08 maart 2019

2019-03-08-11.15: Blok en Kaag: geen voorstander importverbod op goederen uit Israelische nederzettingen - Block and Kaag: no supporter import ban on goods from Israeli settlements

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ministers Stef Blok en Sigrid Kaag zijn tegen een importverbod op goederen uit Israelisch nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het Kabinetsstandpunt wordt door de bewindspersonen op Buitenlandse Zaken herhaald in antwoord op Kamervragen van de SP en de PvdA

Naar aanleiding van een campagne van Amnesty International tegen de zogenaamde digitale toeristenindustrie die ook in Israelische nederzettingen actief is, hadden Sadet Karabulut (SP) en Kirsten van den Hul en William Moorlag (PvdA) Kamervragen ingediend. 

In antwoord op de vragen, laten ministers Blok en Kaag weten dat het Kabinet “geen voorstander van een importverbod van goederen uit nederzettingen of maatregelen die leiden tot een boycot van deze goederen” is. De Nederlandse regering hanteert – in lijn met de EU – geen boycotbeleid, maar een ontmoedigingsbeleid. Dat het Kabinet dit beleid hanteert, hebben verschillende bewindspersonen overigens herhaaldelijk tot in den treure medegedeeld aan Kamerleden die oproepen tot een boycot van Israelische nederzettingen.

Het ontmoedigingsbeleid houdt onder andere in dat de Nederlandse overheid geen diensten verleent aan bedrijven die waar het gaat om zaken in Israelische nederzettingen. Nederland en de EU beschouwen de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden niet en zien dit niet als Israelisch grondgebied. Bedrijven worden door de overheid over dit standpunt geïnformeerd, aldus ministers Blok en Kaag. Het gaat echter niet om een boycotbeleid: Het is uiteindelijk aan bedrijven zelf “om te bepalen welke activiteiten zij ontplooien en met welke partners zij samenwerken.” 

PvdA-Kamerleden Van den Hul en Moorlag vinden dat de digitale toerismebedrijven die door Amnesty International aangesproken worden op hun activiteiten in Israelische nederzettingen, aangepakt moeten worden. Volgens de Kamerleden verstrekken de bedrijven in kwestie “misleidende informatie.” De PvdA’ers vrezen dat het “niet voor iedereen vanzelfsprekend duidelijk is dat accommodaties met als locatieaanduiding ‘West Bank, Israël’ of Kfar Adumim en Ofra, zich in bezet gebied bevinden.” Ze wilden daarom weten welke mogelijkheden ministers Kaag en Blok zien om “bewustwording omtrent illegale Israëlische nederzettingen en de schending van het internationaal recht onder de aandacht te brengen.”

De bewindspersonen op Buitenlandse Zaken antwoorden dat het van belang is om “het onderscheid tussen Israël en de bezette gebieden te verduidelijken en helderheid te verschaffen richting consumenten.” Dit “in lijn met VN Veiligheidsraad-resolutie 2334 (2016).” Wat de mogelijkheden hiertoe betreft, wijzen de ministers op de “eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid” van bedrijven om mensenrechten te respecteren. Het is “aan Nederlandse bedrijven zelf om te bepalen welke activiteiten zij ontplooien en met welke partners zij samenwerken.”

Karabulut had in haar Kamervragen premier Rutte opgeroepen om tijden zijn bezoek aan booking.com het bedrijf aan te spreken op diens activiteiten in Israelische nederzettingen. Van den Hul en Moorlag wilden tevens dat het hoofdkantoor van de boekingswebsite aangesproken wordt “op haar rol in het vergroten van het toerisme naar de illegale nederzettingen.” Blok en Kaag gaan hier echter niet in mee: “Indien een bedrijf vragen heeft over het Nederlandse beleid omtrent Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) kan het daarover met het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek gaan,” zo antwoorden de ministers. De bewindspersonen op Buitenlandse Zaken laten daarbij weten dat booking.com te kennen heeft gegeven “voortaan de aanduiding “Israeli settlement” te gebruiken ten aanzien van accommodaties in Israëlische nederzettingen.”

Bron: CIDI

________________________________________________

ENGLISH: (Google Translation)

Ministers Stef Blok and Sigrid Kaag oppose an import ban on goods from Israeli settlements in the West Bank. The Cabinet standpoint is repeated by the members of the Ministry of Foreign Affairs in response to Parliamentary questions from the SP and the PvdA

Following a campaign by Amnesty International against the so-called digital tourist industry that is also active in Israeli settlements, Sadet Karabulut (SP) and Kirsten van den Hul and William Moorlag (PvdA) had submitted parliamentary questions.

In answer to the questions, ministers Blok and Kaag said that the Cabinet is "not in favor of an import ban on goods from settlements or measures that lead to a boycott of these goods". The Dutch government does not, in line with the EU, apply a boycott policy, but a policy of discouragement. The fact that the Cabinet is using this policy has repeatedly informed detainees to members of parliament who repeatedly call for a boycott of Israeli settlements.

Among other things, the discouragement policy means that the Dutch government does not provide services to companies that are concerned with matters in Israeli settlements. The Netherlands and the EU do not regard the areas occupied by Israel since June 1967 and do not see this as Israeli territory. Companies are informed about this position by the government, according to ministers Blok and Kaag. However, it is not a boycott policy: it is ultimately up to companies themselves "to determine which activities they develop and with which partners they work together."

PvdA MPs Van den Hul and Moorlag believe that the digital tourism companies that Amnesty International addresses to their activities in Israeli settlements must be tackled. According to the MPs, the companies in question provide "misleading information." The PvdA members fear that it is "not obvious to everyone that accommodations with the location indication" West Bank, Israel "or Kfar Adumim and Ofra are in occupied territory. "They wanted to know what opportunities Ministers Kaag and Blok see to raise awareness of illegal Israeli settlements and the violation of international law."

The ministers on Foreign Affairs replied that it is important to "clarify the distinction between Israel and the occupied territories and provide clarity towards consumers." This "in line with UN Security Council Resolution 2334 (2016)." the ministers point to the "corporate social responsibility" of companies to respect human rights. It is "to Dutch companies themselves to determine which activities they develop and with which partners they work together."

In her parliamentary questions, Karabulut had called on Prime Minister Rutte to address the company's activities in Israeli settlements during his visit to booking.com. Van den Hul and Moorlag also wanted the head office of the booking website to be addressed "on its role in increasing tourism to illegal settlements." However, Blok and Kaag do not agree: "If a company has questions about the Dutch policy on International Corporate Social Responsibility (IMVO) can talk about this with the Ministry of Foreign Affairs, "the ministers answer. The ministers at Foreign Affairs hereby announce that booking.com has stated "to use the designation" Israeli settlement "with regard to accommodations in Israeli settlements."

Credits: CIDI