08 juli 2019

2019-07-08-12.05: Anti-Joodse etikettenstrijd - Anti-Jewish label struggle


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Onlangs bracht het ministerie van Economische Zaken een bezoekje aan het Israëlcentrum in Nijkerk. Hen was namelijk ter ore gekomen dat het Israël Producten Centrum zich niet aan de anti-Israëlpolitiek van de Europese gemeenschap hield.

Bron: Christenen voor Israel

Een richtlijn uit 2015 kwam op tafel waarin de Europese Commissie, met instemming van Nederland, bedrijven wil verplichten om de term ‘product uit Israël’ niet meer op etiketten te vermelden als het product gemaakt wordt in Judea, Samaria of op de Golan. Er moet op het etiket worden vermeld ‘gemaakt op de Westelijke Jordaanoever’ en dan tussen haakjes er achter ‘Israëlische nederzetting’. Op producten, bijvoorbeeld gemaakt in Bethlehem, zoals handdoeken, moet ‘product uit Palestina’ komen te staan. Palestina, nog niet erkend als land, wel even vermelden op het etiket, om het volk vast te laten wennen.

“Etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat.”

Voor mij zijn dit gewoon anti-Joodse maatregelen. Het is onderscheid tussen producten gemaakt door Arabieren en Joden. Etikettering was ooit bedoeld voor voedselveiligheid, maar nu is het geworden tot een politiek drukmiddel tegen de Joodse staat. We moeten spreken over ‘kolonisten’ en ‘nederzettingen’ om de Joodse staat verder te criminaliseren. Alle woorden met een negatieve connotatie toepassen op Israël, is het devies.

Helaas wordt er maar heel weinig geproduceerd in Judea en Samaria. Maar toch weten Europa en Nederland een paar producten te vinden waarvan de etikettering niet klopt en er zomaar ‘made in Israël’ op staat. Tegen die bedrijven zoals het Israël Producten Centrum moet worden opgetreden met maatregelen die doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn (volgens de nieuwe richtlijn). Met kanonnen schieten op muggen. Minister Koenders meldde nog een paar jaar geleden in de Tweede Kamer dat hij mild zou zijn bij de uitvoering van die richtlijn. Inmiddels zijn we vier jaar verder en moet er een schrikbewind worden uitgeoefend.

Ik hoop dat er stemmen zullen opgaan in regering en parlement die deze nieuwe oorlogsvoering tegen Israël gaan stoppen, zodat de ambtenaren niet meer de gewillige uitvoerders hoeven te zijn van bizarre anti-Israëlmaatregelen.

Ondertussen raad ik u aan om juist nu wijn te kopen uit Judea, Hebron. Bijvoorbeeld Jerusalem Hills of Isaacs Ram. Wijnen waartegen het ministerie van Economische Zaken een heilige oorlog is begonnen.

____________________________________
ENGLISH

The Ministry of Economic Affairs recently visited the Israel Center in Nijkerk. They had heard that the Israel Product Center did not adhere to the anti-Israel policy of the European community.

Source: Christians for Israel

A directive from 2015 came on the table in which the European Commission, with the agreement of the Netherlands, wants to oblige companies to stop mentioning the term "product from Israel" on labels if the product is made in Judea, Samaria or the Golan. The label must state "Made in the West Bank" and then in brackets after "Israeli settlement". Products, for example made in Bethlehem, such as towels, must contain "product from Palestine". Palestine, not yet recognized as a country, just mention it on the label to get the people used to it.

"Labeling was once intended for food safety, but now it has become a political means of pressure against the Jewish state."

For me these are just anti-Jewish measures. It is a distinction between products made by Arabs and Jews. Labeling was once intended for food safety, but now it has become a political means of pressure against the Jewish state. We must talk about "settlers" and "settlements" to further criminalize the Jewish state. Applying all words with a negative connotation to Israel is the motto.

Unfortunately, very little is produced in Judea and Samaria. Yet Europe and the Netherlands still know how to find a few products whose labeling is incorrect and simply says "Made in Israel". Action must be taken against those companies such as the Israel Product Center with measures that are effective, proportionate and dissuasive (according to the new directive). Shooting at mosquitoes with cannons. Minister Koenders reported to the House of Representatives a few years ago that he would be gentle with the implementation of that directive. We are now four years later and a reign of terror must be exercised.

I hope that there will be votes in government and parliament that will stop this new warfare against Israel, so that civil servants no longer have to be the willing performers of bizarre anti-Israel measures.


(Google Translate)