06 augustus 2019

2019-08-06-10.00: Kabinet voornemens jaarlijkse bijdrage UNRWA voort te zetten - Cabinet intends to continue UNRWA annual contribution

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag. Bron foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Kabinet is voornemens de jaarlijkse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. Dat laat minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag weten in antwoord op vragen door PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg over het corruptieschandaal bij de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.

Bron: CIDI

Afgelopen week kwam een vernietigend rapport naar buiten van de ethische commissie inzake UNRWA. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Voorlopige opschorting jaarlijkse bijdrage UNRWA
Een dag na het uitkomen van het rapport liet het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan de NOS dat de jaarlijkse bijdrage van 13 miljoen van Nederland euro “voorlopig wordt opgeschort.” Eerst moet een bevredigend antwoord van de VN uit New York komen, zo schrijft minister Kaag volgens de NOS.

Dit standpunt wordt door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking herhaald in antwoord op Kamervragen van Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg (PVV). “Nederland wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek van OIOS en heeft besloten de bijdrage aan UNRWA vooralsnog aan te houden totdat de VN opheldering geeft over de beschuldigingen en adequaat optreedt.” Gelijktijdig met de antwoorden is een KamerbKamerbrief over het aanhouden van steun aan UNRWAief over het aanhouden van steun aan UNRWA aan de Tweede Kamer gestuurd.

Opmerkelijk genoeg is de Kamerbrief waarmee het parlement wordt geïnformeerd over de het staken van de financiële steun aan UNRWA pas op 5 augustus gepubliceerd. De NOS was echter al op 30 juli op de hoogte – wat betekent dat Kamerleden via de media moesten vernemen over het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de VN-organisatie.

Zwitserland en België hebben tevens aangekondigd hun financiële steun aan te houden. Deze landen hebben hun jaarlijkse bijdrage echter al overgemaakt, en hun stap is dus hooguit voor aanvullende bijdragen van toepassing.

Niet voor het eerst dat Nederland steun aan VN-organisatie aanhoudt.
Vergelijkbare stappen heeft Nederland genomen ten aanzien van het United Nations Environmental Programme(UNEP) en het Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), zo meldt minister Kaag. “Zorgvuldig management en een veilige werkomgeving zijn altijd randvoorwaarden voor Nederlandse financiering van organisaties waarmee wordt samengewerkt.” Zo ook voor UNRWA wat door de VN geborgen moet worden, aldus de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Is Nederlands belastinggeld verspild?
In een gedeelte van haar antwoorden is de minister zeer terughoudend, en zegt ze de uitkomsten van het onderzoek te willen afwachten. In antwoord op de vraag “hoeveel Nederlands belastinggeld met de frauduleuze activiteiten van UNWRA is verspild”, is Kaag echter stellig: “Er is geen sprake van fraude, malversatie of onregelmatigheden in uitvoering van de kerntaken van UNRWA.” In de Kamerbrief wordt tevens gemeld dat “geen impact” is geconstateerd. De vraag van De Roon en Van Weerdenburg betreft echter niet slechts de kerntaken, maar activiteiten van UNRWA in het algemeen. Er is dus geen sluitend antwoord op de vraag of Nederlands belastinggeld is verspild bij het corruptieschandaal omtrent de VN-organisatie.

Geen toekomstperspectief
In haar beantwoording benadrukt minister Kaag dat UNRWA “van essentieel belang” is. De VN-organisatie verleent basisvoorzieningen aan ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, zo weet de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken te melden. Dat er inmiddels sprake is van ruim 5 miljoen vluchtelingen, komt omdat UNRWA de vluchtelingenstatus verleent aan nakomelingen.

UNRWA draait de Palestijnen een rad voor de ogen door de illusie van een “terugkeer” naar de dorpen van hun (overgroot)ouders in stand te houden. De organisatie biedt kinderen onderwijs, maar vervolgens mogen ze van hun Arabische “gastlanden” niet integreren in de arbeidsmarkt en blijven zij afhankelijk van internationale hulp in plaats van zelf voor hun levensonderhoud te zorgen.

Deze treurige gang van zaken, die inmiddels al 70 jaar voortduurt, wordt door het Kabinet echter genegeerd. De vraag van De Roon en Van Weerdenburg aan de minister of zij het eens is dat UNRWA geen toekomstperspectief biedt, wordt niet van direct antwoord voorzien. “Afgelopen week heeft de Secretaris-Generaal van de VN nogmaals benadrukt hoe belangrijk het werk van UNRWA is voor Palestijnse vluchtelingen,” is de repliek van minister Kaag. Zo draagt ook Nederland bij aan het in stand houden van een obstakel voor vrede.

Aanhouden jaarlijkse bijdrage aan UNRWA slechts tijdelijk.
Het aanhouden van de Nederlandse steun aan UNRWA is dan ook slechts tijdelijk. “Het is van essentieel belang dat deze hulpverlening kan worden voortgezet, ook met steun van Nederland,” zo schrijft minister Kaag. “Gezien het humanitaire belang van UNRWA-activiteiten is het kabinet voornemens deze jaarlijkse bijdrage ook de komende jaren voort te zetten”, zo sluit de minister haar beantwoording van de Kamervragen af.

Dit antwoord wijst erop dat ondanks de uitkomsten van het onderzoek van OIOS nog niet zijn gepubliceerd, de Nederlandse steun aan UNRWA hoe dan ook wordt voortgezet. In dit licht lijkt de tijdelijke aanhouding vooral symbolisch van aard, zonder ware consequenties of wijzigingen in het Nederlandse beleid ten aanzien van de omstreden vluchtelingenorganisatie.

Redactie IsraelCNN
Zie ook artikel: Wie is Sigrid Kaag

_________________________________

ENGLISH:

The Dutch Cabinet in The Netherlands intends to continue the annual contribution to UNRWA in the current years. Minister of Foreign Trade and Development Cooperation, Sigrid Kaag, said this in response to questions from PVV MPs Raymond de Roon and Danai van Weerdenburg about the corruption scandal at the UN organization for Palestinian refugees.

Source: CIDI

Last week a damning report from the ethics committee on UNRWA came out. The top of the controversial refugee organization would be guilty of violations of integrity and corruption. A small circle within the management, including Secretary-General Pierre Krähenbühl, would be involved in, among other things, "abuse of power for personal gain and the suppression of deviations". Krähenbühl would also use his position to travel excessively with his adviser, with whom he has "more than a professional relationship".

Provisional suspension of UNRWA annual contribution
A day after the report came out, the Dutch Ministry of Foreign Affairs informed the NIS that the annual contribution of 13 million euros from the Netherlands is "suspended for the time being." First, a satisfactory response from the UN must come from New York, writes Minister Kaag according to the NOS.

This position is repeated by the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation in response to parliamentary questions from Raymond de Roon and Danai van Weerdenburg (PVV). "The Netherlands does not want to anticipate the results of the OIOS investigation and has decided to hold on to the contribution to UNRWA for the time being, to provide the UN with clarification about the accusations and adequate." sent the support of UNRWA to the House of Representatives.

Remarkably, the Letter to Parliament informing parliament about the cessation of financial support to UNRWA was not published until 5 August. However, the NOS was already informed on July 30 - which means that MPs were informed via the media about the decision of the Ministry of Foreign Affairs regarding the UN organization.

Switzerland and Belgium have also announced that they will continue to receive their financial support. However, these countries have already paid their annual contribution, so their move applies at most to additional contributions.

Not for the first time that the Netherlands continues to support UN organization.
The Netherlands has taken similar steps with regard to the United Nations Environment Program (UNEP) and the Joint United Nations Program on HIV / AIDS (UNAIDS), says Minister Kaag. "Careful management and a safe working environment are always preconditions for Dutch financing of organizations with which we cooperate." This also applies to UNRWA, which the UN must guarantee, according to the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation.

Is Dutch tax money wasted?
In a part of her answers, the minister is very cautious, saying that she wants to await the results of the investigation. In answer to the question "how much Dutch tax money has been wasted on UNWRA's fraudulent activities," Kaag is certainly: "There is no question of fraud, malpractice of irregularities in the implementation of the core tasks of UNRWA." that "no impact" has been found. The question from De Roon and Van Weerdenburg, however, not only concerns the core tasks, but activities of UNRWA in general. So there is no conclusive answer to the question that Dutch tax money has been wasted in the corruption scandal concerning the UN organization.

No future perspective
In her response, Minister Minister Kaag stated that UNRWA is "of vital importance". The UN organization provides basic services to more than 5 million Palestinian refugees, the minister told Foreign Affairs. The fact that more than 5 million refugees are starting up is because UNRWA grants refugee status to descendants.

UNRWA is turning a blind eye to the Palestinians by maintaining the illusion of a return to the villages of their (great-grand) parents. The organization offers education to children, but then they are not allowed to enter them from their Arab "host countries" in the labor market and they remain dependent on international aid instead of taking care of themselves.

However, this sad state of affairs, which has been going on for 70 years now, is being ignored by the Cabinet. De Roon and Van Weerdenburg's question to the minister as to whether she agrees that UNRWA does not offer any future prospects is not provided with a direct answer. "Last week, the UN Secretary-General once again emphasized the importance of UNRWA's work for Palestinian refugees," said Minister Kaag's reply. In this way, the Netherlands also contributes to maintaining an obstacle to peace.

Retain annual contribution to UNRWA only temporarily.
Maintaining Dutch support for UNRWA is therefore only temporary. "It is essential that this assistance can be continued, also with support from the Netherlands," writes Minister Kaag. "Given the humanitarian importance of UNRWA activities, the Cabinet intends to continue this annual contribution in the coming years," the minister concludes her answer to the parliamentary questions.

This answer indicates that, despite the results of the OIOS investigation, have not yet been published, Dutch support for UNRWA will continue in any case. In this light, the temporary arrest appears to be mainly symbolic in nature, with no real consequences or changes in Dutch policy with regard to the controversial refugee organization.

(Google Translate)

Redactie IsraelCNN
See also article: Who is Sigrid Kaag