12 mei 2020

2020-05-12-11.00: Evangelische groep ontkent dat zijn nieuwe tv-show bedoeld is om Joden te bekeren - Evangelical group denies its new cable show is out to convert Jews

Nederlands - English

NEDERLANDS

Het hoofd van GOD-TV zegt dat de groep de Israëlische wet niet breekt door de kijkers te beïnvloeden om in Jezus te geloven, omdat ze nog steeds Joden zijn.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Het hoofd van een nieuwe Evangelische zender die op de Israëlische kabel in het Hebreeuws uitzendt, sloeg vrijdag terug op critici en ontkende dat het de bedoeling was om de Joden te bekeren tot het christendom, wat illegaal is in de Joodse staat.

CEO van GOD-TV Ward Simpson legde in een videoverklaring aan zijn aanhangers uit dat de Shelanu ("Onze") zender "christelijke inhoud uitzendt", maar dat hun advocaten hem hebben verzekerd dat "we de regels en voorschriften volgen" met betrekking tot wat ze wel en niet kunnen zeggen. "Ze kunnen ons op geen enkele manier uit de lucht halen," zei hij.

De evangelische leider erkende dat de Israëlische wet het proselytizeren van Joden verbiedt en beschreef de show als een show waarin "we alleen maar prediken en onderwijzen en christelijke inhoud delen en de Heer de rest laten doen".

Hij gaf toen aan dat het kanaal alleen de gemeenschap van Messiasbelijdende Joden in Israël wil verbreden. "Ze bekeren zich niet, ze blijven leven als Joden, ze blijven het Jodendom grotendeels beoefenen, ze geloven alleen maar dat Jesjoea (Jezus) de Messias is en ze volgen hem," legde hij uit.

Shelanu TV is twee weken geleden begonnen met uitzendingen op het HOT-kabelnetwerk. De Raad van de Kabel- en Satellietomroep die zijn vergunning verleende, was verteld dat zijn shows gericht zouden zijn op de pro-Israëlische christelijke gemeenschap, volgens een rapport maandag in Haaretz.

De Raad begon een onderzoek nadat Simpson op zijn website opschepte dat "GOD-TV toestemming van de regering heeft gekregen om het evangelie van Jezus Christus, Jesjoea de Messias, in Israël uit te zenden op kabeltelevisie, in de Hebreeuwse taal". Hij zegt dat het de eerste keer in de geschiedenis is dat hij verder gaat: "God heeft op bovennatuurlijke wijze de deur voor ons geopend om het evangelie van Jezus in de huizen en de levens en de harten van zijn Joodse volk te brengen".

In de verklaring van Simpson op vrijdag, zei hij dat hij ongepaste bewoordingen had gebruikt in het aankondigen van de vergunning van het kanaal en zich daarvoor had verontschuldigd.

Rustig sprekend, stond Simpson erop, dat ,,het laatste ding dat wij willen doen is verwarring in Israël te veroorzaken... daar een probleem worden," erkennend dat ,,het prediken over Jesus" een ,,gevoelig onderwerp" is.

Hij benadrukte echter een kerngeloof van de evangelische gemeenschap. "We zijn christenen en we zijn geroepen om de hele wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Dat is waar we voor getraind zijn en dat is wat we doen", zei hij. Het is "wat we doen, en dat is wie we zijn."

Simpson zei dat hij vertrouwen had in het rechtssysteem van Israël om hun recht op uitzending te handhaven, maar zelfs als de TV-vergunning wordt ingetrokken, zou zijn gemeenschap Israël blijven steunen.

"Het is ons mandaat om Israël lief te hebben en te zegenen, ongeacht wat er met het Shelanu-kanaal gebeurt... om haar voorvechter en bewaker op haar muren te zijn," zei hij.**********************
ENGLISH

GOD-TV head says the group doesn’t break Israeli law by influencing viewers to believe in Jesus since they continue to be Jews.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The head of a new Evangelical channel that broadcasts on Israeli cable in Hebrew hit back at critics Friday, denying that its purpose was to convert Jews to Christianity, which is illegal in the Jewish state.

CEO of GOD-TV Ward Simpson put out a video statement to his supporters that explained that the  Shelanu (“Ours”) station is “broadcasting Christian content,” but that their lawyers have assured him that “we are following the rules and regulations” regarding what they can and can’t say. “There’s no way they can pull us off the air,” he said.

The Evangelical leader acknowledged that Israeli law forbids proselytizing Jews, describing the show as one in which “we just preach and teach and share Christian content and let the Lord do the rest.”

He then indicated that the channel only wants to widen the community of Messianic Jews in Israel. “They don’t convert, they continue to live life as Jews, continue to practice Judaism for the most part, they just believe that Yeshua (Jesus) is the messiah and they follow him,” he explained.

Shelanu TV started airing two weeks ago on the HOT cable network. The Cable and Satellite Broadcasting Council that granted its license had been told that its shows would be aimed at the pro-Israel Christian community, according to a report Monday in Haaretz.

The Council began an investigation after Simpson boasted on his website that “GOD-TV has been given government permission to broadcast the gospel of Jesus Christ, Yeshua the messiah, in Israel, on cable television, in the Hebrew language.” Saying that it was the first time in history, he continued, “God has supernaturally opened the door for us to take the gospel of Jesus into the homes and lives and hearts of His Jewish people.”

In Simpson’s Friday statement, he said he had used inappropriate wording in announcing the channel’s license and apologized for it.

Speaking quietly, Simpson insisted, “The last thing we want to do is to create havoc in Israel… become a problem over there,” acknowledging that “preaching about Jesus” is a “touchy subject.”

However, he stressed a core belief of the Evangelical community. “We’re Christians, and we’re called to go into all the world and preach the gospel. That’s what we’re trained to do, and that’s what we’re doing,” he said. It is “what we do, and that’s who we are.”

Simpson said he had faith in Israel’s judicial system to uphold their right to broadcast, but even if the TV license is revoked, his community should continue to support Israel.

“It’s our mandate to love and bless Israel, regardless of what happens with the Shelanu channel… to be her champion and watchman on her walls,” he said.