25 juli 2019

2019-07-25-14.35: Nederland stemt voor de veroordeling van Israel omtrent Palestijnse vrouwenrechten -Netherlands is voting in favor of the condemnation of Israel regarding PA women's rights

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) hield deze week haar “2019 sessie”. Slechts één land werd belangrijk genoeg geacht om te veroordelen in een resolutie: Israël.
Nederland was één van de landen die voor de veroordeling van de Joodse staat omtrent Palestijnse vrouwenrechten stemde.

Door: CIDI

Twintig onderwerpen stonden deze week op de agenda van ECOSOC. Waar alle andere punten over globale kwesties gingen, ging alleen agendapunt 16 over een specifiek onderwerp: de “economische en sociale gevolgen van de Israëlische bezetting voor de leefomstandigheden van de Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Arabische bevolking in de bezette Syrische Golan”.

Om op Orwelliaanse wijze te benadrukken hoe obsessief VN-organen als ECOSOC misbruikt worden als wapen tegen Israël, werd de veroordeling van de Joodse staat uiteindelijk in een mal van zogenaamde vrouwenrechten gegoten. De meest beruchte schenders van vrouwenrechten – zoals Saoedi-Arabië, Iran, Congo en Pakistan – ontspringen de dans, in plaats daarvan wordt Israël en Israël alleen onder dit mom veroordeeld. ECOSOC doet het hiermee lijken alsof Israël het enige land in de wereld is dat vrouwenrechten schendt.

Resolutie E/2019/L.25 van ECOSOC uit “ernstige zorgen” over de impact van de Israëlische bezetting op Palestijnse vrouwen en meisjes. Het document stelt dat de Palestijnse overheid Palestijnse vrouwen en meisjes niet goed kan beschermen door “beperkingen van Palestijnse jurisdictie in de bezette Palestijnse gebieden”. De Israëlische bezetting wordt door de resolutie dan ook een “groot obstakel” genoemd met betrekking tot het vervullen van de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes. In navolging hiervan roept E/2019/L.25 op tot “dringende maatregelen” om de veiligheid en bescherming van de Palestijnse bevolking te waarborgen. Hierbij wordt de internationale gemeenschap aangespoord om “speciale aandacht te geven aan de promotie en bescherming van de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes”.

De rol van de Palestijnse Autoriteiten – de Palestijnse Autoriteit in de Westelijke Jordaanoever en terreurbeweging Hamas in de Gazastrook – wordt volkomen genegeerd in de resolutie. Het enige wat impliciet genoemd wordt in het document is de “verplichting tot het implementeren van verplichtingen”, die “Palestina”  is aangegaan door het toetreden tot een aantal mensenrechtenverdragen.

Van de 54 landen die momenteel deel uit maken van ECOSOC, stemden 40 voor de resolutie. Vijf landen onthielden zich van stemming. Slechts twee leden – de Verenigde Staten en Canada – stemden tegen.

Nederland heeft geen problemen met ECOSOC-suggestie dat Israël als enig land in de wereld vrouwenrechten schendt
Nederland stemde voor de anti-Israëlmotie. De Nederlandse delegatie bij de VN kan zich trots op de borst kloppen dat het hiermee mee stemt met én de vrouwenrechten bij ECOSOC negeert van landen als Iran, Pakistan en Saoedi-Arabië.

Het stemmen voor de Orwelliaanse anti-Israël vrouwenrechtenmotie druist tevens in tegen de aangenomen motie die stelling neemt tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël. “Elk land heeft recht op een eerlijke behandeling; Israël dus ook” zei indiener Kees van der Staaij (SGP) destijds. Deze opvatting is blijkbaar echter het Kabinet zelf niet toegedaan, die de door de Tweede Kamer aangenomen motie aan zijn laars lapt.

__________________________________
ENGLISH:

The Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC) held its "2019 session" this week. Only one country was considered important enough to condemn in a resolution: Israel.

The Netherlands was one of the countries that voted for the condemnation of the Jewish state regarding Palestinian women's rights.

By: CIDI

Twenty subjects were on the agenda of ECOSOC this week. Where all other issues were about global issues, only agenda item 16 dealt with a specific topic: the "economic and social impact of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinians in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan ”.

To emphasize in an Orwellian way how obsessively UN bodies such as ECOSOC are being abused as a weapon against Israel, the condemnation of the Jewish state was ultimately cast in a mold of so-called women's rights. The most notorious violators of women's rights - such as Saudi Arabia, Iran, Congo and Pakistan - are the source of the dance, instead Israel and Israel are only condemned under this guise. ECOSOC makes it look like Israel is the only country in the world that violates women's rights.

ECOSOC Resolution E / 2019 / L.25 from "serious concerns" about the impact of the Israeli occupation on Palestinian women and girls. The document states that the Palestinian government cannot properly protect Palestinian women and girls through "restrictions of Palestinian jurisdiction in the occupied Palestinian territories." The Israeli occupation is therefore called a "major obstacle" in fulfilling the rights of Palestinian women and girls by the resolution. In line with this, E / 2019 / L.25 calls for "urgent measures" to ensure the safety and protection of the Palestinian population. Hereby the international community is encouraged to "pay special attention to the promotion and protection of the rights of Palestinian women and girls".

The role of the Palestinian Authorities - the Palestinian Authority in the West Bank and the Hamas terror movement in the Gaza Strip - is completely ignored in the resolution. The only thing implicitly mentioned in the document is the "obligation to implement obligations," which "Palestine" has entered into by joining a number of human rights treaties.

Of the 54 countries that are currently part of ECOSOC, 40 voted in favor of the resolution. Five countries abstained. Only two members - the United States and Canada - voted against.

The Netherlands has no problems with ECOSOC suggestion that Israel is the only country in the world to violate women's rights
The Netherlands voted for the anti-Israel motion. The Dutch delegation to the UN can be proud that it agrees with and ignores the women's rights at ECOSOC of countries such as Iran, Pakistan and Saudi Arabia.

Voting for the Orwellian anti-Israel women's rights motion also goes against the adopted motion that takes a stand against member states in UN organizations that put disproportionately on the agenda against Israel. “Every country has the right to fair treatment; So Israel too, "said petitioner Kees van der Staaij (SGP) at the time. Apparently, however, the Cabinet itself does not share this view, which ignores the motion adopted by the Lower House.