14 mei 2017

Europa in paniek: heeft Israël Eurovisie voor altijd afgesloten?

Israëlische omroeper heeft geprobeerd te verklaren dat officiële uitzendingen zijn gestopt, maar werd behoorlijk verkeerd begrepen.

Hillel Fendel, 14/05/17 11:35

Israëlische fans bij de Internationale Tentoonstelling van Eurovisie .Valentyn Ogirenko, Reuters

Israël houdt niet op met het vullen van headlines. Volgens een verslag met de titel ‘Einde van een tijdperk’ op de Showbiz-site van The Sun zaterdagavond bleek dat 'Israël Europa na 45 jaar live achter zich laat.'

De sub-rubriek legde vervolgens uit dat “Israël zich heeft teruggetrokken uit het jaarlijkse songfestival na de sluiting van publieke omroep IBA.”

Wat de verslaggever niet begreep, was dat omdat IBA ophoud te bestaan, dit de laatste Eurovisie-wedstrijd was dat het uitzendt - maar Israël zelf blijft deelnemen aan de wedstrijd.

De omroep van de omroepautoriteit van Israël, Ofer Nachshon, kreeg de ruimte op de uitzending van Eurovision om te verklaren dat dit de laatste keer was dat Eurovision op de IBA zou verschijnen.

Dit is wat hij zei:

"Israël heeft 44 jaar deelgenomen aan dit platform, bekend als Eurovisie. We hebben drie keer in het verleden gewonnen met liedjes zoals Halleluy-ah, Abanibi en Diva. Maar vanavond is onze laatste avond. Onze uitzendingen houden op.

“We houden op als publieke omroep te bestaan en ik hoop dat het volgende jaar de wedstrijd wordt uitgezonden door de omroepautoriteit die in de toekomst zal starten. In de naam van ons allemaal hier bij de IBA wil ik u danken Europa, voor alle magische momenten en prachtige tijden.

"De medewerkers van de IBA bedanken Eurovision en vertrekken van u. Ik hoop dat we het volgende jaar elkaar weer ontmoeten.”

Maariv-Online meldt dat de aankondiging een ‘schok voor sommige kijkers was'. Tenminste twee Europese nieuwswebsites meldden meteen dat Israël voor altijd de Eurovisie-wedstrijd had afgesloten.

Het lijkt erop dat de fout in ieder geval gedeeltelijk het gevolg is van het onnodige belang dat IBA-medewerkers hebben gegeven aan de sluiting van hun zender en de vervanging ervan morgen door een nieuwe omroepcoöperatie. In de afgelopen maanden hebben IBA-tv- en radio-adverteerders, en vooral de laatste dagen, herhaaldelijk en nadrukkelijk hun wrok van de sluiting bekendgemaakt.

Het nieuwe lichaam start morgen zijn tv en radio uitzendingen, maandag, nadat de IBA met een te grote staf en verspilling publieke middelen overbodig was verklaard .

Israel is overigens als 23ste geëindigd in de finale van 13 mei 2017 met 39 punten.

Europe panics: Has Israel quit Eurovision forever?

Israeli broadcaster tried to explain that official broadcasts have stopped, but was misunderstood in a big way.

Contact Editor Hillel Fendel, 14/05/17 11:35


Israel doesn't cease providing headlines. A report headlined "End of an Era" on The Sun's Showbiz site Saturday night blared that "Israel quits Eurovision 2017 live on air after 44 years."

The sub-headline then "explained" that "Israel has withdrawn from the annual singing competition after the closure of public broadcaster IBA."

What the reporter did not understand was that since IBA is closing, this was the last Eurovision contest that it was broadcasting – but Israel itself will continue to participate in the competition.

Israel Broadcasting Authority Broadcaster Ofer Nachshon was given the floor on the Eurovision broadcast to explain that this was the last time that Eurovision would appear on the IBA.

De inzending van Israel voor 2017:

This is what he said:

"Israel has been participating in this platform known as Eurovision for 44 years. We have won three times in the past, with songs such as Halleluy-ah, Abanibi, and Diva. But this evening is our last evening; very soon the IBA will cease its broadcasts.

"We are ending the public broadcast and I hope that next year the competition will be broadcast by the broadcasting authority that will open in the future. In the name of all of us here at the IBA, I wish to say thank you, Europe, on all the magical moments and wonderful times.

"The employees of the IBA thank Eurovision and part from you. I hope we will meet again next year."

MaarivOnline reports that the announcement was a "shock to some of the viewers." At least two European news sites immediately reported that Israel had quit the Eurovision contest forever.

It would seem that the error is at least partially due to the undue importance given by IBA employees to the closure of their station and its replacement tomorrow by a new broadcasting cooperative. IBA television and radio announcers over the past several months, and especially the last few days, have repeatedly and emphatically made known their resentment of the closure.

The new body will begin its TV and radio broadcasts tomorrow, Monday, after the IBA was found to be overstaffed and wasteful of resources and public funds.

An Arutz Sheva query as to how many labor unions are active in the IBA received three different answers from three different sources.

Source:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2...