07 april 2019

2019-04-07-14.30: Amsterdam: Wij pikken het niet langer - Amsterdam: We no longer take it.

Nederlands - English

NEDERLANDS:
door Joop Soesan

Opnieuw is Michael Jacobs op de Amsterdamsche Dam aangevallen door pro Palestina activisten . De politie stond erbij en keek ernaar ondanks dat ze door omstanders erop werden gewezen dat Michael Jacobs werd aangevallen.

In het NIW doen een omstander en Michael Jacobs hun verhaal. “Die man werd net aangevallen!,” zegt een omstander boos tegen een agent op de Dam, terwijl hij wijst naar de Joodse pro-Israelactivist Michael Jacobs.”

Michael Jacobs zelf verklaart tegenover het NIW

“Er hing een oorlogssfeer die dag,” vertelt Jacobs het NIW. Hij stond met een Israëlische vlag om zijn schouders naast de pro-Palestijnse demonstratie. “Toen ik die vlag omdeed begonnen ze ‘Jood’ en ‘zionist’ naar me te roepen.” Volgens Jacobs escaleerde de situatie toen de groep met een groot laken in de kleuren van de Palestijnse vlag op hem af liep. “Ze trokken dat doek over mij en mijn spandoek heen, daardoor kwam ik hard ten val.” Dat Jacobs met flinke kracht naar de grond moet zijn gewerkt is te zien aan zijn verwondingen. Hij heeft een blauw oog, een opgezwollen gezicht en een gehavende knie.

En wat doet de gemeente Amsterdam ? Michael Jacobs kreeg een brief van burgemeester Femke Halsema waarin staat “dat uw activiteiten op de Dam wekelijks leiden tot confrontaties , geweld, wanordelijkheden, strafbare feiten en overtredingen.” En “Uw protest op de Dam over geweld dat buiten Amsterdam plaatsvind leidt zo tot geweld op de Dam”. (de brief staat in zijn geheel afgedrukt onder het artikel)

En dat over een man die alleen op de Dam staat met een Israelische vlag over de schouders en af een toe een protestbord. Hij staat er niet met tientallen gewelddadige activisten ,  zoals gebruikelijk bij de Pro Palestina groep. Dat zijn de echte plegers van geweld en wanordelijkheden.

Daarbij komt dat deze laatste gewelddadige aanval op Michael Jacobs plaatsvond terwijl “het zijn beurt was om te demonstreren”,  op oneven weken is het namelijk Michael Jacobs toegestaan op de Dam te demonstreren, op de even weken het andere kamp.

Wij laten Michael Jacobs niet alleen staan en roepen op hem zoveel mogelijk te steunen. Hoe? Ga bij hem staan, geef hem een schouderklop, en laat Uw stem bij de gemeente Amsterdam horen. Laat weten dat u het niet met dit beleid eens bent.

Dit kan en mag zo langer niet doorgaan. Amsterdam is niet alleen van Pro Palestina activisten, maar van iedereen. Als het Groen Links bestuur van mijn geboortestad dat anders ziet, dan toont dat opnieuw aan dat ze maling hebben aan de gevoelens van de Joodse bevolking van Amsterdam.

Bron:Joods.nl

_____________________________
ENGLISH

By Joop Soesan

Once again Michael Jacobs has been attacked on the Amsterdamsche Dam by pro Palestine activists. The police stood there and looked at them despite being pointed out by bystanders that Michael Jacobs was being attacked.

In the NIW a bystander and Michael Jacobs tell their story. "That man was just attacked," says a bystander angry at a policeman on Dam Square, pointing at the Jewish pro-Israel activist Michael Jacobs.

Michael Jacobs himself explains to the NAV

"There was a war atmosphere that day," says Jacobs the NAV. He stood with an Israeli flag on his shoulders next to the pro-Palestinian demonstration. "When I changed the flag, they began to call me 'Jew' and 'Zionist'. According to Jacobs the situation escalated when the group walked towards him with a large sheet in the colours of the Palestinian flag. "They pulled that cloth over me and my banner, which caused me to fall hard. The fact that Jacobs had to have worked to the ground with massive force can be seen from his injuries. He has a blue eye, a swollen face and a battered knee.

And what does the city of Amsterdam do? Michael Jacobs received a letter from mayor Femke Halsema stating "that your activities on the Dam weekly lead to confrontations, violence, disorder, criminal offences and offences. And "Your protest on Dam Square about violence outside Amsterdam leads to violence on Dam Square". (the letter is printed in its entirety under the article)

And that about a man standing alone on Dam Square with an Israeli flag over his shoulders and occasionally a protest sign. He is not there with dozens of violent activists, as usual with the Pro Palestina group. These are the real perpetrators of violence and disorder.

In addition, this last violent attack on Michael Jacobs took place while "it was his turn to demonstrate", because on odd weeks Michael Jacobs is allowed to demonstrate on Dam Square, on even weeks the other camp.

We don't leave Michael Jacobs alone and call on him to support him as much as possible. How? Stand with him, give him a pat on the back, and let your voice be heard by the municipality of Amsterdam. Let us know that you do not agree with this policy.

This cannot and should not continue for a longer period of time. Amsterdam is not only the home of Pro Palestine activists, but of everyone. If the Green Left government of my native city sees it differently, it shows once again that they are fooled by the feelings of the Jewish population of Amsterdam.

Source:Joods.nl

Translated with www.DeepL.com/Translator