30 juni 2020

2020-06-30: Vervolgde Messiaanse gelovigen in Israël winnen rechtszaak na jaren van intimidatie - Persecuted Messianic Believers in Israel Win Court Case After Years of Harassment

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een messiaans-joodse gemeente in Ashdod heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Israëlische anti-evangelisatieorganisatie Yad L'Achim. 

De rechtbank vaardigde een straatverbod uit tegen leden van Yad L'Achim voor het lastigvallen van Joodse gelovigen in Jezus en om te voorkomen dat ze aanbiddingsdiensten bijwonen in Beit Hallel, de thuisbasis van ongeveer 350 gelovigen.

'Ze hebben ons zo lang lastiggevallen. We hebben tientallen klachten ingediend bij de politie en er is niets gebeurd, dus uiteindelijk zijn we naar de rechtbank gestapt ', vertelde Ludmila Zakharchuk, de advocaat van Beit Hallel, aan Kehila News. 'We hebben de rechtszaak een paar dagen geleden gewonnen.'

De rechtbank heeft leden van Yad L'Achim verboden om binnen 100 meter van de privéwoningen en de eigendommen van de gemeente te komen. De rechtbank verbiedt Yad L'Achim ook om luide muziek te gebruiken om de Messiaanse erediensten te overstemmen of om de gemeente en haar leden te filmen of fotograferen. Yad L'Achim moet ook vergunningen aanvragen voor elk protest dat het organiseert tegen de gemeente.

Beit Hallel zegt dat het sinds 2011 wordt lastiggevallen door de anti-evangelisatiegroep en dat de intimidatie toenam in 2018, toen een groep Haredi-joden het Messiaanse kerkcentrum vernielde.

Volgens de website van de organisatie beschrijft Yad L'achim Messiaanse Joden - Joden die geloven dat Jezus de Messias is - als een 'sekte' en geeft toe dat ze heeft geprobeerd het kerkelijk centrum van Beit Hallel te sluiten.

"In januari 2020 organiseerden ze hier in Ashdod een groot antizendingscongres met meer dan 30 rabbijnen en vanaf dat moment kwamen ze naar onze gemeente om ons elke vrijdag lastig te vallen wanneer we onze diensten hielden", vertelde Zakharchuk aan Kehila News.

Yad L'Achim's website vermeldt dat ongeveer 500 Haredi-joden de conferentie in januari bijwoonden om 'mensen bewuster te maken van die destructieve zendingsactiviteiten en een aaneengesloten front te vormen aan tegenmaatregelen'.

De loco-burgemeester van Ashdod Rabbi Yechiel Weingarten prees Yad L'Achim voor zijn inspanningen om de stad "te zuiveren" van Joodse gelovigen.

Zakharchuk zei dat de intimidatie van Yad L'Achim na de conventie toenam.

'In het begin, direct na het congres waren er misschien tien mensen. Ze maakten wat lawaai, baden in het openbaar en verhinderden dat mensen ons gebouw binnenkwamen, 'zei Zakharchuk. 'Vervolgens verhoogden ze het aantal mensen dat ons kwam lastigvallen tot dertig. Toen begonnen ze busladingen mensen uit Bnei Brak te sturen met vijftig of meer mensen. Op Purim hadden ze luidsprekers bij zich en verspreidde folders. Het werd alleen maar erger en erger, met geluid dat specifiek bedoeld was om onze diensten te verstoren. Dit ging door tot de lockdown vanwege het coronavirus. '

Nadat Israël de corona-beperkingen had opgeheven ging de intimidatie door.

'Uiteindelijk kwamen ze weer opdagen, deelden ze flyers uit, hingen Yad L'Achim-posters op, vielen mensen lastig en maakten foto’s van hen die de gemeente bezochten', zei Zakharchuk. “Vanwege de corona-beperkingen hebben we buiten op de parkeerplaats de sabbatschool voor de kinderen gehouden. Ze kwamen ook hen lastigvallen, maakten foto's van hen en deelden folders uit, aan kinderen! “

Zakharchuk zei dat de congregatie gedwongen was de zaak voor de rechter te brengen omdat de Israëlische politie weinig deed om de congregatie te beschermen.

'Geen synagoge of moskee zou accepteren dat mensen die tegen hun geloof zijn, hen zo zouden lastigvallen. Het is schandalig ', zei Zakharchuk, eraan toevoegend dat de gemeente andere gelovigen vraagt om voor hen te bidden omdat er sprake is van ‘spirituele’ en legale oorlogsvoering.

 

 *************************
ENGLISH

A Messianic Jewish congregation in Ashdod has won a court case against the Israeli anti-evangelism organization Yad L’Achim. 

By: CBN

The court issued a restraining order against members of Yad L’Achim for harassing Jewish believers in Jesus and trying to prevent them from attending worship services at Beit Hallel, home to about 350 worshippers.

“They harassed us for so long. We filed dozens of complaints with the police and nothing happened so eventually we went to court,” Ludmila Zakharchuk, the lawyer for Beit Hallel told Kehila News. “We won the court case just a few days ago.”

The court has banned members of Yad L’Achim from coming within 328 feet of members’ private homes and the congregation’s property. The court also forbids Yad L'Achim from using loud music to drown out Messianic worship services or to film or photograph the congregation and its members. Yad L’Achim must also obtain permits for every protest it organizes against the congregation.

Beit Hallel says it has been harassed by the anti-evangelism group since 2011 and the harassment increased in 2018, when a group of Haredi Jews vandalized the Messianic worship center.

According to the organization’s website, Yad L’achim describes Messianic Jews – Jews who believe Jesus is the Messiah – as a “cult” and admits to trying to shut down the Beit Hallel worship center.

“In January 2020 they organized a large anti-missionary convention here in Ashdod with more than 30 rabbis and, from that point, they started to come to our congregation to harass us every Friday when we have our meetings,” Zakharchuk told Kehila News.

Yad L’Achim’s website reports that about 500 Haredi Jews attended the conference in January to “increase awareness of the destructive missionary activity and to stand united in crushing counter measures.”

The Deputy Mayor of Ashdod Rabbi Yechiel Weingarten praised Yad L’Achim for its efforts to “purify the city” of Jewish believers.

Zakharchuk said Yad L’Achim’s harassment increased after the convention.

“In the beginning, right after the convention they were maybe 10 people. They made some noise, had public prayer and prevented people from entering our building,” Zakharchuk said. “Then they raised the amount of people who came to harass us to 30, and then they started to send busloads of people from Bnei Brak with 50 or more people. On Purim they came with loudspeakers and distributed leaflets. It just got worse and worse, with noise specifically intended to disrupt our service. This went on until the coronavirus lockdown.”

The harassment continued after Israel lifted virus restrictions.

“Eventually they showed up again, giving out flyers, putting up Yad L'Achim posters, harassing and taking photos of the people who attend the congregation,” Zakharchuk said. “Because of the corona limitations, we operated the Sabbath school for the kids outside, in the parking lot. They came and harassed them too, took photos of them, gave out leaflets – to children.”

Zakharchuk said the congregation was forced to take the matter to court because Israeli police did little to protect the congregation.

“No synagogue or mosque would accept that people who oppose their faith would come and harass them like this. It’s scandalous,” Zakharchuk said, adding that the congregation asks other believers to pray for them as they engage in “spiritual” and legal warfare.