04 oktober 2019

2019-10-04-10.50: Het masker is af bij de club van Van Agt - The mask is finished at the Van Agt club

Bron: Likoed Nederland - Vrijdag, Oktober 4, 2019Opinie-artikel van Likoed Nederland op De Dagelijkse Standaard, 4 oktober 2019.
Source: Likoed Netherlands - Friday, October 4, 2019. Likoed Netherlands opinion article on De Dagaily Standaard, 4 October 2019.

In een vorigIn een vorig artikel schreven wij hoe hoofdauteur Jan Tervoort van The Rights Forum (de anti-Israël club van Dries van Agt) van ontstellend antisemitisme blijk had gegeven.

Demonstratie tegen het antisemitisme in Labour.

In een tweet had hij de linkse politieke partijen opgeroepen om pro-Israël leden uit hun partijen te zetten. Hij noemde als voorbeeld drie Joodse leden van de PvdA en D66.

Hij zag namelijk een Joods – pardon, pro-Israël – complot waarbij de Britse Labour partij ten onrechte beschuldigd zou zijn van antisemitisme. Een onzinnige stelling natuurlijk, de bewijzen zijn overweldigend. Slechts één voorbeeld: zelfs een derde van de eigen leden van de House of Lords (de Eerste Kamer) heeft zijn schaamte en woede uitgesproken over de “giftige atmosfeer” in de partij.

Geconfronteerd met de discriminerende tweet deelde The Rights Forum twee dagen later dat het geen artikelen van Jan Tervoort meer zou publiceren op hun website. Letterlijk schreef het: “Daar zijn wij mee gestopt.”

Merkwaardig was vervolgens dat de club van Van Agt wel alle artikelen van Tervoort op zijn website liet staan. Vermoedelijk bleef het zich afvragen of het wel verstandig was geweest om impliciet te erkennen dat het een antisemiet als hoofdauteur had gehad. Blijkbaar niet, want sinds afgelopen maandag – 2,5 maand later – ondersteunt The Rights Forum opeens die antisemitische tweet van hun voormalige hoofdauteur.

In een artikel op de website schrijft de club van erevoorzitter Van Agt:

“De conclusie uit bovenstaande analyse is dat Tervoorts tweet ruimschoots door de beugel kan als zijnde inhoudelijk relevant.”


Screenshot van de website van The Rights Forum met de verontwaardiging over de NRC.

Zo wordt het complotdenken nu omarmd. Zelfs linkse – bepaald niet pro-Israëlische – media krijgen er van langs dat ook zij “de hetze legitimeerden”.

Hoogst verontwaardigd constateert The Rights Forum dat bijvoorbeeld de NRC aandacht heeft besteed aan het antisemitisme in Labour, zonder er bij te melden dat het een complot zou zijn van “de lobby”.

Tervoort zou volgens dit artikel ook niet gedwongen zijn te stoppen, zoals de club eerst had gemeld. Maanden later zegt het opeens dat Tervoort toen zelf gestopt zou zijn, om een andere reden. Ja, lekker geloofwaardig.

The Rights Forum gaat alsnog vol achter hun voormalige hoofdauteur staan. Het verdedigt zelfs zijn beruchte oproep aan Nederlandse linkse politieke partijen om dubbele discriminatie toe te passen: leden met een pro-Israël mening zouden geroyeerd moeten worden, waarbij uitsluitend Joodse leden worden genoemd.

Het is duidelijk: het masker is af. Zowel de vrijheid van opinie als het lidmaatschap van politieke partijen van Joden wordt volgens The Rights Forum ter discussie gesteld.

The Rights Forum doet ook nog of dit volkomen normaal is, het schrijft:

“Oproepen om personen uit politieke partijen te zetten komen overigens vaker voor en vallen – fraai of niet – ruimschoots binnen onze democratische vrijheden.”

Het is inderdaad bepaald niet fraai. Mensen willen uitsluiten terwijl zij legitieme standpunten hebben en alleen omdat zij tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren. Dat is discriminatie – en als het Joden betreft antisemitisme.

Wat zou er gebeuren als iemand in reactie hierop zou oproepen om dan ook pro-Palestijnse ‘propagandisten’ uit politieke partijen te zetten, maar alleen als zij van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn?

In het licht van de Nederlandse geschiedenis is het extra wrang dat dit soort standpunten weer gedebiteerd wordt. Oud CIDI-directeur Ronny Naftaniel – die in de tweet met name genoemd werd – vroeg zich daarom af of Tervoort al Ariërverklaringen heeft opgesteld om lid te kunnen zijn van een linkse partij. (De Ariërverklaring was een verklaring van niet-Joods zijn die alle Nederlandse ambtenaren moesten tekenen in de Tweede Wereldoorlog. Dries van Agt kwam na de oorlog in opspraak door zichzelf “een Ariër” te noemen.)

Het masker is af. Het is ons inmiddels heel duidelijk uit welke motivatie die verbeten anti-Israël campagne van The Rights Forum voortkomt.

________________________
ENGLISH:


Source: Likoed Netherlands - Friday, October 4, 2019. Likoed Netherlands opinion article on De Dagaily Standaard, 4 October 2019.

In a previous article in a previous article we wrote how lead author Jan Tervoort of The Rights Forum (the anti-Israel club of Dries van Agt) had demonstrated appalling anti-Semitism.

Demonstration against anti-Semitism in Labor.

In a tweet he had called on the left political parties to expel pro-Israel members from their parties. He mentioned three Jewish members of the PvdA and D66 as an example.

He saw a Jewish - pardon, pro-Israel - plot in which the British Labor party was wrongly accused of anti-Semitism. An absurd statement of course, the evidence is overwhelming. Just one example: even a third of the House of Lords' own members (the First Chamber) have expressed their shame and anger about the "poisonous atmosphere" in the party.

Faced with the discriminatory tweet, The Rights Forum shared two days later that it would no longer publish articles by Jan Tervoort on their website. It literally wrote: "We have stopped doing that."

It was then remarkable that the Van Agt club did leave all Tervoort articles on its website. Probably it kept wondering whether it would have been wise to implicitly acknowledge that it had had an anti-Semite as the lead author. Apparently not, because since last Monday - 2.5 months later - The Rights Forum has suddenly supported that anti-Semitic tweet from their former lead author.

In an article on the website, the club of honorary chairman Van Agt writes:

"The conclusion from the above analysis is that Tervoort's tweet can easily be considered substantively relevant."


Screenshot of the website of The Rights Forum with the indignation about the NRC.

This is how conspiracy thinking is now embraced. Even left-wing - certainly not pro-Israeli - media are getting along that they too "legitimized this."

Highly indignant, The Rights Forum notes that, for example, the NRC has paid attention to anti-Semitism in Labor, without mentioning that it is a conspiracy of "the lobby".

According to this article, Tervoort would also not be forced to stop, as the club had first reported. Months later it suddenly says that Tervoort himself would have stopped for another reason. Yes, nice and believable.

The Rights Forum still fully supports their former lead author. It even defends its notorious appeal to Dutch left-wing political parties to apply double discrimination: members with a pro-Israel opinion should be expelled, with only Jewish members being mentioned.

It is clear: the mask is finished. Both the freedom of opinion and the membership of political parties of Jews is being questioned according to The Rights Forum.

The Rights Forum also acts as if this is completely normal, it writes:

"Calls to expel people from political parties are more frequent and fall - nicely or not - well within our democratic freedoms."

It is certainly not beautiful. People want to exclude while they have legitimate positions and only because they belong to a certain population group. That is discrimination - and if it concerns Jews anti-Semitism.

What would happen if someone in response to this call for pro-Palestinian "propagandists" to be expelled from political parties, but only if they are of Moroccan or Turkish origin?

In the light of Dutch history it is extra bitter that these types of views are debited again. Former CIDI director Ronny Naftaniel - who was named by name in the tweet - therefore wondered whether Tervoort had already drawn up Aryan declarations in order to be a member of a left-wing party. (The Aryan Declaration was a non-Jewish declaration that all Dutch civil servants had to sign in World War II. After the war, Dries van Agt was discredited by calling himself "an Aryan."

The mask is finished. It is now very clear to us from which motivation that grim anti-Israel campaign of The Rights Forum comes.

(Google Translate)