03 oktober 2019

2019-10-03-1350 Nederland financiert aan PFLP gelieerde NGO waar terreurverdachte actief is geweest-Netherlands finances an NGO affiliated with PFLP where terrorist suspects have been active

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijn die ervan verdacht wordt leider te zijn van de terreurcel die de aanslag heeft gepleegd waarbij de 17-jarige Rina Shenrav is omgekomen, is werkzaam geweest bij een aan terreurbeweging PFLP gelieerde NGO die bijna 20 miljoen dollar ontvangt van de NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGING in Ramallah.

BRON: CIDI

In augustus vond een dodelijke bomaanslag bij de Ein Dubin-bron nabij de nederzetting Dolev plaats. De 46-jarige rabbijn Eitan Shenrav en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen een explosief afging. De 17-jarige Rina is bij de terreuraanval omgekomen.

Afgelopen weekeinde maakte de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet bekend een aantal verdachten in verband met de aanslag te hebben gearresteerd. Het gaat om leden van een terreurcel van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Samer Arbid wordt ervan verdacht leider te zijn van de PFLP-terreurcel. Afgelopen zaterdag is hij opgenomen in het ziekenhuis, volgens zijn advocaten is hij door de Shin Bet gemarteld.

Samer Arbid staat geregistreerd als accountant bij Addameer, een Palestijnse NGO die juridische bijstand verleent aan Palestijnen die in Israël vastzitten. Arbid is echter niet de enige link tussen Addameer en de PFLP. Verschillende leden van de marxistische terreurbeweging zijn actief bij de NGO, zoals uitvoerig is beschreven in het rapport Terrorists in Suits. Addameer heeft Nederlandse subsidies ontvangen. Via het controversiële (en inmiddels opgeheven) HR/IHL Secretariat zijn projecten van Addameer met Nederlands belastinggeld gefinancierd.

De verdachte leider van de PFLP-terreurcel is ook actief bij de Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Samidoun, een andere controversiele NGO met PFLP-banden, stelt dat Arbid de financiële directeur van de UAWC was in 2016. USAID, het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, noemt de UAWC de “landbouw-arm” van de PFLP. De Palestijnse factie Fatah zegt ook dat de UAWC gelieerd aan de PFLP.

Ondanks dat de UAWC te linken is aan een terreurbeweging, heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken er klaarblijkelijk geen problemen mee om deze controversiële NGO te financieren. Van 2017 tot en met 2021 maakt de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah ruim 11,2 miljoen dollar over aan de landbouw-unie. De subsidie is bedoeld voor de tweede fase van een land- en waterbeheerprogramma.

Voor de eerste fase van dit project ontving UAWC ook al geld van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Toen ging het om zo’n 8,4 miljoen dollar. Bij elkaar subsidieert Nederland deze aan terreurbeweging PFLP gelieerde NGO dus voor bijna 20 miljoen dollar.

Het is het zoveelste voorbeeld van Nederlands belastinggeld dat terechtkomt bij organisaties met banden met terreurbewegingen. Vorig jaar werd bekend dat een PFLP-terrorist werkzaam is geweest bij een Palestijnse NGO die geld heeft ontvangen van onder andere Nederland. Ministers Blok en Kaag lieten toen in antwoord op Kamervragen echter weten geen reden te zien om de selectiecriteria voor Nederlandse subsidieverlening aan te passen. 

________________________
ENGLISH:

The Palestinian suspected of being the leader of the terror cell that committed the 17-year-old Rina Shenrav's death has been employed by a PFLP terrorist NGO that receives nearly $ 20 million from the DUTCH REPRESENTATION  in Ramallah.

Source: CIDI

In August, a deadly bomb attack took place at the Ein Dubin source near the Dolev settlement. 46-year-old rabbi Eitan Shenrav and his 19-year-old son Dvir were injured when an explosive went off. 17-year-old Rina died in the terror attack.

Last weekend the Israeli security service Shin Bet announced that it had arrested a number of suspects in connection with the attack. They are members of a terror cell of the People's Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Samer Arbid is suspected of being the leader of the PFLP terror cell. Last Saturday he was admitted to hospital, according to his lawyers, he was tortured by Shin Bet.

Samer Arbid is registered as an accountant with Addameer, a Palestinian NGO that provides legal assistance to Palestinians trapped in Israel. However, Arbid is not the only link between Addameer and the PFLP. Several members of the Marxist terror movement are active with the NGO, as described in detail in the Terrorists in Suits report. Addameer has received Dutch subsidies. Through the controversial (and meanwhile abolished) HR / IHL Secretariat, Addameer's projects are financed with Dutch tax money.

The suspected leader of the PFLP terror cell is also active in the Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Samidoun, another controversial NGO with PFLP ties, states that Arbid was the financial director of the UAWC in 2016. USAID, the American development cooperation agency, calls the UAWC the "agricultural arm" of the PFLP. The Palestinian faction Fatah also says that the UAWC is affiliated with the PFLP.

Although the UAWC can be linked to a terror movement, the Dutch Ministry of Foreign Affairs apparently has no problems financing this controversial NGO. From 2017 to 2021, the Dutch representation in Ramallah will transfer more than 11.2 million dollars to the agricultural union. The grant is intended for the second phase of a land and water management program.

For the first phase of this project, UAWC also received money from the Dutch representation in Ramallah. Then it was about 8.4 million dollars. Taken together, the Netherlands is subsidizing this NGO associated with the terrorist movement PFLP for almost $ 20 million.

It is yet another example of Dutch tax money that ends up with organizations with ties to terrorist movements. Last year it was announced that a PFLP terrorist worked for a Palestinian NGO that received money from the Netherlands, among others. In response to parliamentary questions, however, Ministers Blok and Kaag indicated that they saw no reason to adjust the selection criteria for Dutch grants.

(Google Translate)