03 juni 2019

2019-06-03-1-.30: Nederlandse overheid subsidie aan Palestijnse gebieden valt onder "Vertrouwelijk" - Dutch government subsidy to Palestinian territories falls under "Confidential"

Buitenlandse Zaken schaart halfmiljoen euro subsidie in Israel en Palestijnse gebieden onder “vertrouwelijk”

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gedurende het jaar 2018 gaf het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken via haar diplomatieke post in Ramallah in Israel en de Palestijnse gebieden in het kader van mensenrechten niet minder dan € 489.151 uit aan projecten waar de belastingbetaler het fijne niet van af mag weten.

Afgelopen week heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de Mensenrechtenrapportage 2018 uitgebracht. Hierin rapporteert minister Stef Blok, mede namens zijn collega Sigrid Kaag, over de wereldwijde Nederlandse inspanningen en resultaten van het buitenlands mensenrechtenbeleid in 2018. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de subsidies die in het kader van het buitenlands mensenrechtenbeleid van Nederland zijn uitgekeerd.

Uit het overzicht van uitgaven blijkt dat niet minder dan € 489.151 is uitgegeven door de Nederlandse post in Ramallah onder de noemer: “Diverse projecten vertrouwelijk” in Israel en de Palestijnse gebieden. In 2017 was nog geen sprake van vertrouwelijke subsidie-uitgaven door de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Waarom deze beleidswijziging? Het CIDI heeft een WOB-verzoek ingediend.

Het is niet eens bekend onder welk thema deze vertrouwelijke subsidies vallen. In het rapport zijn ze geschaard onder het thema “overig”, waar de lezer niet echt wijzer van wordt. Andere landen die onder dit nietszeggende thema onderwerp zijn van vertrouwelijke subsidies, zijn Turkije, Irak, Syrië, de Filipijnen, Rusland en Costa Rica.  

Door het ontbreken van ieder gegeven – op de regio na – is niet na te gaan of deze subsidies wel in lijn zijn met het buitenlands mensenrechtenbeleid van Nederland. De Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah staat helaas niet bekend als een diplomatieke post met een schoon blazoen. Zo huurde de vorige Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah, Peter Mollema, zijn eigen zoon in als stagiair en was hij verantwoordelijk voor subsidie aan een organisatie waar zijn eigen zoon voor werkte. Gezien deze belangenverstrengeling, is het op zijn minst opmerkelijk dat de Nederlandse post in Ramallah afgelopen jaar vertrouwelijke subsidies van bij elkaar bijna een half miljoen uitkeerde. 

Bron: CIDI
___________________________________________
ENGLISH
Foreign Affairs classifies a half-million euro subsidy in Israel and Palestinian territories under "confidential"

During the year 2018, the Dutch Ministry of Foreign Affairs, through its diplomatic post in Ramallah in Israel and the Palestinian territories, spent no less than € 489,151 on human rights projects on which taxpayers are not allowed to know.

Last week the Ministry of Foreign Affairs published the Human Rights Report 2018. In it, Minister Stef Blok, also on behalf of his colleague Sigrid Kaag, reports on the worldwide Dutch efforts and results of foreign human rights policy in 2018. This also takes into account the subsidies that have been paid in the context of the Netherlands' foreign human rights policy.

The statement of expenditure shows that no less than € 489,151 was spent by the Dutch post in Ramallah under the name: "Various projects confidential" in Israel and the Palestinian territories. In 2017 there was no question of confidential grant expenditure by the Dutch representation in Ramallah. Why this policy change? The CIDI has submitted a WOB request.

It is not even known under which theme these confidential subsidies fall. In the report they are classified under the theme "other", which does not really make the reader any wiser. Other countries that are subject to confidential subsidies under this meaningless theme are Turkey, Iraq, Syria, the Philippines, Russia and Costa Rica.

Due to the lack of any information - apart from the region - it is impossible to check whether these subsidies are in line with the Netherlands' foreign human rights policy. The Dutch representation in Ramallah is unfortunately not known as a diplomatic post with a clean face. For example, the previous Dutch representative in Ramallah, Peter Mollema, hired his own son as an intern and was responsible for subsidizing an organization for which his own son worked. Given this conflict of interest, it is at least remarkable that the Dutch post in Ramallah paid out confidential grants totaling nearly half a million last year.

Credits: CIDI

(Google Translate)