12 januari 2019

Natuurverschijnselen 2018 die de Messias aankondigen - Top natural phenomena 2018 heralding the Messiah

Ring van Vuur (Afbeelding: NOS, YouTube) - Ring of Fire (Image: NOS, YouTube)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde", Psalm 96:1 (NBV)

Bron: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, 26 december 2018


De profeten beschreven het einde der dagen vaak als gepaard gaande met opvallende en ongebruikelijke natuurverschijnselen met betrekking tot sterren en aardbevingen. Dit jaar rapporteerde Breaking Israel News over veel van deze verschijnselen en tekenen. Misschien als aankondigingen van wonderbaarlijke dingen die nog moeten komen?

 

Aardbevingen / Vulkanen / Tsunamis

Pacifische Ring van Vuur

De profeten in de Bijbel beschrijven vaak vulkanen en aardbevingen als Gods vuurproef, Zijn manier om de wereld voor te bereiden op de Messias.

"… slechts een derde deel zal worden gespaard. Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: “Dit is mijn volk", en zij zullen zeggen: “De HEER is onze God”, Zacharia 13:8b, 9 (NBV)

In een tijd waarin velen anticiperen op de naderende uitbreking van de pre-Messiaanse Oorlog van Gog en Magog, is het geen verrassing dat de aarde zijn rug kromt en zich klaarmaakt voor de grote strijd.

Vorige week nog rapporteerde Breaking Israel News over een enorme vulkaanuitbarsting en aardbeving in Indonesië. In dat artikel werd de mogelijkheid overwogen dat dit een teken zou kunnen zijn dat de Pacifische Ring van Vuur, het meest seismisch actieve gebied van de planeet, begon te ontwaken. Verschillende rabbijnen overwogen of dit in het Messiaanse proces paste.

Seismograaf (Foto: iStock/Petrovich9)


Het is opmerkelijk dat een enorme uitbarsting van de Krakatoa-vulkaan in Indonesië die een tsunami veroorzaakte waarbij meer dan 370 mensen omkwamen, de experts totaal verraste.

In een soortgelijk geval had de berg Etna op Sicilië zijn eerste uitbarsting in meer dan een decennium, tegelijk met meer dan 130 aardbevingen.


Yellowstone Caldera

(Foto: Shutterstock)


Ondanks geruststellingen van wetenschappers dat er niets is om je zorgen over te maken, vertoont de nummer één vulkanische hotspot op de planeet verontrustende tekenen van activiteit diep onder de oppervlakte. Twee weken geleden spoot een geiser op een manier die men decennia lang niet gezien had. In de zomer verscheen plotseling een enorme spleet in het park. Wetenschappers ontdekten magma, dat op een heel andere manier vloeide dan normaal. Een mystieke rabbijn verbond dit met de oorlog in Syrië. Hij noemde die oorlog een voorloper van de oorlog tussen Gog en Magog.

Wetenschappers beweren dat er weinig kans is op een rampzalige uitbarsting in Yellowstone, maar seismische activiteit blijft bestaan. Op een soortgelijke langdurige maar verontrustende manier is de oorlog in Syrië het achtste jaar ingegaan en is nu meer dan ooit een bron van internationale bezorgdheid.

 

Bloedmanen

(Foto: Shutterstock)


De profeet Joël beschrijft ‘bloedmanen’ als een teken van de eindtijd.

"De zon verandert in duisternis en de maan in bloed", Joël 3:4 (NBV)

Eén van deze opmerkelijke maan-voortekens verscheen vorig jaar boven Jeruzalem tijdens Tu Beshvat. Een mystieke rabbi interpreteerde deze bloedmaan als een waarschuwing voor de Arabische naties rondom Israël.

Een paar weken later gebeurde een opmerkelijk toeval: een bloedmaan verscheen wederom tijdens Tu Beshvat boven de hoofdstad van de Verenigde Staten, op de herdenkingsdag van de inauguratie van de president.

 

Dode zee komt tot leven

De dode zee bij zonsopgang (Foto: Eliana Rudee/Breaking Israel News)


Ezechiël profeteerde dat de Dode Zee in de eindtijd zoet en vol leven zal zijn.

"Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers staan en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen net zoveel soorten vissen zijn als in de Grote Zee", Ezechiël 47: 10 (NBV)

Deze Messiaanse visie lijkt onwaarschijnlijk voor iemand die de met zout bedekte kusten heeft bezocht. Toch lijken de dieren aan de kust en in de wateren van de Dode Zee deze profetie in vervulling te laten gaan, zowel vorig jaar als dit jaar.

 

Nibiru

Illustratief: Impressie van een kunstenaar van het interstellaire object 'Oumuamua' (Foto: Wikipedia)


Toen de waarzegger Bileam Israël zegende in plaats van hen te vervloeken, vermeldde hij in zijn zegen de ster van Jacob; een astronomische heraut van de Messias.

"Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij.  Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Set slaat hij neer", Numeri 24:17 (NBV)

Maimonides haalt de ster aan als bewijs van de Messias en de Zohar beschrijft het tot in detail.

Dit jaar zagen wetenschappers voor het eerst in ons zonnestelsel een object tussen de sterren passeren. Een Nibiru-expert beweerde dat het eigenaardige uiterlijk en gedrag van de Oumuamua-asteroïde te wijten was aan het feit, dat het een stuk wrakgoed was dat vóór de naderende Nibiru uit werd gedreven.

Astronomen doen meer ontdekkingen, waarvan sommige meer overeenkomen met profetische geschriften dan met wetenschappelijke verwachtingen. Desalniettemin blijven wetenschappers het mogelijk verschijnen van een planeet bedreigende Nibiru, ontkennen.

  

Tempelberg

(Foto: Breaking Israel News)


Een opmerkelijke reeks verschijnselen deed zich voor, niet vanwege de aard ervan, maar vanwege de locatie en timing. Achtereenvolgens maakte een enorme kei zich los van de Westelijke Muur, een mist steeg op uit de grond van de Tempelberg en omsloot de Dome of the rock, een slang verscheen tussen de stenen van de Westelijke Muur en trottoirs op de Tempelberg begonnen weg te zakken.

In het afgelopen jaar beklom een record aantal Joden de Tempelberg, hun heiligste plek. Het kan zijn dat de heilige berg rusteloos wordt en probeert het moslimmonopolie van zich af te schudden en boodschappen stuurt om de Joden wakker te maken.

 

Plagen van Egypte

De Wijzen leren ons dat de plagen van Egypte ten tijde van de uittocht van de Hebreeërs, allemaal weer zullen plaatsvinden vóór de komst van de Messias. Hoewel niet alle plagen dit jaar voorkwamen, werd een aantal als een bijzonder verschijnsel opgemerkt.

Hagel

Eerder deze maand werden verschillende locaties over de hele wereld, waar je dat niet zou verwachten, verpletterd door grote hagelstenen. Misschien nog belangrijker was dat in afgelopen januari de twee hoofdsteden van het katholicisme en de islam, Mekka en Rome, bedekt waren met sneeuw en ijs op een manier die helemaal niet paste in deze  zoele regio's.

Vaticaanstad bedekt met sneeuw (Foto: Shutterstock)

 




Bloedrode rivieren

De Nijl die in bloed veranderde was voor Egypte de eerste kennismaking met de toorn van God. Dit voorbeeld van Gods handelen werd gemakkelijk nagedaan door de tovenaars van Farao en in werkelijkheid gebeurt dit nog steeds in verschillende gevallen die elk jaar over de hele wereld worden gemeld. Toch roept de aanblik van een bloedrode rivier nog altijd diepe emoties op, waar en wanneer dan ook.

Siberische rivier wordt bloedrood (Foto: YouTube)

 





Vuur- en rookkolom

Hoewel het er niet uitzag als een van de plagen  die de Egyptenaren troffen, werden de Bijbelse vuur- en rookkolommen in Arizona gezien als een "firenado", die in een intens vuur in Arizona werden waargenomen. Rabbi Josef Berger, de rabbijn van het graf van koning David op de berg Sion, merkte op dat dit bizarre verschijnsel plaatsvond op precies hetzelfde tijdstip waarop een heilige man in Jeruzalem stierf. Rabbi Berger suggereerde dat dit verbonden was met de Vuurkolom die Elia, de profeet, naar de hemel voerde.

Een "firenado" brandt in Mohave, Arizona (Foto: KUSI_David Scott/Facebook)





____________

ENGLISH

“Sing to Hashem a new song, sing to Hashem, all the earth”, Psalms 96:1 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, December 26, 2019


The prophets frequently described the end-of-days as being highlighted by unusual natural phenomena such as stars and earthquakes. This year, Breaking Israel News reported on many of these signs appearing, perhaps acting as heralds of wondrous things to come.


Earthquakes/Volcanoes/Tsunamis

Pacific Ring of Fire

The prophets in the Bible frequently describe volcanoes and earthquakes as God’s crucible, his way of preparing the world for the Messiah.

“And I will bring the third part through the fire and will refine them as silver is refined and will try them as gold is tried; they shall call on My name and I will answer them; I will say: ‘It is My people’ and they shall say: ‘Hashem is my God’”, Zechariah 13:9

In an era when many anticipate the imminent outbreak of the pre-Messianic War of God and Magog, it is no surprise that the earth is shrugging its shoulders, preparing for the great battle.

Just last week, Breaking Israel News reported on a massive volcanic eruption and earthquake in Indonesia, conjecturing on the possibility that this might be a sign that the Pacific Ring of Fire, the planet’s most seismically active region, was beginning to awake. Several rabbis weighed in on how this figured into the Messianic process.

Seismograph (Photo: iStock/Petrovich9)


It should be noted that a massive eruption of the Krakatoa volcano in Indonesia on Sunday generated a tsunami, killing over 370 people, in an event that caught experts by surprise.

In a similar event, Mount Aetna in Sicily had its first flank eruption in over a decade, accompanied by more than 130 earthquakes.


Yellowstone Caldera

(Photo: Shutterstock)


Despite reassurances by scientists that there is nothing to worry about, the number one volcanic hotspot on the planet is displaying disturbing signs of activity deep below the surface. Two weeks ago, a geyser spouted in a manner that hasn’t been seen in decades. In the summer, a massive fissure suddenly appeared in the park. When magma was discovered flowing in a manner entirely unexpected by scientist, one mystic rabbi connected this to the war in Syria which he identified as the precursor to the War of Gog and Magog.

Scientists claim that there is little chance of a cataclysmic eruption at Yellowstone but seismic activity continues. In a similar prolonged yet troubling manner, the war in Syria is entering its eighth year and is now, more than ever, a source of international concern.

 

Blood Moons

(Photo: Shutterstock)


The Prophet Joel describes blood moons as a sign of the end-of-days.

"The sun shall turn into darkness And the moon into blood", Joel 3:4

One such remarkable lunar omen appeared over Jerusalem last year on the holiday of Tu Beshvat. One mystic rabbi interpreted this red moon as bearing a warning to the Arab nations surrounding Israel.

In a remarkable coincidence, a blood moon will accompany the holiday of Tu Beshvat in another few weeks, this time appearing over the capital of the United States on the anniversary of the president’s inauguration.

 

Dead Sea Coming to Life

The Dead Sea at sunrise (Photo: Eliana Rudee/Breaking Israel News)


Ezekiel prophesied that in the end-of-days the Dead Sea would become sweet and teem with life.

"And it shall come to pass that fishers shall stand by it from En-gedi even unto En-eglaim; there shall be a place for the spreading of nets; their fish shall be after their kinds as the fish of the Great Sea exceeding many", Ezekiel 47:10

This Messianic vision seems unlikely to anyone who has visited its salt-encrusted shores. Yet this miraculous sight was witnessed last year and this year, the wildlife on the shores and in the waters of the Dead Sea  show every intention of fulfilling their prophesied role.

 

Nibiru

Illustrative: Artist’s impression of the interstellar object called ‘Oumuamua.’ (Photo: Wikipedia)


When the sorcerer Balaam blessed Israel instead of cursing them, included in his blessing was a mention of the Star of Jacob; an astronomical herald of the Messiah.

"What I see for them is not yet, What I behold will not be soon: A star rises from Yaakov, A scepter comes forth from Yisrael; It smashes the brow of Moab, The foundation of all children of Shet", Numbers 24:17

Maimonides cites the star as proof of the Messiah and the Zohar describes it in detail.

This year, for the first time, scientists witnessed an interstellar object pass through our solar system. A Nibiru expert claims that the peculiar appearance and behavior of the Oumuamua asteroid was due to its being a piece of flotsam being driven ahead of the impending Nibiru.

Astronomers make more discoveries, some of which conform more to prophetic writings than to scientific expectations. Nonetheless, Scientists continue to deny the possible appearance of a planet-threatening Nibiru.

 

Temple Mount

(Photo: Breaking Israel News)


A series of phenomena was remarkable, not for its nature, but for the location and timing. In very quick succession, a massive boulder peeled off of the Western Wall, a mist rose from the ground of the Temple Mount and surrounded the Dome of the Rock, a snake appeared from between the stones of the Western Wall, and sidewalks on the Temple Mount began sinking into the ground.

This past year, a record number of Jews ascended to their holiest site. It may be that the holy mountain is getting restless, trying to shake off the Muslim monopoly while sending messages to wake up the Jews.

 

Plagues of Egypt

The Sages teach us that the plagues that struck Egypt in the time of Hebrews’ exodus will all be revisited before the arrival of the Messiah. Though not all of the plagues reappeared this year, some were seen in the most remarkable of ways.

Hail

Earlier this month, several unlikely locations around the globe were pounded by large balls of ice. Perhaps even more significant was last January when the two capital cities of Catholicism and Islam, Mecca and Rome, were covered in snow and ice in a manner entirely unsuited to the balmy regions.

Vatican City covered in snow (Photo: Shutterstock)

 




Blood-Red Rivers

Egypt’s first taste of divine wrath came in the form of the Nile turning to blood. This example of God’s sleight of hand was easily duplicated by Pharaoh's magicians and in truth, still occurs with several cases being reported every year all around the world. Even so, the sight of a blood-red river still conjures up deep emotions wherever and whenever it is witnessed.

Siberian river turns blood red (Photo: YouTube)

 





Pillar of Fire and Smoke

Though not one of the plagues that struck the Egyptians, the Biblical pillars of fire and smoke were spotted in Arizona as a “firenado” was spotted in an intense Arizona wildfire. Rabbi Yosef Berger, the rabbi of King David’s Tomb on Mount Zion, noted that the bizarre sighting was made at precisely the same time a holy man in Jerusalem died. Rabbi Berger suggested that this was connected to the pillar of fire that took Elijah the prophet up to heaven.

A “firenado” blazes in Mohave, Arizona (Photo: KUSI_David Scott/Facebook)