17 februari 2019

​Iets moois uit Nazareth - Something good from Nazareth

Adeeb, Eliya en Yazid maken muziek in Nazareth (Foto: maozisrael.org) - Adeeb, Eliya and Yazid make music in Nazareth (Photo: maozisrael.org)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Wanneer de Israëlische stad Nazareth wordt genoemd, denken de meeste mensen onmiddellijk aan Jezus. Daar kwam hij vandaan

Bron: Israel Today, Charles Gardner, 15 februari 2019


Maar toen Natanaël, één van Christus' eerste discipelen, hoorde dat de Messias uit Nazareth was, reageerde hij tamelijk sceptisch met de vraag: "Kan daar iets goeds vandaan komen?" (Johannes 1:46). Soms wordt tegenwoordig dezelfde vraag gesteld, omdat de stad in Galilea nu een volledig Arabische gemeenschap is met zeer weinig christelijke gelovigen.

Maar kijk eens naar de Sakhnini-familie. Ondanks dat ze deel uitmaakte van de christelijk-Arabische minderheid in de stad, bestond er een tijd dat het 'christen zijn' slechts een cultuur beschrijving was - het betekende gewoon dat zij, in tegenstelling tot de meeste Arabieren, geen moslims waren.

Tot 2007, toen Bishara, een barbier en hoofd van het gezin, werd verraden door een goede vriend - en al snel daarna het nieuws ontving dat zijn schoonzus zou sterven aan kanker en nog slechts een maand te leven had. Tijdens dit alles, stond zijn vrouw Sarah op het punt om te bevallen van hun vierde kind. Een voorganger uit Haifa raakte toen bevriend met Bishara en begon te vertellen wat de Bijbel leert, vooral over vergeving. Dientengevolge vergaf Bishara zijn vriend en ontving ware vergeving voor zijn eigen zonden. Niet alleen dat, maar zijn hele familie, inclusief zijn drie jonge zoons, stemde ermee in om drie dagen te vasten terwijl ze baden voor hun getroffen familielid, die vervolgens volledig genezen het ziekenhuis verliet! En Sarah kreeg kort daarna een gezonde baby, ondanks eerdere bezorgdheid.

Na getuige te zijn geweest van dergelijke wonderen, waaronder de kracht van vasten en vergeving, veroorzaakte de transformatie van de familie een schokgolf in de gemeenschap. Maar ze werden geminacht door hun Arabische buren, net zoals Jezus door de Joodse religieuze leiders.

En het leven van de familie werd nog meer opgeschud toen enkele Joodse gelovigen op bezoek kwamen. Ze hadden zich niet eens gerealiseerd dat Jezus Joods was, laat staan dat een toenemend aantal Joden in hem geloofde. Nu vereren ze God op vaste tijden, samen met hun Joodse broeders. "Ons samen zien zingen en dansen terwijl we dezelfde God aanbidden", schrijft Shani Ferguson in het Israëlische bericht van Maoz in Israel, "deed buitenstaanders versteld staan en lokte altijd vragen uit”. Ze voegt eraan toe dat "er geen grotere getuigenis voor ongelovige Joden is, dan toen Yeshua (Jezus) liet zien dat hij macht heeft over alles: Arabieren omhelzen en begroeten hen als de kinderen van hun Verlosser”.

Het is een weinig bekend feit dat Arabieren en Joden elkaar ontmoeten in een toenemend aantal bijeenkomsten overal in Israël, en de waarheid van het evangelie demonstreren - dat ware vrede en verzoening alleen te vinden zijn door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. De apostel Paulus schreef: "Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken" (Efeziërs 2:14)

De Sakhnini-broers - Adeeb, Eliya en Yazid - zijn bijzonder bekwame musici en zijn nu bezig met een project om de Arabische wereld te bereiken met een mix van Arabische en Joodse muziek, als onderdeel van het Israel Worship Initiative.

_________

ENGLISH    

When the Israeli town of Nazareth is mentioned, most people immediately think of Jesus. It’s where he came from

By: Israel Today, Charles Gardner, February 15, 2019


But when Nathanael, one of Christ’s first disciples, heard that the Messiah was from Nazareth, he responded rather sceptically with the question: “Can anything good come from there?” (John 1:46). The same question is sometimes asked today as the Galilean town is now an entirely Arab community with very few Christian believers.

Step in the Sakhnini family. Although part of the town’s minority Christian-Arab population, there was a time when being ‘Christian’ merely described their culture – it just meant that, unlike most of the Arab world, they were not Muslims.

That is until 2007 when Bishara, a barber and head of the family, was betrayed by a close friend – and soon afterwards received news that his sister-in-law was dying of cancer, with only a month to live. In the midst of it all, his wife Sarah was found to be expecting their fourth child. A pastor from Haifa then befriended Bishara and began to share what the Bible teaches, especially about forgiveness. As a result, Bishara forgave his friend and received true forgiveness for his own sins. Not only that, but his whole family, including his three preteen sons, agreed to fast for three days as they prayed for their stricken relative, who subsequently walked out of hospital completely healed! And Sarah had a healthy baby soon afterwards despite an initial scare.

Having witnessed such miracles, including the power of fasting and forgiveness, the family’s transformation sent shockwaves through the community. But they were scorned by their Arab neighbours, just as Jesus had been at the hands of the Jewish religious leaders.

And their world understanding was further rocked when some Jewish believers came to visit. They hadn’t even realised Jesus was Jewish, let alone that an increasing number of Jews believed in him. Now they worship together with their Jewish brothers on a regular basis. “Seeing us sing and dance together as we worship the same God", writes Shani Ferguson in Maoz Israel’s January report, “was mesmerizing to outsiders and always elicited questions". She adds that “there is no greater testimony to unbelieving Jews that Yeshua (Jesus) has power over all than when Arabs embrace them as the people of their Saviour".

It’s a little known fact that Arabs and Jews are meeting together at an increasing number of fellowships all over Israel, demonstrating the truth of the gospel that true peace and reconciliation can only be found through what Jesus has done on the cross. The Apostle Paul wrote: “For he himself (Christ) is our peace, who has made the two groups (Jew and Gentile) one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility” (Ephesians 2:14).

The Sakhnini brothers – Adeeb, Eliya and Yazid – are particularly skilled musicians and are now engaged on a project to reach the Arab world with a blend of Arab and Jewish sounds as part of the Israel Worship Initiative.