25 september 2019

2019-09-25-20.20: El Ouakili gaf eerder antisemitische inbeller podium op Radio 1 - El Ouakili previously gave anti-Semitic caller stage on Radio 1

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Morad El Ouakili, presentator van het BNNVARA-programma Gaan! (NPO Radio 1), gaf eerder ook al een podium aan een antisemitische inbeller. Op 11 september liet El Ouakili ene ‘Ben’ aan het woord, een inbeller met nazisympathieën. Ook deze spreker werd lang aan het woord gelaten, en kreeg te weinig weerwoord van de presentator.

CIDI stuurde nog dezelfde dag een brief aan de publieke omroep, maar heeft nog altijd geen antwoord mogen ontvangen.

Bron CIDI

‘Geldgierig Jodengespuis’
Dinsdagochtend ontstond ophef, nadat een inbeller van het radioprogramma alle ruimte kreeg om antisemitische complottheorieën te verspreiden en op te roepen tot geweld tegen Joden. Ene ‘Mario’ zei onder meer dat “geldgierig Jodengespuis” overal ter wereld uitgeroeid zou moeten worden.

De presentator snoerde ‘Mario’ niet de mond. Integendeel: de beller kreeg acht minuten lang de tijd om de meest giftige denkbeelden over Joden te verkondigen, en dit werd toegejuicht door meerdere luisteraars via de app van NPO Radio 1. Het was echter niet de eerste keer dat dit gebeurde.

Nazisympathieën
Op 11 september, omstreeks 05.22 uur, deed zich een vergelijkbaar incident voor. Na een nieuwsitem over de expositie met nazidesign in Den Bosch belde ene ‘Ben’ in. Al snel werd duidelijk dat Ben sympathieën voor Hitler koesterde. In de loop van het gesprek, dat in totaal zo’n 8 minuten voortduurde, kon Ben – een paar vragen ter verheldering daargelaten – moeiteloos zijn complotten over de Holocaust uit de doeken doen.

Tijdens het gesprek kwamen de meest krankzinnige antisemitische ideeën langs. Zo zou Hitler volgens Ben door Joden zelf tot de Holocaust zou zijn aangespoord, om zo de stichting van Israel te bewerkstelligen. Het fragment is terug te luisteren via de website van NPO Radio 1.

Excuses
CIDI stuurde de NPO op 11 september direct een brief over het telefoongesprek met de nazisympathisant, waarin werd gevraagd om uitleg en de zienswijze van de publieke omroep op het incident. Helaas hebben we tot op heden geen reactie mogen ontvangen op deze brief.

El Ouakili bood woensdagochtend wel zijn excuses aan voor de uitzending van dinsdag. In de uitzending van Gaan! las de presentator een verklaring voor waarin hij zei dat ‘Mario’ nooit zo lang aan het woord had mogen blijven. “Ik had in moeten grijpen toen ik doorhad wat voor vlees ik in de kuip had,” aldus El Ouakili. “Vanuit mijn nieuwsgierigheid doorvragen was ongepast, omdat dit soort abjecte ideeën gewoonweg fout zijn.”

CIDI-directeur Hanna Luden stuurde BNNVARA dinsdagavond een brief, waarin de omroep wordt gevraagd om het gesprek aan te gaan over antisemitisme. We hopen dat een derde antisemitisch incident in de uitzending van Gaan! hiermee voorkomen kan worden.

BRIEF VAN CIDI AAN BNNVARA

Den Haag, 24 september

Aan: de directie van BNNVARA
Betreft: het programma Gaan! 24 september 2019

Geachte mevrouw Van Gielst en de heer Hox,

Ik heb zojuist kennis genomen van de tweet van BNNVARA gericht aan onze medewerker Van Koningsveld waarin uw organisatie afstand neemt van de schandalige antisemitische uitspraken in het programma Gaan!

Dit waarderen wij, maar het is absoluut onvoldoende. Immers het gaat hier om publiekelijk op de radio gedane zeer zware antisemitische uitspraken, die geen weerwoord hebben gekregen. Excuses daarover kunnen niet alleen per twitter aan een persoon in onze organisatie worden gestuurd, maar dienen op dezelfde wijze te worden gemaakt op uw formele kanalen. Daarover heb ik u vandaag herhaaldelijk proberen te spreken. Tevergeefs.

Wij stellen u voor om op uw website in dezelfde bewoording afstand te nemen van de gedane uitspraken en van de passiviteit van uw presentator. Het zou goed zijn als de presentator daarbij ook aangeeft volledig achter de excuses te staan.

Een en ander zou het beste gepaard kunnen gaan met een duidelijke uitleg over antisemitisme, ook in deze tijd. Dit zou een waardevolle aanvulling zijn.

Graag ben ik beschikbaar om op korte termijn hierover met u van gedachten te wisselen.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groeten,

Hanna Luden, directeur

___________________

English:

Morad El Ouakili, presenter of the BNNVARA program Go! (NPO Radio 1), previously also gave a stage to an anti-Semitic caller. On September 11, El Ouakili spoke to a "Ben", a caller with Nazi sympathies. This speaker was also given a long talk, and received too little reply from the presenter.

CIDI sent a letter to the public broadcaster the same day, but still has not received a reply.

Source: CIDI

"Curious Jews' House"
On Tuesday morning, a fuss arose after a radio program caller was given every opportunity to spread anti-Semitic conspiracy theories and to call for violence against Jews. One "Mario" said, among other things, that "money-hungry Jews" should be wiped out all over the world.

The presenter did not silence ‘Mario’. On the contrary: the caller was given eight minutes to proclaim the most poisonous ideas about Jews, and this was welcomed by multiple listeners via the NPO Radio 1 app. However, it was not the first time this happened.

Nazi sympathies
A similar incident occurred on September 11, around 5:22 AM. After a news item about the exhibition with Nazi design in Den Bosch, one "Ben" called in. It soon became clear that Ben had sympathies for Hitler. In the course of the conversation, which lasted a total of about 8 minutes, Ben - with a few clarification questions - was able to effortlessly reveal his Holocaust conspiracies.

During the conversation, the most insane anti-Semitic ideas came along. For example, according to Ben, Hitler would have been urged by the Jews themselves to be the Holocaust, to bring about the foundation of Israel. You can listen to the fragment on the NPO Radio 1 website.

Excuses
On 11 September, CIDI immediately sent a letter to the NPO about the telephone conversation with the Nazi sympathizer, asking for an explanation and the public broadcaster's view of the incident. Unfortunately, we have not received a response to this letter to date.

El Ouakili did apologize on Wednesday morning for Tuesday's broadcast. In the Gaan! the presenter read a statement saying "Mario" should never have spoken for so long. "I should have intervened when I realized what kind of meat I had in the tub," said El Ouakili. "Questioning from my curiosity was inappropriate, because these kinds of abject ideas are simply wrong."

CIDI director Hanna Luden sent BNNVARA a letter on Tuesday evening asking the broadcaster to start the conversation about anti-Semitism. We hope that a third anti-Semitic incident in the Gaan broadcast! can be prevented with this.

LETTER FROM CIDI TO BNNVARA

The Hague, September 24

To: the BNNVARA management
Subject: the Go! September 24, 2019

Dear Mrs Van Gielst and Mr Hox,

I have just taken note of the BNNVARA tweet addressed to our Van Koningsveld employee in which your organization distances itself from the outrageous anti-Semitic statements in the Go!

We appreciate this, but it is definitely not enough. After all, this is a very serious anti-Semitic statement made publicly on the radio, which has not received a reply. Apologies about this can not only be sent via twitter to a person in our organization, but must be made in the same way on your formal channels. I have tried to speak to you about this many times today. In vain.

We propose that you, on your website, distance yourself in the same terms from the statements made and from the passivity of your presenter. It would be good if the presenter also indicated that he fully supported the apologies.

All this could best be accompanied by a clear explanation about anti-Semitism, even today. This would be a valuable addition.

I am happy to be able to exchange ideas with you in the short term.

Awaiting your response,
Yours sincerely,

Hanna Luden, director


(Google Translate)