26 juli 2019

2019-07-26-11.25: Kamervragen over Nederlandse voorstem anti-Israëlresolutie ECOSOC - Dutch Parliamentary questions about netherlands vote against anti-Israel resolution ECOSOC


Nederlands -English

NEDELANDS:

Deze weekstemde Nederland voor een anti-Israëlresolutie bij het VN-orgaan ECOSOC. Naar aanleiding hiervan hebben Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Chris Stoffer (SGP), Joël Voordewind (CU), Sven Koopmans (VVD), Raymond de Roon (PVV) en Thierry Baudet (FVD) Kamervragen ingediend.

Bron: CIDI
Zie ook bericht van IsraelCNN

De Kamerleden willen opheldering van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Opvallend is dat drie van de vier coalitiepartijen hun handtekening onder de Kamervragen hebben gezet. Hierdoor rijst de vraag op welke wijze het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten voor de eenzijdige anti-Israëlmotie omtrent Palestijnse vrouwenrechten te stemmen, daar een meerderheid van de coalitie niet achter dit besluit lijkt te staan. Met oppositiepartijen SGP, PVV en FVD erbij is bovendien sprake van een meerderheid in de Tweede Kamer (82 zetels) die serieuze vraagtekens heeft bij het opmerkelijke stemgedrag van Nederland bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties.

Het inmiddels bijna een standaard ritueel. Nederland stemt voor een eenzijdige anti-Israëlresolutie bij een orgaan van de VN, Kamervragen worden gesteld en de vragen stellende Kamerleden worden vervolgens door middel van consequentieloze antwoorden met een kluitje in het riet gestuurd. Ditmaal is echter sprake van serieuze coalitiedruk én een meerderheid in de Tweede Kamer, wat een duidelijk signaal is aan het Kabinet. Het is benieuwend wat de antwoorden zullen zijn op de vragen die leven bij het parlement en niet te negeren zijn.

Vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet aan de minister van buitenlandse zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij over eenzijdige resoluties bij de VN

1 . Kunt u bevestigen dat Nederland voor de resolutie “Situation of and assistance to Palestinian women ‘ gestemd heeft in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ? 

2. Is er behalve deze veroordeling van Israel, nog enig ander land veroordeeld tijdens deze sessie voor het schenden van vrouwenrechten? 

3. Kunt u aangeven hoeveel resoluties in de VN Mensenrechtenraad en in de Economische en Sociale Raad Israël veroordelen (in de afgelopen vijftien jaar) en hoeveel resoluties de vijf meest bekritiseerde landen veroordelen? 

4. Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabie, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?

5. Acht u dit proportioneel? 

6. Hoe heeft de regering elk van de twee punten van de aangenomen motie-Van der Staaij cs (34775, nr. 44) uitgevoerd in de VN organen waarin Nederland vertegenwoordigd is die de regering in 2017 opriep om (1) in VN-verband actief stelling te nemen  tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen lsraël, en, (2) zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen, Kunt u bij beide agendapunten voorbeelden geven?

_____________________________________________
ENGLISH:

This week, the Netherlands voted for an anti-Israel resolution at the UN body ECOSOC. As a result, MPs Pieter Omtzigt (CDA), Chris Stoffer (SGP), Joël Voordewind (CU), Sven Koopmans (VVD), Raymond de Roon (PVV) and Thierry Baudet (FVD) submitted parliamentary questions.

By: CIDI
See also news message of  IsraelCNN

The MPs want clarification from Foreign Minister Stef Blok. It is striking that three of the four coalition parties have signed the parliamentary questions. This raises the question of how the Dutch Ministry of Foreign Affairs has decided to vote in favor of the unilateral anti-Israel motion on Palestinian women's rights, since a majority of the coalition does not seem to support this decision. With opposition parties SGP, PVV and FVD, there is also a majority in the Lower House (82 seats) who has serious doubts about the remarkable voting behavior of the Netherlands at the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations.

It has almost become a standard ritual. The Netherlands is voting in favor of a unilateral anti-Israel resolution at a UN body, parliamentary questions are being asked and the members of parliament who are asking questions are then sent to the reed with consistent answers. This time, however, there is serious coalition pressure and a majority in the Lower House, which is a clear signal to the Cabinet. It is curious what the answers will be to the questions that live in parliament and that cannot be ignored.

Questions by Mr Omtzigt, Mr Stoffer, Mr Voordewind, Mr Koopmans, Mr De Roon and Mr Baudet to the Minister of Foreign Affairs on the implementation of the Van der Staaij motion on unilateral resolutions at the UN

1. Can you confirm that the Netherlands voted in favor of the resolution "Situation of and assistance to Palestinian women" in the Economic and Social Council of the United Nations?

2. In addition to this condemnation of Israel, has any other country been convicted during this session for violating women's rights?

3. Can you indicate how many resolutions in the UN Human Rights Council and in the Economic and Social Council condemn Israel (in the past fifteen years) and how many resolutions condemn the five most criticized countries?

4. For example, how often has the situation of women in Saudi Arabia, where women are not allowed to do anything without their 'male guardian', been placed on the agenda and how often has that country been convicted?

5. Do you consider this proportional?

6. How did the government implement each of the two points of the adopted motion Van der Staaij et al. (34775, no. 44) in the UN bodies in which the Netherlands is represented that called on the government in 2017 to (1) in a UN context to take an active position against member states in UN organizations that put disproportionately on the agenda against Israel, and, (2) to reject unfair resolutions as the Dutch government has done before. Can you give examples on both agenda items?