29 mei 2019

2019-05-29-18.31: #KeppelOp: CIDI organiseert succesvolle manifestatie tegen antisemitisme - #KeppelOp: CIDI organizes successful anti-Semitism manifestation

FVD-Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema spraken zich uit voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland. - FVD MPs Thierry Baudet and Theo Hiddema spoke out for the safety of the Jewish community in the Netherlands.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Joden moeten altijd hun identiteit kunnen uitdragen. Daarom is het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) geschrokken van de oproep van de Duitse coördinator voor antisemitismebestrijding Felix Klein. Hij adviseert Joden om niet overal in Duitsland een keppel te dragen. Dit vanwege een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten en het aantal geweldsincidenten tegen Joden.

Een verwerpelijk advies, vindt CIDI. De Duitse overheid mag zich niet neerleggen bij het feit dat bepaalde stadswijken voor Joden onveilig zijn geworden. Dit is een realiteit die we, mede met het oog op de geschiedenis, ook in Nederland niet mogen accepteren, maar moeten veranderen. De bestrijding van antisemitisme dient gezien de toename in antisemitische incidenten meer prioriteit te krijgen.

Daarom organiseerde CIDI woensdagmiddag een manifestatie op het Haagse Plein met de boodschap: #KeppelOp. Naar voorbeeld van het Duitse blad Bild werd iedereen opgeroepen een keppel op te zetten in solidariteit met Joden die daardoor antisemitisme ondervinden.

Op de succesvolle manifestatie riepen Minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus en Tweede Kamerleden van verschillende partijen (VVD, GroenLinks, PVV, SGP, FVD, D66, CU, PvdA) op tot solidariteit met de Joodse gemeenschap. Tussen de 200 en 250 sympathisanten woonden de manifestatie bij. Deze breed gedragen steunbetuiging geeft veel moed. De Joodse gemeenschap heeft veel medestanders in Den Haag.

Maar het mag niet bij woorden blijven. Het ministerie van Justitie & Veiligheid moet werk maken van het vergroten van de aangiftebereidheid bij antisemitische incidenten. Die ligt volgens onderzoek laag. En vervolgens mogen aangiftes niet blijven liggen, maar moet er daadkrachtiger werk van gemaakt worden. Zodat daders echt gestraft worden. Antisemitisme is een probleem met een specifiek karakter en vereist dus een specifieke aanpak. Daarbij mogen taboes niet worden geschuwd.


Bron: CIDI.nl

______________________________

ENGLISH

Jews must always be able to express their identity. That is why the Center for Information and Documentation Israel (CIDI) was shocked by the call from the German anti-Semitism anti-Semitism coordinator. He advises Jews not to wear a keppel everywhere in Germany. This is due to a sharp increase in the number of anti-Semitic incidents and the number of violent incidents against Jews.

CIDI thinks this is a reprehensible advice. The German government cannot accept the fact that certain city districts have become unsafe for Jews. This is a reality that, partly in view of history, we cannot accept in the Netherlands, but must change. The fight against anti-Semitism should be given greater priority given the increase in anti-Semitic incidents.

That is why CIDI organized a demonstration on the Hague Square on Wednesday afternoon with the message: #KeppelOp. Following the example of the German magazine Bild, everyone was called upon to set up a keppel in solidarity with Jews who thereby experience anti-Semitism.

At the successful manifestation, Minister of Justice & Security Ferdinand Grapperhaus and members of parliament from various parties (VVD, GroenLinks, PVV, SGP, FVD, D66, CU, PvdA) called for solidarity with the Jewish community. Between 200 and 250 sympathizers attended the event. This widely supported support gives much courage. The Jewish community has many supporters in The Hague.

But it should not stay with words. The Ministry of Justice & Security must work on increasing the willingness to report in the case of anti-Semitic incidents. According to research, that is low. And then declarations cannot be left behind, but more decisive work must be made. So that offenders are really punished. Anti-Semitism is a problem with a specific character and therefore requires a specific approach. Taboos should not be shunned.

Google Translate