29 oktober 2019

2019-10-29-13.45: Minister Blok: geen perspectief op spoedige hervatting van onderhandelingen - Minister Blok: no prospect of an early resumption of negotiations


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Er is “geen perspectief op spoedige hervatting van onderhandelingen” tussen Israël en de Palestijnen en de tweestatenoplossing is in 2019 verder uit zicht geraakt. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer. 

Bron: CIDI

Deze weken vinden de begrotingsbehandelingen plaats in het parlement. Afgelopen week heeft minister Blok zijn antwoorden op de feitelijke vragen van de Commissie Buitenlandse Zaken over zijn begroting naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn beantwoording schetst de minister een somber beeld over het Midden-Oosten vredesproces (MOVP). In 2019 is de tweestatenoplossing “verder uit het zicht geraakt”, aldus Blok. De bewindspersoon op Buitenlandse Zaken zegt dan ook “geen perspectief” te hebben op spoedige hervatting van onderhandelingen. Volgens de minister blijven bij beide partijen stappen uit die een tweestatenoplossing dichterbij zouden brengen.

In tegenstelling hiertoe, nemen beide partijen juist stappen die een dergelijke oplossing verder weg brengen. Als voorbeelden noemt minister Blok het uitblijven van Palestijnse verzoening, de voortdurende uitbreiding van nederzettingen, retoriek over annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever en het uitblijven van veiligheid die volgens Israëli’s en Palestijnen zoeken. Het gebrek uit veiligheid blijkt – zoals de minister schrijft – uit de “beschietingen vanuit Gaza op Israëlaanslagen op de Westelijke Jordaanoever, maar ook het geweld door settlers en het hoge aantal slachtoffers bij de wekelijkse demonstraties in Gaza“.

Minister Blok waarschuwt dat het uitblijven van zelfstandige stappen door de partijen die een tweestatenoplossing dichterbij brengen, de realiteit van één staat dichterbij brengt. Een dergelijk scenario biedt geen duurzame oplossing voor zowel het conflict als de aspiraties van beide partijen, zo schrijft de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken aan de Kamer.

Het Kabinet blijft zich inzetten voor de tweestatenoplossing, zo verzekert de minister. Beide partijen worden door Nederland aangesproken op hun inzet om een dergelijke oplossing mogelijk te maken. 

VN-gezant Mladenov roept op tot internationale steun voor Palestijnse verkiezingen

De sombere blik van minister Blok wordt gedeeld door VN-gezant Nickolay Mladenov. Gisteren sprak de speciale coördinator voor het Midden-Oosten vredesproces tot de VN-Veiligheidsraad, en net als de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken ziet hij geen spoedige hervatting van onderhandelingen aan de horizon. In zijn toespraak benoemde Mladenov dezelfde struikelblokken als Blok, maar de VN-gezant ziet ook een mogelijk lichtpuntje.

Mladenov roept de internationale gemeenschap op tot het steunen van verkiezingen in de Palestijnse gebieden, die onlangs door PA-president Mahmoud Abbas zijn aangekondigd. Een stembusgang in alle Palestijnse gebieden – dus ook in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook – zal Palestijnse verzoening mogelijk maken.

Het is echter nog maar de vraag of de Palestijnse verkiezingen daadwerkelijk plaats zullen vinden. Het is niet voor het eerst dat de Palestijnse Autoriteit en Hamas zeggen tot een akkoord te zijn gekomen en verkiezingen zullen uitschrijven, waarop vervolgens de plannen niet doorgaan en verzoening uitblijft.

_____________________________
ENGELS:

There is "no prospect of an early resumption of negotiations" between Israel and the Palestinians, and the two-state solution will be out of sight in 2019. Minister of Foreign Affairs Stef Blok writes that to the Lower House.

Source: CIDI

These weeks the budget discussions take place in parliament. Last week, Minister Blok sent his answers to the factual questions from the Foreign Affairs Committee about his budget to the House of Representatives.

In his answer, the minister paints a bleak picture about the Middle East peace process (MOVP). In 2019, the two-state solution "got further out of sight," says Blok. The Minister for Foreign Affairs says he has "no prospects" of an early resumption of negotiations. According to the minister, both parties will continue to take steps that would bring a two-state solution closer.

In contrast to this, both parties are taking steps that lead to such a solution. Minister Blok mentions the absence of Palestinian reconciliation, the constant expansion of settlements, rhetoric about annexation of parts of the West Bank and the lack of security that Israelis and Palestinians are looking for. The lack of security is evident - as the minister writes - from the "shelling from Gaza to Israel, attacks on the West Bank, but also the violence by settlers and the high number of victims during the weekly demonstrations in Gaza".

Minister Blok warns that the lack of independent steps by the parties that bring a two-state solution closer brings the reality of one state closer. Such a scenario does not offer a lasting solution for both the conflict and the aspirations of both parties, the Foreign Minister writes to the Chamber.

The Cabinet assures the Cabinet remains committed to the two-state solution. Both parties are called upon by the Netherlands for their efforts to make such a solution possible.

UN envoy Mladenov calls for international support for Palestinian elections

The bleak look of Minister Blok is shared by UN envoy Nickolay Mladenov. Yesterday, the Special Coordinator for the Middle East Peace Process spoke to the UN Security Council, and like the Dutch Foreign Minister, he sees no speedy resumption of negotiations on the horizon. In his speech, Mladenov mentioned the same stumbling blocks as Blok, but the UN envoy also sees a possible bright spot.

Mladenov calls on the international community to support elections in the Palestinian territories, recently announced by PA President Mahmoud Abbas. A poll in all Palestinian territories - including in the Hamas-controlled Gaza Strip - will make Palestinian reconciliation possible.

However, it remains to be seen whether the Palestinian elections will actually take place. It is not the first time that the Palestinian Authority and Hamas have said they have reached an agreement and will hold elections, after which the plans will not go ahead and there will be no reconciliation.

(Google Translate)