29 augustus 2019

2019-08-29-11.50: Neuzensticker Scheveningen verwijderd, Den Haag neemt maatregelen - Nose sticker Scheveningen removed, The Hague takes measures


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De antisemitische neuzensticker die vrijdag op de achterkant van een toeristentrein in Scheveningen werd ontdekt is verwijderd. Dat heeft de ondernemer van de Boulevardtrein gedaan nadat hij eerder door de ontdekker en anderen op de anti-Joodse sticker werd gewezen. De gemeente Den Haag heeft de man, die zich van geen kwaad bewust was en zich erg ongemakkelijk voelde, maandag benaderd. Het stadsbestuur neemt maatregelen om stickers en andere uitingen die Joden kunnen kwetsen te voorkomen.

Bron: Joods.nl

Nadat de neuzensticker op vrijdag werd ontdekt op de achterkant van een toeristentreintje in de badplaats Scheveningen, benaderde ontdekker Roland Vos de redactie van Jonet.nl, die er zondag over berichtte. Inmiddels had eigenaar Maurice de Bruijne ook al signalen van anderen gekregen over de anti-Joodse sticker op zijn kar. De ondernemer was zich van geen kwaad bewust en verklaart aan Jonet.nl:

‘Wij vinden het zeer vervelend dat deze is geplaatst op onze trein. Wij hebben deze natuurlijk verwijderd. Wij hebben intussen de bedrukking aan de achterkant van de trein aangepast om duidelijk te maken dat dit niet van ons afkomstig is. Wij willen hier zeker niet mee geassocieerd worden’. De Boulevardtrein is toegankelijk voor iedereen. ‘Wij hopen dit met een positieve toon af te sluiten en in het vervolg zullen wij nog beter opletten dat er niets zonder ons medeweten op de treinen wordt geplakt’.

Maatregelen
Ook de gemeente Den Haag nam maandag contact op met De Bruijne, die vertelde dat hij geschrokken was en de sticker al verwijderd had. Toch is de gemeente er niet gerust op dat de antisemitische stickers niet elders in de stad opduiken. “De sticker zal op de veiligheidsoverleggen in de stadsdelen, waar bijvoorbeeld ook handhaving en de afdeling openbare orde en veiligheid aanwezig zijn, onder de aandacht gebracht worden. De afspraak die geldt is dat wanneer een melding over ongewenste of kwetsende stickers of graffiti in de openbare ruimte wordt gedaan, deze binnen 24 uur verwijderd wordt,” aldus een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke (VVD).

Kwetsend
De gemeente Den Haag kan geen inschatting doen of er nog meer stickers in de Hofstad in omloop zijn. “Maar de kans is aannemelijk. Vandaar dat het onder de aandacht wordt gebracht in de stad om eventuele andere stickers die we aantreffen zo snel mogelijk te verwijderen,” verklaart de zegsvrouw. De gemeente zal mogelijke daders in de toekomst aanspreken op wat ze hebben gedaan. “Wanneer we zien dat iemand zo’n sticker opplakt zal die persoon uiteraard worden aangesproken. Niet alleen op het feit dat stickers plakken niet is toegestaan maar ook op de mogelijk kwetsende inhoud. De beoordeling of er sprake is van strafbare feiten is aan het OM.”

Lees ook:
Weer ‘neuzensticker’ gesignaleerd

De ontdekker nam twee foto’s en tipte Jonet.nl.De sticker is te zien op de achterkant van de Boulevardtrein, een treintje dat met bezoekers door de populaire badplaats rijdt. De uitbater had het plaksel niet zelf aangebracht en was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust.

__________________________
ENGLISH:

The anti-Semitic nose tag that was discovered on the back of a tourist train in Scheveningen on Friday has been removed. The entrepreneur of the Boulevard Train did that after he was pointed out by the discoverer and others on the anti-Jewish sticker. The municipality of The Hague approached the man, who was not aware of any harm and felt very uncomfortable, on Monday. The city authorities are taking measures to prevent stickers and other expressions that could hurt Jews.

Source: Joods.nl

After the nose sticker was discovered on Friday on the back of a tourist train in the seaside town of Scheveningen, discoverer Roland Vos approached the editors of Jonet.nl, who reported on Sunday. Meanwhile owner Maurice de Bruijne had already received signals from others about the anti-Jewish sticker on his cart. The entrepreneur was aware of no harm and explains to Jonet.nl:

"We find it very annoying that it has been placed on our train. We have of course removed this. In the meantime we have adjusted the printing on the back of the train to make it clear that this is not from us. We certainly do not want to be associated with this. " The Boulevard train is accessible to everyone. "We hope to end this with a positive tone and in the future we will pay even more attention to the fact that nothing is stuck on the trains without our knowledge".

Measures
The municipality of The Hague also contacted De Bruijne on Monday, who said he was shocked and had already removed the sticker. Yet the municipality is not reassured that the anti-Semitic stickers do not appear elsewhere in the city. “The sticker will be brought to the attention at the safety meetings in the boroughs, where enforcement and the public order and safety department are also present, for example. The agreement that applies is that when a report about unwanted or hurting stickers or graffiti is made in the public space, it will be removed within 24 hours, "said a spokesman for Mayor Pauline Krikke (VVD).

Hurting
The municipality of The Hague cannot estimate whether there are more stickers in circulation in the Hofstad. “But the chance is likely. That is why it is brought to the attention of the city to remove any other stickers that we find as quickly as possible, "explains the woman. The municipality will address potential perpetrators in the future for what they have done. “When we see that someone puts such a sticker on, that person will of course be approached. Not only on the fact that sticking stickers is not allowed, but also on the potentially hurtful content. It is up to the OM to assess whether there are criminal offenses. "

(Google Translate)