13 mei 2020

2020-05-13-12.01: Evangelische leider roept Netanyahu op om GOD TV te verbieden - Evangelical leader calls on Netanyahu to take down GOD TV

Nederlands - English

NEDERLANDS:

'Elke poging om joden te bekeren of hun religie te degraderen, zal alleen maar ongepaste haat zaaien', zei Laurie Cardoza-Moore.

Door Aaron Sull, World Israel News

Een evangelische leider drong er bij premier Benjamin Netanyahu op aan om de onlangs uitzendende GOD-TV zender uit de lucht te halen vanwege hun focus op bekering van joden.

"In een tijd waarin het wereldwijde antisemitisme de wereld overspoelt, zou GOD TV haar platform moeten gebruiken om christenen te onderwijzen over hun bijbelse verantwoordelijkheid om achter onze Joodse broeders en de staat Israël te staan", zei Laurie Cardoza-Moore, een evangelische leider in de VS en gastvrouw van het tv-programma Focus On Israel, die een brief schreef aan Netanyahu.

'In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan en de antisemieten krachtig bij te staan', schreef ze.

GOD TV zond zijn eerste aflevering in Israël uit op 27 april, na ondertekening van een zevenjarig contract met HOT Cable, het grootste kabelnetwerk in Israël. De missionaire programmering richt zich voornamelijk op jongeren in meer dan 200 landen over de hele wereld.

Volgens de Israëlische wet is bekering tot mensen onder de 18 jaar verboden, tenzij toestemming wordt gegeven door een ouder.

'Ons enige mandaat aan het Joodse volk is om hen lief te hebben en te steunen omdat ze Gods uitverkoren volk zijn. Elke poging om Joden te bekeren of hun religie te degraderen, zal alleen maar overmatige haat zaaien in een tijd waarin we ons in het donker moeten verenigen, ”schreef Cardoza-Moore.

Op vrijdag bracht CEO van GOD TV Ward Simpson een videoverklaring uit aan zijn supporters waarin hij aangaf dat het kanaal alleen de gemeenschap van Messiaanse Joden in Israël wil verbreden.

'We prediken en onderwijzen en delen christelijke inhoud en laten de Heer de rest doen', zei Simpson.

Verwijzend naar een serie met getuigenissen van joden die het 'licht' hebben gezien, zei hij: 'Ze bekeren zich niet, ze blijven leven als joden, blijven het jodendom voor het grootste deel beoefenen, ze geloven gewoon dat Yeshua ( Jezus) is de messias en ze volgen hem.


*********************************
ENGLISH


“Any attempts to convert Jews or downgrade their religion will only sow undue hatred,” said Laurie Cardoza-Moore.

By Aaron Sull, World Israel News

An Evangelical leader urged Prime Minister Benjamin Netanyahu on Tuesday to take down the recently aired GOD TV channel from broadcasting programs due to their focus on proselytizing Jews.

“At a time when global anti-Semitism is engulfing the world, GOD TV should be using its platform to teach Christians about their biblical responsibility to stand with our Jewish brethren and the State of Israel,” Laurie Cardoza-Moore, an Evangelical figure in the U.S. and host of the TV program Focus On Israel, wrote in a letter to Netanyahu.

“Instead, they have chosen to stand on the wrong side of history, empowering the anti-Semites,” she wrote.

GOD TV aired its first episode in Israel on April 27, after signing a seven-year contract with HOT Cable, the largest cable network in Israel. Its missionary programming primarily caters to youth in over 200 countries around the world.

Under Israeli law, proselytizing to people under 18 years of age is forbidden unless consent is given by a parent.

“Our only mandate to the Jewish people is to love and support them because they are God’s chosen people. Any attempts to convert Jews or downgrade their religion will only sow undue hatred at a time when we should unite in the face of darkness,” Cardoza-Moore wrote.

On Friday, CEO of GOD TV Ward Simpson put out a video statement to his supporters indicating that the channel only wants to widen the community of Messianic Jews in Israel.

“We just preach and teach and share Christian content and let the Lord do the rest,” Simpson said.

Referring to the segment that features testimonies from Jews who have seen the “light,” he said, “They don’t convert, they continue to live life as Jews, continue to practice Judaism for the most part, they just believe that Yeshua (Jesus) is the messiah and they follow him.