03 september 2019

2019-09-03-15.05: Den Haag wil nazidemonstratie niet op voorhand verbieden - The Hague (Netherlands) does not want to ban Nazi demonstration in advance


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De gemeente Den Haag wil een demonstratie van de openlijk neonazistische paramilitaire groepering Racial Volunteer Force (RVF) niet op voorhand verbieden. Volgens de gemeente vormt de bijeenkomst geen bedreiging voor de openbare orde. Dat laat locoburgemeester Rachid Guernaoui weten in reactie op een brief van CIDI.

Bron: CIDI

De RVF is voornemens om eind september bij de Tweede Kamer te demonstreren tegen “de zionistische schaduwmacht in Nederland”.

De Racial Volunteer Force is een internationaal opererende neonazistische organisatie, ontstaan als afsplitsing van de Engelse terreurgroep Combat 18. Volgens de AIVD streeft de RVF naar een ‘Arisch Vierde Rijk’, waar Nederland deel van uit zou moeten maken. De groep is uitgesproken antidemocratisch en zegt bereid te zijn “alle middelen” in te zetten om het democratisch systeem aan het wankelen te brengen. In het verleden werden verschillende RVF-leden dan ook vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten.

Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de Racial Volunteer Force. Op de website van de organisatie is bijvoorbeeld te lezen hoe ze bijeenkwamen om “de geboortedag van de Führer [Adolf Hitler] te vieren”. Ook zegt de groep te strijden tegen “koosjernationalisten”, “zionistische zwijnen” en “de interne vijand: de kosmopolieten”, een antisemitisch codewoord om Joden mee aan te duiden.

‘Dubbele loyaliteit’
Eerdere demonstraties van de RVF en aanverwante organisaties gingen reeds gepaard met strafbare uitingen zoals hakenkruizenHitlergroeten en nazileuzen. Waarschijnlijk zal dit ook gebeuren bij de demonstratie in Den Haag. De uitnodiging is reeds doorspekt met antisemitische taal (zoals “de dubbele loyaliteit van de invloedrijke en machtige zionistische diaspora-gemeenschappen”) en op de Facebookpagina van de RVF is de aankondiging voorzien van een karikatuur van ‘Der ewige Jude’ (zie bovenstaande afbeelding).

In deze tijden van toenemend antisemitisme maakt CIDI zich ernstig zorgen over het signaal dat uitgaat van het toestaan van deze nazistische demonstratie. De demonstratie van de RVF richt zich overduidelijk niet slechts tegen het beleid van de Staat Israel, maar tegen Joden in Nederland. Juist Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, zou een vuist moeten maken tegen dit verwerpelijke gedachtegoed.

CIDI hoopt dat het Openbaar Ministerie de demonstratie nauwlettend in de gaten zal houden, om eventuele strafbare uitingen effectief op te sporen en te vervolgen.

_________________________
ENGLISH:

The municipality of The Hague in the Netherlands does not want to prohibit in advance a demonstration of the openly neo-Nazi paramilitary group Racial Volunteer Force (RVF). According to the municipality, the meeting does not pose a threat to public order. Deputy Mayor Rachid Guernaoui let us know in response to a letter from CIDI.

By: CIDI.nl

The RVF intends to demonstrate to the Lower House at the end of September against "the Zionist shadow power in the Netherlands".

The Racial Volunteer Force is an internationally operating neo-Nazi organization, created as a spin-off from the English terror group Combat 18. According to the AIVD, the RVF strives for an "Aryan Fourth Empire", of which the Netherlands should be a part. The group is outspokenly anti-democratic and says it is prepared to use "all means" to shake the democratic system. In the past, various RVF members were prosecuted for possession of firearms and for violent crimes.

Obsessive hatred for Jews plays a central role within the Racial Volunteer Force. On the website of the organization you can read, for example, how they met to "celebrate the birthday of the Führer [Adolf Hitler]". The group also says they are fighting against "kosher nationalists", "zionist pigs" and "the internal enemy: the cosmopolitan", an anti-Semitic code word to identify Jews.

"Double loyalty"
Earlier demonstrations by the RVF and related organizations have already been accompanied by punishable expressions such as swastikas, Hitler greetings and Nazi slogans. This will probably also happen during the demonstration in The Hague. The invitation is already peppered with anti-Semitic language (such as "the double loyalty of the influential and powerful Zionist diaspora communities") and on the RVF's Facebook page, the announcement features a caricature of "Der ewige Jude" (see image above) .

In these times of increasing anti-Semitism, CIDI is deeply concerned about the signal coming from allowing this Nazi demonstration. The demonstration of the RVF is clearly not only against the policy of the State of Israel, but against Jews in the Netherlands. It is precisely The Hague, the international city of peace and justice, that should make a stand against this reprehensible philosophy.

CIDI hopes that the Public Prosecution Service will keep a close eye on the demonstration in order to effectively detect and prosecute any criminal offenses.