22 oktober 2019

2019-10-22-13.30: Jodenbashen in Aalst (Belgie) de carnavalslintjes zijn al klaar - Jewish Jokes in Aast (Belgium): the carnival ribbons are already ready

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Aalsters carnaval bereid nieuw rondje Jodenbashen voor: de carnavalslintjes zijn al klaar 

Het is nu al duidelijk wat hét thema van Aalst carnaval 2020 wordt: joden en Unesco. In de aanloop daarvan hebben carnavalsverzamelaars 150 verschillende carnavalslintjes uitgebracht met een sneer naar Unesco en de Joden.

Bron: Brabosch

’Unesco, wa ‘n klucht’, is een van de leuzen. “We lachen niet met de Joden, maar met Unesco”, zegt Kris Vonck (plaatje links) van OLG De Kalisjsapkloesjers en de maker van de lintjes met de spotprenten.

Onlangs moesten burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) naar het hoofdkwartier van Unesco in Parijs om uit te leggen dat het carnaval niet antisemitisch is. In december beslist Unesco in Colombia of Aalst carnaval werelderfgoed blijft.

Het Forum van Joodse Organisaties (FJO) ziet in de lintjes enkel “een pure provocatie”. FJO-woordvoerder Hans Knoop:

Bij de praalwagen konden we nog begrijpen dat men de impact op de joodse gemeenschap had onderschat. Dat er nu opnieuw afbeeldingen met dezelfde stereotiepe haakneus worden gelanceerd, is pure provocatie. Dit is onvervalst antisemitisme. Die man gebruikt wel exact dezelfde antisemitische stereotiepe afbeeldingen die tot de concentratiekampen en gaskamers hebben geleid. Datzelfde soort afbeeldingen verscheen in de jaren dertig in Der Stürmer, het nazi-blad bij uitstek.

Plaatje hierboven: Op Aalst Carnaval 2019 viel ook dit jaar de appel niet ver van de boom … Rechts: Antisemitische propaganda in het vooroorlogse Duitsland. De geïllustreerde auto is een denigratie van de Joden tijdens een carnavalsoptocht in Marburg in 1936. “Auf nach Palästina” (stuur ze naar Palestina) klonk het toen er nog niet openlijk over Endlösung werd gesproken. Na de Kristalnacht in 1938 veranderde alles. De mannen in de auto zijn gekleed in anti-semitische stereotypische Joden [beeldbron: Lagis Hessen]

Bronnen:

♦ naar een artikel “Aalterse carnavlisten lachen oipnieuw met de Joden” van 21 oktober 2019 op de site van VTM Nieuws 

♦ naar een artikel “Aalsterse carnavalist lacht opnieuw met joden” van 22 oktober 2019 en een artikel van Rutger Lievens en Cédric Maes “Aalsterse carnavalisten lachen opnieuw met joden en Unesco: ‘Pure provocatie’” van 21 oktober 2019 op de site van Het Laatste Nieuws (HLN)

♦ naar een artikel “Persbericht: FJO en CCOJB leggen klacht neer tegen praalstoet “Sabbatjoor 2019” op Carnaval Aalst” van 4 maart 2019 en een artikel “UNESCO veroordeelt racistische en antisemitische taferelen op Carnaval Aalst” van 6 maart 2019 en een artikel “PERSBERICHT – Het FJO acht nu gesprek met historici en Aalst wenselijk” van 7 maart 2019 op de site van het Forum der Joodse Organisaties (FJO)

_______________________
ENGLISH:

Aalsters carnival is preparing a new round of Jewish Jokes: the carnival ribbons are already ready

It is already clear what the theme of Aalst Carnival 2020 will be: Jews and Unesco. In the run-up to this, carnival collectors have released 150 different carnival ribbons with a sneer to UNESCO and the Jews.

Source: Brabosch

"Unesco, where is a farce," is one of the slogans. "We are not laughing at the Jews, but at UNESCO," says Kris Vonck (picture on the left) of OLG De Kalisjsapkloesjers and the maker of the ribbons with the cartoons.

Recently Mayor Christoph D’Haese (N-VA) and ships Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) had to go to the Unesco headquarters in Paris to explain that the carnival is not anti-Semitic. In December, UNESCO in Colombia decides whether Aalst carnival remains a world heritage site.

The Forum of Jewish Organizations (FJO) sees in the ribbons only "a pure provocation". FJO spokesperson Hans Knoop:

At the float we could still understand that the impact on the Jewish community had been underestimated. That new images with the same stereotypical hook nose are now being launched is pure provocation. This is genuine anti-Semitism. The man uses exactly the same anti-Semitic stereotypical images that led to the concentration camps and gas chambers. The same kind of images appeared in Der Stürmer in the 1930s, the Nazi magazine par excellence.


Image above: This year the apple did not fall far from the tree at Aalst Carnival 2019. Right: Antisemitic propaganda in pre-war Germany. The illustrated car is a denigration of the Jews during a carnival parade in Marburg in 1936. "Auf nach Palästina" (send them to Palestine) sounded when Endlösung was not openly discussed. Everything changed after the Crystal Night in 1938. The men in the car are dressed in anti-Semitic stereotypical Jews [image source: Lagis Hessen]

Sources:

♦ to an article "Aalterse carnavlists are laughing new with the Jews" of 21 October 2019 on the VTM News site

♦ to an article “Aalst carnivalist laughs again with Jews” from 22 October 2019 and an article by Rutger Lievens and Cédric Maes News (HLN)

♦ to an article “Press release: FJO and CCOJB file complaint against“ Sabbathjoor 2019 ”parade at Carnival Aalst” on 4 March 2019 and an article “UNESCO condemns racist and anti-Semitic scenes at Carnival Aalst” on 6 March 2019 and an article “PRESS RELEASE - The FJO now considers conversation with historians and Aalst desirable ”of 7 March 2019 on the site of the Forum of Jewish Organizations (FJO)

(Google Translate)