02 oktober 2019

2019-10-02-11.00: Etikettering door kabinet toont dubbel antisemitisme - Labeling by the Dutch cabinet shows double anti-Semitism

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Op 1 oktober jl. heeft de minister van Volksgezondheid (mede namens de minister van Buitenlandse Zaken) de Kamervragen beantwoord van CU en SGP over de etikettering van de producten uit Judea en Samaria. Deze antwoorden kunt u hier teruglezen.

Bron: CvI

Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum zijn van mening dat uit deze antwoorden door de minister dubbel antisemitisme blijkt. Dat baseren we op twee argumenten:

Ten eerste: Voor een gelijke behandeling van alle landen die gebied bezet of geannexeerd hebben, bleek binnen de EU geen draagvlak te bestaan, aldus de minister (beantwoording vraag 3). Hieruit blijkt dat Europa en ook Nederland met twee maten meet: Israël wordt eenzijdig en disproportioneel benadeeld ten opzichte van alle andere landen in de wereld.

Ten tweede: uit de richtlijnen over producten uit Judea en Samaria, die Nederland klakkeloos overneemt van Europa, blijkt dat er consequent een onderscheid wordt gemaakt tussen producten die door Joden worden gemaakt en producten die door Arabieren worden gemaakt. De door Joden geproduceerde goederen uit Judea en Samaria moeten consequent worden gelabeld met de negatieve connotatie “Israëlische nederzetting”, terwijl de producten van de hand van Arabische bewoners de positieve connotatie “Palestina” zouden moeten krijgen, een benaming voor een land dat in Nederland niet eens erkend is. Het maakt ons boos dat juist de Joodse burgers in deze regio de dupe zijn van de anti-Israëlpolitiek van Nederland en Europa.

Voor ons is op dit moment in de beantwoording onduidelijk of het kabinet al dan niet de uitspraak van het Europese Hof over een soortgelijke zaak af zal wachten, “Het kabinet wil niet vooruitlopen op de uitspraak”, staat in de beantwoording van de minister. Dit is voor allerlei interpretatie vatbaar.

Verantwoording
Wij gaan ervan uit dat de kamerleden die de Joodse staat wel een warm hart toedragen, met deze antwoorden geen genoegen zullen nemen en de minister ter verantwoording zullen roepen over deze vormen van discriminatie van de Joodse staat Israël en haar Joodse burgers. Daarnaast roepen we mensen op om juist nu een vuist te maken tegen antisemitisme, en de prachtige producten te kopen die gemaakt worden in Judea en Samaria.

________________________
ENGLISH:

On 1 October last, the Minister of Health (also on behalf of the Minister of Foreign Affairs) answered the parliamentary questions from CU and SGP on the labeling of products from Judea and Samaria. You can read these answers here.

Source: CvI

Christians for Israel and the Israel Product Center are of the opinion that these answers by the minister show double anti-Semitism. We base that on two arguments:

First of all: There was no support within the EU for equal treatment of all countries that have occupied or annexed territory, the minister said (answer to question 3). This shows that Europe and the Netherlands are two-measure: Israel is unilaterally and disproportionately disadvantaged compared to all other countries in the world.

Secondly, the directives on products from Judea and Samaria, which the Netherlands unquestionably takes over from Europe, show that there is a consistent distinction between products made by Jews and products made by Arabs. The goods from Judea and Samaria produced by Jews must be consistently labeled with the negative connotation “Israeli settlement”, while the products should be made by Arab residents with the positive connotation “Palestine”, a name for a country that is not in the Netherlands once recognized. We are angry that the Jewish citizens in this region are the victims of the anti-Israel policy of the Netherlands and Europe.

For us it is currently unclear in the response whether or not the Cabinet will await the European Court's ruling on a similar case. "The Cabinet's response says that the Cabinet does not anticipate the ruling." This is open to all kinds of interpretation.

Accountability
We assume that the MPs who have a warm heart for the Jewish state will not settle for these answers and will call the minister to account for these forms of discrimination against the Jewish state of Israel and its Jewish citizens. In addition, we are calling on people to stand up against anti-Semitism right now and to buy the wonderful products made in Judea and Samaria.

(Google Translate)