16 augustus 2019

2019-08-16-13.20: Kabinet veroordeelt sloop van Arabische gebouwen ten oosten van Jeruzalem - Dutch Government condemns demolition of Arab buildings east of Jerusalem

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Kabinet veroordeelt de sloop van een aantal gebouwen in de wijk Wadi al-Hummus van het dorp Sur Baher, dat ten oosten van Jeruzalem ligt. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op vragen van Kamerlid Sadet Karabulut (SP).

Bron: CIDI

Op de nacht van 21 op 22 juli gingen Israëlische autoriteiten over tot de sloop van 13 gebouwen in Wadi al-Hummus. De wijk van Sur Baher valt – zoals afgesproken in de Oslo-Akkoorden – grotendeels onder bestuur van de Palestijnse Autoriteit. De PA had dan ook tien jaar geleden vergunningen afgegeven voor de bouwwerken. Wadi al-Hummus is echter gesitueerd aan de Israëlische zijde van de veiligheidsbarrière. Volgens een in 2012 door Israël uitgevaardigde richtlijn is het verboden om binnen 250 meter van het hek te bouwen, vanwege veiligheidszorgen. Na jarenlang juridisch getouwtrek is Israël vorige maand over tot de sloop van de gebouwen.

Naar aanleiding van de sloop diende Karabulut Kamervragen in. In antwoord hierop laat minister Blok weten dat het Kabinet de sloop veroordeelt. Daarnaast spreekt de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken de zorgen uit “dat er nog meer gebouwen zullen worden gesloopt in deze buurt en op andere delen van de Westelijke Jordaanoever”.

Volgens Blok is Israël als bezettende mogendheid “verboden roerende of onroerende goederen te vernielen, behoudens in de uitzonderlijke gevallen waarin militaire operaties een zodanige vernieling noodzakelijk maken”. Wat de “militaire noodzaak” van de sloop – de veiligheidszorgen omtrent het plaatsen van bouwwerken bij de veiligheidsbarrière – betreft, verwijst de minister naar een advies van het Internationaal Gerechtshof. “Het Hof concludeerde dat in dat geval het slopen van gebouwen om redenen van militaire noodzaak niet een voldoende overtuigend argument was”, zo deelt de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken mee. Het besluit van het Israëlisch Hooggerechtshof wijkt af van dit advies, aldus minister Blok.

In haar Kamervragen pleit Karabulut voor het “pleiten voor maatregelen tegen Israël zolang het land doorgaat met het schenden van internationaal recht, waardoor een levensvatbare Palestijnse staat steeds verder uit beeld raakt”. In antwoord hierop laat Blok weten dat het Kabinet “zal blijven aandringen op constructieve stappen die vrede en de twee-statenoplossing dichterbij brengen”. De minister spreekt zich hierbij uit voor een eensgezinde Europese aanpak. Bij deze aanpak wordt “geen van de instrumenten van het Europees buitenlands beleid” bij voorhand uitgesloten, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken.

_____________________
ENGLISH:


The Cabinet condemns the demolition of a number of buildings in the Wadi al-Hummus district of the village of Sur Baher, to the east of Jerusalem. Foreign Minister Stef Blok announced this in response to questions from MP Sadet Karabulut (SP).

Source: CIDI

On the night of 21 to 22 July, Israeli authorities proceeded to demolish 13 buildings in Wadi al-Hummus. The neighborhood of Sur Baher falls - as agreed in the Oslo Accords - largely under the control of the Palestinian Authority. The PA therefore issued permits for the construction works ten years ago. Wadi al-Hummus, however, is situated on the Israeli side of the security barrier. According to a directive issued by Israel in 2012, it is forbidden to build within 250 meters of the fence due to safety concerns. After years of legal tug-of-war, Israel went over to the demolition of the buildings last month.

Karabulut submitted parliamentary questions following the demolition. In response, Minister Blok announced that the Cabinet condemned the demolition. In addition, the Minister for Foreign Affairs expresses the concern "that more buildings will be demolished in this neighborhood and in other parts of the West Bank".

According to Blok, as an occupying power, Israel is "forbidden to destroy movable or immovable property, except in the exceptional cases in which military operations necessitate such destruction". With regard to the "military necessity" of demolition - the safety concerns regarding the placement of structures at the safety barrier - the minister refers to an advice from the International Court of Justice. "The Court concluded that in that case the demolition of buildings for reasons of military necessity was not a sufficiently convincing argument," the Foreign Minister said. The decision of the Israeli Supreme Court deviates from this advice, said Minister Blok.

In her parliamentary questions, Karabulut argues in favor of "advocating measures against Israel as long as the country continues to violate international law, so that a viable Palestinian state continues to fall out of sight". In response, Blok announced that the Cabinet "will continue to press for constructive steps that bring peace and the two-state solution closer". The minister is in favor of a united European approach. This approach excludes "none of the instruments of European foreign policy" in advance, according to the Foreign Minister.

(Google Translate)