12 september 2019

2019-09-12-12.30: Minister Kaag te gast bij CIDI - Dutch Minister Kaag is a guest at CIDI

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zondag 8 september ontving CIDI een bijzondere gast in het Mauritshuis in Den Haag. Voor een volle zaal genodigden sprak Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over haar werk als minister, de grote humanitaire uitdagingen in het Midden-Oosten en over haar inzet voor toenadering tussen Israel en de Palestijnen.

BRON: CIDI

De speech van minister Kaag is tevens integraal terug te lezen via de website van de Rijksoverheid

Ook ging de minister in gesprek met de aanwezigen (opname). Samenwerking op zakelijk, academisch en innovatief gebied is een belangrijke stap richting vrede, aldus de minister. En dat geldt in het bijzonder voor samenwerking tussen Nederland en Israel, die veel van elkaar kunnen leren. Ze sprak lovende woorden over de bruisende economie in Israel – haar eigen dochter woont zelfs in Tel Aviv en is werkzaam bij één van de vele jonge bedrijven in de “start-up nation“.

De minister, die wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor het D66-lijsttrekkerschap bij de volgende verkiezingen, sprak zich expliciet uit tegen BDS (de boycotbeweging tegen Israel) en benadrukte dat dit het standpunt van het kabinet is. Wel stelde ze dat het kabinetsstandpunt is dat het steunen van BDS geen uitsluitingsgrond is bij het toekennen van subsidies. CIDI pleit al jaren voor het stopzetten van subsidies aan organisaties die BDS bepleiten.

De minister heeft wel de geldkraan tijgeldkraan tijdelijk dichtgedraaidelijk dichtgedraaid voor UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Waar Kaag vorig jaar de Nederlandse bijdrage aan de VN-organisatie versneld overmaakte nadat Trump de Amerikaanse subsidie stopzette, krijgt de organisatie nu geen euro meer van Nederland. Dit naar aanleiding van corruptie- en seksschandalen in de UNRWA-top. De minister zei wel groot belang te hechten aan scholing, en ziet dit als een van de belangrijkste rollen van UNRWA. Op een vraag over de inhoud van schoolboeken zei de minister graag op de hoogte gesteld te willen worden als de boeken haatdragende of andere onwenselijke inhoud bevatten.

Kaag is in pro-Israelische kringen omstreden vanwege haar vermeende pro-Palestijnse sympathieën. Na de bijeenkomst – en een kritische vragenronde door het publiek – leek de kou grotendeels uit de lucht. Ook Kaags echtgenoot, die onderminister was in de Palestijnse Autoriteit onder Yasser Arafat, was aanwezig.

Na de bijeenkomst was er nog uitgebreid de gelegenheid om na te praten met de minister tijdens de aansluitende borrel. Kaag bedankte het CIDI-publiek voor de gelegenheid om in gesprek te gaan en sprak van een waardevolle en prettige bijeenkomst. Ook CIDI waardeerde de gelegenheid om in gesprek te gaan en kijkt terug op een interessante middag.

De inleiding van CIDI-directeur Hanna Luden kunt u hier teruglezen

_____________________________

ENGLISH

On Sunday 8 September, CIDI received a special guest in the Mauritshuis in The Hague. Sigrid Kaag, Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, spoke to a full audience of guests about her work as a minister, the major humanitarian challenges in the Middle East and about her commitment to rapprochement between Israel and the Palestinians.

Source: CIDI

The speech by Minister Kaag can also be read in its entirety on the website of the Central Government

The minister also entered into discussions with those present (admission). Cooperation in the business, academic and innovative fields is an important step towards peace, according to the minister. And that applies in particular to cooperation between the Netherlands and Israel, which can learn a lot from each other. She spoke enthusiastically about the bustling economy in Israel - her own daughter even lives in Tel Aviv and works at one of the many young companies in the "start-up nation".

The minister, who is mentioned as a possible candidate for the D66 list leader in the next elections, spoke explicitly against BDS (the boycott movement against Israel) and emphasized that this is the position of the government. She did state, however, that the government's position is that supporting BDS is not a ground for exclusion when awarding subsidies. CIDI has been advocating for years for stopping subsidies to organizations that advocate BDS.

The minister did, however, temporarily close the tide money tap and shut it up for UNRWA, the UN organization for Palestinian refugees. Whereas last year Kaag transferred the Dutch contribution to the UN organization more quickly after Trump stopped the American subsidy, the organization now no longer receives a euro from the Netherlands. This as a result of corruption and sex scandals at the UNRWA summit. The minister said that he attaches great importance to training, and sees this as one of the most important roles of UNRWA. On a question about the content of textbooks, the minister said he would like to be informed if the books contain hateful or other undesirable content.

Kaag is controversial in pro-Israeli circles because of her alleged pro-Palestinian sympathies. After the meeting - and a critical round of questions by the audience - the cold seemed largely out of the air. Also Kaag's husband, who was Deputy Minister in the Palestinian Authority under Yasser Arafat, was present.

After the meeting there was ample opportunity to talk with the minister during the following drink. Kaag thanked the CIDI public for the opportunity to talk and spoke of a valuable and pleasant meeting. CIDI also appreciated the opportunity to talk and looks back on an interesting afternoon.

You can read the introduction of CIDI director Hanna Luden here

(Google Translate)