economy, compared to other economies, is healthy and has been growing for years in a row. According to estimates by financial experts, growth will continue in the coming years.

And that despite the fluctuations and changes on the world market. Israel has come through the economic crisis well and continues to develop. In 2013 the economy grew by 4 percent, in 2014 by 3.2 percent, in 2015 by 2.5 percent and in 2016 by 4 percent. The Israeli National Bank estimates that the economy has grown again by 3.3 percent in 2017, and this anniversary year and in 2019 even more.

Israel has the lowest unemployment rate in the world: 4.2 percent in 2017. The country is a member of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and received the A+ status from the American rating agency Fitch Ratings. The rating agency notes that the country would have received an even better rating if the geopolitical situation had been better. Other credit rating agencies such as Moody's and Stanäarte-Poor's, give Israel a similar rating. The biggest problem that Israel faces is the big difference between rich and poor, especially within the Arab and Jewish Orthodox populations.