04 juli 2019

2019-07-04-13.10: Nederlandse Spoorwegen gaan Shoah slachtoffers compenseren

Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NSSalo Muller, Job Cohen & Roger van Boxtel (bron: NS)
Committee on Individual Allowance for Victims of WWII Transport NSSalo Muller, Job Cohen & Roger van Boxtel (source: NS)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Joden, Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog op bevel van de Duitse bezetter door de Nederlandse Spoorwegen (NS) per spoor naar Westerbork, Vught of Amersfoort of naar andere locaties in Nederland zijn vervoerd, met het oogmerk om naar concentratie- of vernietigingskampen te worden vervoerd – met het doel hen als bevolkingsgroep uit te roeien – komen in aanmerking voor een individuele, financiële tegemoetkoming. Bij hun overlijden geldt dit ook voor direct nabestaanden.

Door: Joods.nl

Daarmee neemt NS het advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS over. Naar schatting komen enkele duizenden personen voor de tegemoetkoming in aanmerking, waaronder naar schatting 500 overlevenden. NS reserveert hiervoor de komende jaren enkele tientallen miljoenen euro’s. De commissie heeft woensdag haar advies gepresenteerd.

Na gesprekken met de heer Salo Muller besloot NS vanuit morele gronden ook te kijken naar de wens om individuele tegemoetkoming. Op 27 november jongstleden is daarvoor de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS ingesteld onder leiding van Job Cohen.

Historisch onderzoek
De Commissie adviseert NS tevens een historisch onderzoek in te stellen naar haar rol gericht op de transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds de oorlog is er vaker onderzoek verricht en zijn publicaties verschenen over het handelen van NS tijdens de oorlog. Zo verschijnt in september weer een publicatie naar de rol van NS in de Tweede Wereldoorlog. Daarbij hebben de onderzoekers volledige toegang gekregen tot de archieven van NS. NS stelt voor om vervolgens te bezien in hoeverre aanvullend onderzoek nieuwe inzichten op kan leveren.

Collectief herdenken
NS heeft de afgelopen decennia, vaak in samenspraak met organisaties van oorlogsgetroffenen aandacht besteed aan het collectief herdenken, eren, en leren van het leed dat zovelen in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. De Commissie adviseert NS te overwegen of en op welke manier er een collectieve uiting van erkenning kan komen voor de grote groep getransporteerden waarvan geen nabestaanden meer aanspraak op een individuele tegemoetkoming kunnen maken. NS beschouwt dit advies als een aansporing om dit beleid voort te zetten en kracht bij te zetten.

Zwarte bladzijde in de geschiedenis 
NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter speciaal ingelegde treinen gereden om mensen te vervoeren met concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland als uiteindelijke bestemming. NS beschouwt de medewerking aan deze deportaties door de bezetter als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf en heeft hier in 2005 bij monde van toenmalig president-directeur Aad Veenman excuses voor aangeboden.

_____________________________________
ENGLISH:


Jews, Roma and Sinti who were transported by Dutch Railways (NS) by rail to Westerbork, Vught or Amersfoort or to other locations in the Netherlands during the Second World War, with the intention of moving to concentration or extermination camps. are transported - with the aim of exterminating them as a population group - are eligible for an individual, financial allowance. Upon their death, this also applies to immediate relatives.

By: Joods.nl

In this way, NS adopts the advice of the Individual Allowance for Victims of WW II Transport and NS. It is estimated that several thousand people are eligible for the allowance, including an estimated 500 survivors. NS will set aside several tens of millions of euros for this in the coming years. The committee presented its advice on Wednesday.

After conversations with Mr Salo Muller, NS decided, from a moral point of view, to look into the wish for individual compensation. The Individual Allowance for Victims of WWII Transporten NS was established for this purpose on 27 November under the leadership of Job Cohen.

Historical research
The Committee also advises NS to conduct a historical investigation into its role in transport during the Second World War. Research has been conducted more frequently since the war and publications have been published about the actions of NS during the war. For example, another publication appears in September on the role of NS in the Second World War. The researchers also had full access to the NS archives. NS proposes to subsequently consider to what extent additional research can yield new insights.

Commemorating collectively
In recent decades, often in consultation with organizations of war victims, NS has devoted attention to the collective remembrance, honor and learning of the suffering that has been caused to so many people during the Second World War. The Committee advises NS to consider whether and in what way a collective expression of recognition can be given for the large group of transported persons of which no surviving relatives can claim an individual allowance. NS regards this advice as an incentive to continue this policy and to reinforce it.

Black page in history
During the Second World War, NS was commissioned by the German occupier to run specially laid-in trains to transport people with concentration and extermination camps abroad as their final destination. NS regards the occupiers' involvement in these deportations as a black page in the history of the company and apologized for this in 2005 through the then CEO Aad Veenman.

(Google Translate)