20 september 2019

2019-09-20-14.45: Geen Nederlands geld naar UNRWA totdat de VN toereikend optreedt - No Dutch money to UNRWA until the UN acts adequately


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nederland gaat geen geld overmaken naar de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA “totdat de VN toereikend heeft opgetreden”. Dat laat minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag weten in antwoord op Kamervragen van Joël Voordewind (CU) en Wybren van Haga (VVD).

BRON: CIDI

In juli kwam een vernietigend rapport naar buiten van de ethische commissie inzake UNRWA. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Een dag na het uitkomen van het rapport liet het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan de NOS dat de jaarlijkse bijdrage van 13 miljoen van Nederland euro “voorlopig wordt opgeschort.” Eerst moet een bevredigend antwoord van de VN uit New York komen, zo schreef minister Kaag volgens de NOS.

In antwoord op Kamervragen van de PVV liet de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking echter tevens weten dat het Kabinet voornemens is de jaarlijkse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. “Het is van essentieel belang dat deze hulpverlening kan worden voortgezet, ook met steun van Nederland,” aldus minister Kaag in antwoord op PVV-Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg. “Gezien het humanitaire belang van UNRWA-activiteiten is het kabinet voornemens deze jaarlijkse bijdrage ook de komende jaren voort te zetten”.

Deze beantwoording leidde tot verdere vragen uit de koker van Voordewind en Van Haga. In antwoord daarop laat minister Kaag weten dat “uiteraard sprake [moet] zijn van de randvoorwaarden die in alle gevallen gelden voor Nederlandse financiering van organisaties”. Tegelijkertijd blijft ze achter de woorden staan dat het Kabinet voornemens is de “jaarlijkse bijdrage ook de komende jaren voort te zetten”. 

Minister Kaag schrijft te wachten op het oordeel van de onafhankelijke inspectie van de VN. “Nederland gaat niet over tot betaling van financiële bijdragen (van zowel de algemene vrijwillige bijdrage als de reguliere eindejaar bijdrage) totdat de VN toereikend heeft opgetreden”. Het Kabinet zal een eigenstandige beslissing nemen over betalingen aan UNRWA, aldus de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Nederland houdt dus in ieder geval de wacht aan totdat de onafhankelijke inspectie van de VN met een oordeel komt. Hierop zal “toereikend” opgetreden moeten worden zodat aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Desondanks is het waarschijnlijk dat het Kabinet op een bepaald moment zal besluiten de financiële bijdrage aan UNRWA te hervatten, gezien de nadruk op het “humanitaire belang van UNRWA-activiteiten” en de uitgesproken intentie dat het Kabinet voornemens is zijn steun aan de VN-organisatie “ook de komende jaren voort te zetten”.

_________________________
ENGLISH:

The Netherlands will not transfer money to the Palestinian refugee organization UNRWA "until the UN has taken sufficient action". Minister of Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag announced this in response to parliamentary questions from Joël Voordewind (CU) and Wybren van Haga (VVD).

SOURCE: CIDI

In July, a devastating report from the ethics committee on UNRWA came out. The top of the controversial refugee organization would be guilty of violations of integrity and corruption. A small circle within management, including Secretary-General Pierre Krähenbühl, would be involved in, among other things, "abuse of power for personal gain and the suppression of divergent opinions". Krähenbühl would also use his position to travel excessively with his adviser, with whom he has "more than a professional relationship".

One day after the report came out, the Dutch Ministry of Foreign Affairs informed the NIS that the annual contribution of 13 million euros from the Netherlands will be "provisionally suspended." First, a satisfactory response from the UN must come from New York, wrote Minister Kaag according to the NOS.

In response to parliamentary questions from the PVV, the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation also announced that the Cabinet intends to continue the annual contribution to UNRWA in the coming years. "It is essential that this assistance can be continued, also with support from the Netherlands," said Minister Kaag in response to PVV MPs Raymond de Roon and Danai van Weerdenburg. "Given the humanitarian importance of UNRWA activities, the government intends to continue this annual contribution in the coming years".

This answer led to further questions from Voordewind and Van Haga. In response, Minister Kaag said that "there must, of course, be the preconditions that apply in all cases to Dutch financing of organizations". At the same time, she continues to support the words that the Cabinet intends to "continue the annual contribution in the coming years".

Minister Kaag writes to wait for the opinion of the UN independent inspection. "The Netherlands will not pay financial contributions (of both the general voluntary contribution and the regular end-of-year contribution) until the UN has taken adequate action". The Cabinet will take its own decision on payments to UNRWA, according to the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation.

The Netherlands is therefore at least keeping watch until the UN independent inspection comes to a decision. "Sufficient" action will have to be taken to ensure that the preconditions are met. Nevertheless, it is likely that the Cabinet will decide at some point to resume the financial contribution to UNRWA, given the emphasis on the "humanitarian importance of UNRWA activities" and the expressed intention that the Cabinet intends to support the UN organization "To continue in the coming years".

(Google Translate)