16 september 2019

2019-09-16-23.00: Nederland heeft Palestijnse Autoriteit aangesproken op LHBTI-beleid - The Netherlands has appealed to the Palestinian Authority for LGBTI policy

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nederland heeft de Palestijnse Autoriteit aangesproken nadat deze een LHBTI-manifestatie had verboden. Dat laat de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op Kamervragenvan Sjoerd Sjoerdsma (D66)Lilianne Ploumen en Kirsten van den Hul (PvdA).

Bron: CIDI

De organisatie Al-Qaws was voornemens eind augustus een evenement in Nablus te organiseren. Eerder diezelfde maand had de LHBTI-belangengroep ook al een activiteit in de Palestijnse stad geïnitieerd. De politie van de Palestijnse Autoriteit kreeg echter lucht van de activiteiten en Al-Qaws en verbood leden van de Palestijnse LHBTI-gemeenschap van het uitvoeren van activiteiten in de Palestijnse gebieden. 

Hierop dienden zowel de PvdA als D66 Kamervragen in. In zijn beantwoording laat minister Blok weten dat de Nederlandse vertegenwoordiger in Ramallah de kwestie heeft opgebracht bij de PA, waaronder de premier. Daarnaast heeft de Nederlandse vertegenwoordiging contact gehad met Al-Qaws “om haar steun te betuigen”.

Het verbieden van LHBTI-evenementen door de PA vindt het Nederlandse Kabinet “zorgelijk en niet acceptabel”. “Het recht van een ieder op vrijheid van meningsuiting, vreedzame vereniging en vergadering zijn fundamentele mensenrechtennormen, waaraan ook de Palestijnse Autoriteit (PA) gebonden is”. Minister Blok benadrukt dat de “bescherming en bevordering van deze vrijheden zijn essentieel voor het streven naar een onafhankelijke, vrije en democratische staat”.

“Sociale acceptatie van LHBTI in de Palestijnse gebieden is laag”, zo schrijft de minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. “Met referentie naar behoud van traditionele waarden en normen kan fel worden gereageerd op mensen van wie verondersteld wordt dat zij LHBTI zijn. Zij kunnen slachtoffer worden van haatzaaien en het komt voor dat aangifte wordt gedaan waarna arrestatie door de politie plaats kan vinden”. Minister Blok noemt dit “zeer zorgelijk”.

“Bevordering van gelijke rechten van LHBTI’s is één van de prioriteiten binnen het Nederlandse mensenrechtenbeleid”, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken. Het Kabinet “spreekt waar nodig is zorg uit”, aldus minister Blok, zoals dus hier het geval is geweest.

De minister schrijft dat de verklaring van de Palestijnse politie inmiddels is ingetrokken. Blok laat weten dat er “morele en politieke steun” is vanuit de Nederlandse vertegenwoordiging voor groepen die zich inzetten voor LHBTI-mensenrechten.

_____________________________________
ENGLISH:

The Netherlands appealed to the Palestinian Authority after it had prohibited an LGBTI manifestation. The Foreign Minister Stef Blok announced this in response to parliamentary questions from Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lilianne Ploumen and Kirsten van den Hul (PvdA).

Source: CIDI

The Al-Qaws organization intended to organize an event in Nablus at the end of August. Earlier that same month, the LGBTI interest group had already initiated an activity in the Palestinian city. However, the Palestinian Authority police became aware of the activities and Al-Qaws and prohibited members of the Palestinian LGBTI community from carrying out activities in the Palestinian territories.

Both the PvdA and D66 submitted parliamentary questions on this. In his answer, Minister Blok said that the Dutch representative in Ramallah raised the matter with the PA, including the prime minister. In addition, the Dutch representation has been in contact with Al-Qaws "to show its support".

The Dutch Cabinet regards the ban on LGBTI events by the PA as “worrying and not acceptable”. "Everyone's right to freedom of expression, peaceful association and assembly are fundamental human rights standards, to which the Palestinian Authority (PA) is also bound". Minister Blok emphasizes that "the protection and promotion of these freedoms are essential for the pursuit of an independent, free and democratic state".

"Social acceptance of LGBTI in the Palestinian territories is low," the Foreign Minister writes to the Lower House. “With reference to the preservation of traditional values and norms, a strong response can be given to people who are believed to be LGBTI. They can become a victim of hate speech and it happens that a report is made after which the police can arrest them ". Minister Blok calls this "very worrying".

"Promoting equal rights for LGBTI people is one of the priorities within Dutch human rights policy," said the Foreign Minister. The Cabinet "expresses care where necessary," said Minister Blok, as was the case here.

The minister writes that the statement by the Palestinian police has since been withdrawn. Blok says that there is "moral and political support" from the Dutch representation for groups that are committed to LGBTI human rights.

(Google Translate)