24 september 2019

2019-09-24-14.00: Inbeller Radio 1: Geldgierig Jodengespuis moet uitgeroeid worden - Money-hungry Jews must be eradicated

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Een inbeller kreeg dinsdagochtend vroeg bij het BNNVARA-programma Gaan! (NPO Radio 1) alle ruimte om antisemitische complottheorieën te verspreiden en op te roepen tot geweld tegen Joden. Ene ‘Mario’ zei onder meer dat “geldgierig Jodengespuis” overal ter wereld uitgeroeid zou moeten worden.

Bron: CIDI

Presentator Morad El Ouakili snoerde ‘Mario’ niet de mond. Integendeel: de beller kreeg acht minuten lang de tijd om de meest giftige denkbeelden over Joden te verkondigen, en dit werd toegejuicht door meerdere luisteraars. Het fragment is terug te luisteren via de website van NPO Radio 1 (47:55-56:15). CIDI ontving meerdere meldingen van luisteraars die de antisemitische uitspraken als zeer schokkend ervoeren.

Antisemitische complottheorie
De stelling waar luisteraars op konden reageren luidde “Kinderen hebben teveel verplichtingen”. Mario reageerde daarop door te zeggen dat “we vanaf de wieg tot het graf niet vrij worden gelaten, maar worden gemodelleerd om te renderen”. Om dit te bereiken worden kinderen volgens zijn betoog “volgespoten met allerlei vergif”.

Al gauw wordt duidelijk dat het om een antisemitische complottheorie gaat, als Mario zegt dat “deze matrix wordt bestierd door geldgierig Jodengespuis”. “Sorry dat ik het zeg, maar ik noem het beestje gewoon bij de naam,” zo vervolgde hij. “Die lui moeten echt uitgeroeid worden, wereldwijd, want we zitten echt in een spiraal naar beneden.”

Kikes
In plaats van de beller weg te draaien, reageerde presentator El Ouakili dat hij “het niet helemaal begrijpt”, waarna de hele theorie nogmaals uiteen werd gezet. Mario voegde er nog aan toe dat ook de economie, televisie en radio worden “gemodelleerd”. “Dit begint radio te worden dat er op begint te lijken: mensen gewoon hun zegje te laten doen zonder meteen te denken, ‘Wat een enge racist of zo’, want dat ben ik helemaal niet. Ik houd van alle mensen,” aldus Mario. El Ouakili reageerde daarop met: “Natuurlijk, dat begrijp ik ook”.

Als hij vervolgens voorzichtig vraagt wat Mario met ‘Jodengespuis’ bedoelde, gaat hij nog verder. “Alle stenen die je optilt bij onderzoek naar bijvoorbeeld grote aanslagen, 9/11, de media, alles wat gebaseerd is op het kunnen managen, een verdienmodel maken van de massa, daar zitten alleen maar kikes, Joden, achter!” Dit gaat enige tijd zo door, en Mario zegt nog een keer dat hij meent dat alle Joden uitgeroeid moeten worden.

‘Duizend procent gelijk’
Bizar genoeg kreeg Mario maar weinig tegengas. El Ouakili zei zelfs dat “er mensen zijn die hem in de app [van Radio 1] gelijk geven”. Volgens de presentator kwamen er heel veel appjes binnen, onder andere van mensen die Mario “duizend procent gelijk” gaven. Andere app-berichten die door El Ouakili werden voorgelezen noemden het “een waarheid als een koe” of zeiden het “helemaal eens te zijn” met de beller.

Slechts één luisteraar noemde het relaas een complottheorie. Mario kreeg nog eens de kans om daarop te reageren. “Als we niks doen aan dit geldgierige gespuis, dan is het over,” aldus de beller. “Ik hoop bij degenen te horen die wereldwijd – want ze zitten van Zuid-Afrika tot de Noordpool en andersom – dit gespuis echt… vroeger werden ze niet voor niets overal verbannen.”

____________________________
ENGLISH: 


A caller received an early Tuesday morning at the BNNVARA program Go! (NPO Radio 1) plenty of room to spread anti-Semitic conspiracy theories and call for violence against Jews. Among other things, a "Mario" said that "money-hungry Jews" should be wiped out all over the world.

Source: CIDI

Presenter Morad El Ouakili did not silence "Mario". On the contrary: the caller was given eight minutes to proclaim the most poisonous ideas about Jews, and this was welcomed by several listeners. You can listen to the clip on the NPO Radio 1 website (47: 55-56: 15). CIDI received several reports from listeners who experienced the anti-Semitic statements as very shocking.

Antisemitic conspiracy theory
The statement to which listeners could respond was "Children have too many obligations". Mario responded by saying that "we are not released from the cradle to the grave, but are modeled to render". To achieve this, children are "sprayed with all kinds of poison" according to his argument.

It soon becomes clear that this is an anti-Semitic conspiracy theory, when Mario says that "this matrix is governed by money-hungry Jews." "Sorry to say so, but I just call it by name," he continued. "Those people really have to be eradicated, worldwide, because we are really in a downward spiral."

Kikes
Instead of turning away the caller, presenter El Ouakili responded that he "does not fully understand", after which the whole theory was explained again. Mario added that the economy, television and radio are also being "modeled". "This is starting to become a radio that looks like: just letting people have their say without immediately thinking," What a scary racist or something, "because I am not at all. I love all people, "says Mario. El Ouakili responded with: "Of course, I understand that too."

If he then carefully asks what Mario meant by "Jew's house", he goes even further. "All the stones that you lift for research into, for example, major attacks, 9/11, the media, everything that is based on being able to manage, making a revenue model for the masses, there are only kikes, Jews, behind it!" time goes by, and Mario says again that he believes that all Jews should be exterminated.

"A thousand percent equal"
Bizarrely enough, Mario had little counter gas. El Ouakili even said that "there are people who agree with him in the app [of Radio 1]". According to the presenter, a lot of apps came in, among others from people who gave Mario "a thousand percent right". Other app messages read by El Ouakili called it "a truth like a cow" or said it was "totally agree" with the caller.

Only one listener called the story a conspiracy theory. Mario once again had the opportunity to respond. "If we do nothing about this money-hungry scum, then it's over," the caller said. "I hope to be among those who are worldwide - because they are from South Africa to the North Pole and vice versa - this scum really ... they used to be banished everywhere for good reason."

(Google Translate)