15 augustus 2019

2019-08-15-11.20: Antisemiet niet langer hoofdauteur bij club Van Agt - Antisemiet no longer main author at club Van Agt


Nederlands - English

NEDERLANDS :


Bron: Likoed Nederland

In december 2018 schreef Likoed Nederland een artikel over het antisemitisme en de leugens van Jan Tervoort. Jan Tervoort schreef artikelen voor ‘The Rights Forum’
, de in 2009 door oud-premier Dries van Agt opgerichte anti-Israël club.

(Noot van de redactie israelcnn: voor onze Engelse lezers. De heer Dries van Agt was premier van Nederland in drie opeenvolgende kabinetten van 1977 tot 1982. Hij was eerder minister van Justitie.

Ondanks dat ons artikel aantoonde dat er bij de man een steekje los zit, kon hij gewoon blijven schrijven voor ‘The Rights Forum’.

Sterker nog, hij werd hun hoofdauteur en dus bepalend voor het kwaliteitsniveau van hun artikelen.

Hij schreef bijna de helft van hun opinie-artikelen tussen september 2018 – toen hij daarmee begon – tot nu! Om precies te zijn: 12 van de 27 artikelen. De overige 15 artikelen kwamen van 6 andere auteurs.

Met Jan Tervoort ging het in die periode van kwaad tot erger. Het Joodse weekblad NIW lichtte al maanden geleden de club van Van Agt in dat Jan Tervoort racistische en antisemitische tweets en bedreigingen stuurde. Jan Tervoort was pro-Israëlische journalisten van verscheidene organisaties digitaal gaan stalken en wou privé-informatie over hen openbaar maken.

Het dieptepunt leek bereikt op 27 juni jl., toen NIW-redacteur Bart Schut een vakantiefoto met zijn zoontje op sociale media had gedeeld. In een tweet suggereerde Jan Tervoort dat voor dat jongetje “de Kinderbescherming moet worden gebeld”, met zo’n vader.

Desondanks bleef ‘The Rights Forum’zijn artikelen publiceren.

Totdat hij op 12 juli jl. in een tweet de fractievoorzitters van linkse partijen opriep om hun Joodse pro-Israël-leden uit de partij te zetten.  Waarom zou dan moeten, volgens Tervoort? Omdat hij gelooft dat door een Joods complot de Britse Labour-partij valselijk beschuldigd wordt van antisemitisme.

Ook al weer idioot natuurlijk; de bewijzen van antisemitisme zijn verpletterend, allerlei Britse Kamerleden en andere prominenten hebben de partij daardoor al verlaten. Naar aanleiding van ruim honderd getuigenverklaringen is de Britse antiracisme-instantie ‘The Equality and Human Rights Commission’ een formeel onderzoek gestart.

Oud CIDI-directeur Ronny Naftaniel werd met name genoemd door Jan Tervoort. Hij vroeg zich daarom op twitter af of Tervoort al Ariërverklaringen heeft opgesteld om lid te kunnen zijn van een linkse partij. (De Ariërverklaring was een verklaring van niet-Joods zijn die alle Nederlandse ambtenaren moesten tekenen in de Tweede Wereldoorlog. Dries van Agt kwam na de oorlog in opspraak door zichzelf “een Ariër” te noemen.)

In eerste instantie ontweek de club van Van Agt op twitter de kwestie. In tweede instantie werd dan toch geantwoord dat Tervoort niet langer bij ‘The Rights Forum’ kan publiceren.

Zelfs voor de club van Van Agt was de gemanifesteerde Jodenhaat blijkbaar toch te veel zichtbaar geworden.

Echter, drie weken later heeft ‘The Rights Forum’ zich op hun website nog steeds niet gedistantieerd van het haatzaaien, het antisemitisme en het Joodse complotdenken van hun voormalige hoofdauteur Jan Tervoort. Op een herhaalde vraag of zij dat nog gaan doen, kwam geen antwoord. Dat zij nog achter de opinies van Jan Tervoort staan, blijkt tevens uit het feit dat zijn onzinnige artikelen nog steeds op hun website staan.

Jan Tervoort is weliswaar ontmaskerd als antisemiet, zijn gedachtegoed mag voort blijven leven bij die club met erevoorzitter Dries Van Agt.

______________________________
ENGLISH:

Source: Likoed Nederland

Likud Netherlands wrote an article about the anti-Semitism and lies of Jan Tervoort in December 2018. Jan Tervoort wrote articles for "The Rights Forum", the anti-Israel club founded by former Prime Minister Dries van Agt in 2009.

(Note editors israelcnn: For our English readers. Mr Dries van Agt was Prime Minister of the Netherlands from 1977 to 1982 in three successive cabinets. He was previously Minister of Justice.

Although our article showed that the man is a bit loose, he could continue to write for "The Rights Forum".

In fact, he became their lead author and therefore determines the quality level of their articles.

He wrote nearly half of their opinion articles between September 2018 - when he started - until now! To be precise: 12 of the 27 articles. The remaining 15 articles came from 6 other authors.

Jan Tervoort went from bad to worse in that period. The Jewish weekly NIW already informed Van Agt's club months ago that Jan Tervoort sent racist and anti-Semitic tweets and threats. Jan Tervoort had started digitally stalking pro-Israeli journalists from various organizations and wanted to disclose private information about them.

The low point seemed to have been reached on June 27, when NAV editor Bart Schut had shared a holiday photo with his son on social media. In a tweet, Jan Tervoort suggested that for that little boy “the Child Protection should be called”, with such a father.

Nevertheless, "The Rights Forum" continued to publish its articles.

Until in a tweet on 12 July he called on the party leaders of left parties to expel their Jewish pro-Israel members. Tervoort Jews Then why should, according to Tervoort? Because he believes that a Jewish conspiracy falsely accuses the British Labor party of anti-Semitism.

Again an idiot of course; the evidence of anti-Semitism has been shattering, with all sorts of British MPs and other prominent figures leaving the party, and the British anti-racism body "The Equality and Human Rights Commission" has launched a formal investigation following more than a hundred witness statements.

Former CIDI director Ronny Naftaniel was specifically mentioned by Jan Tervoort. He therefore wondered on Twitter whether Tervoort had already drawn up Armed Declarations in order to be a member of a left-wing party. (The Aryan Declaration was a non-Jewish declaration that all Dutch civil servants had to sign in World War II. After the war, Dries van Agt was discredited by calling himself "an Aryan."

Initially, Van Agt's club avoided the issue on twitter. In the second instance it was answered that Tervoort can no longer publish on "The Rights Forum".

Even for the club of Van Agt, the manifest hatred of Jews had apparently become too visible.

However, three weeks later "The Rights Forum" has not distanced itself from hate speech, anti-Semitism and Jewish conspiracy thinking of their former lead author Jan Tervoort on their website. There was no answer to a repeated question whether they were still going to do that. That they still support Jan Tervoort's opinions is also clear from the fact that his nonsensical articles are still on their website.

Although Jan Tervoort has been exposed as an anti-Semite, his ideas can continue to live at that club with honorary chairman Dries Van Agt.

(Google Translate)